Do Sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii…

Sejmowa Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii
Szanowne Posłanki
Szanowni Posłowie
Projekt tej ustawy nie może przejść! Skupię się tylko na aspekcie efektu mikrofal na zdrowie.
Nawet obecne limity bezpieczeństwa są nieadekwatne do ochrony zdrowia człowieka:
Limity te są oderwane od rzeczywistości. Miarodajna jest dawka, skumulowana w czasie (doba, tydzień, rok, życie) ze wszystkich źródeł napromieniowujących daną osobę. Ograniczenia mocy i emisji z wież bazowych to ułamek całości określającej dawkę. Np. bezpieczne napromieniowanie małolatów częstotliwością 2 GHz (obecne systemy sieci komórkowych) nie może przekroczyć 3 minut na dobę ze wszystkich źródeł (wieża, wifi w szkole i domu, smartfon, tablet, licznik inteligentny prądu…) przy SAR = 0.2 W/kg. To samo dla dorosłych potencjalnych rodziców:

PRZEŁOM W NAUCE Srogie limity napromieniowania z pól elektromagnetycznych telekomu 5G i poprzednich generacji

Dla dzieci do 6 lat nie może być żadnego napromienowania dobowego ani rocznego, czyli kompletna ochrona przed mikrofalami.
Ze wzrostem częstotliwości w 5G, dopuszczalna dawka szybko maleje i przekłada się u dorosłego na dobowy limit  1,2 minut przy SAR 0.2 W/kg i 20 GHz, w porównaniu z 12 minutami dla 2 GHz. W obu przypadkach ze wszystklich źródeł napromieniowujących podczas doby.
To bez zagłębiania się w pola torsyjne, akompaniujące polom elektromagnetycznym (PEM) i dalej sięgające, niezmierzalne wielkościami PEM:
Tyle o najbardziej dyskutowanej, tj. zdrowotnej kwestii napromieniowania z sytemów bezprzewodowych.
Ciąży na Szanownych Posłankach i Posłach Komisji ogromna odpowiedzialność w zw. z tym projektem ustawy — wielopokoleniowa, dotycząca zdrowia i bezpieczeństwa całego narodu, gdyż nie będzie się gdzie ukryć przed gęstniejącą zupą mikrofalową.
Z poważaniem
Dr inż. Piotr Bein
niezależny badacz ludobójstwa

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/