Do Senatu RP ws. skutków 5G i istniejących telekomów — zdrowie publiczne, depopulacja, kontrola umysłu i funkcji ciała, namierzone osoby, obcy wywiad…

Szanowne Senatorki
Szanowni Senatorowie
.
W zw. z procedowaniem tzw. megaustawy (druk nr UD172) (1), która ma umożliwić uruchomienie technologii 5G, proszę wziąć pod uwagę, że resortowe przygotowania megaustawy nie uwzględniły:
.
 • ujemnego wpływu promienowania elektromagnetycznego (PEM) na zdrowie ludności i środowiska naturalnego, w tym rolnictwo
 • karygodnej, absurdalnej normy bezpieczeństwa dla PEM częstotliwości radiowych, nie mającej nic wspólnego z efektami bio-fizycznymi, ani z kumulacją dawek w czasie ze wszystkich źródeł mikrofal
 • niemożliwości ustalenia kumulatywnych dawek indywidualnym obywatelom przez osobiste dozymetry (jak w atomistyce) wobec prymitywizmu norm i pomiaru PEM z urządzeń 5G i z istniejących sieci
 • de-populacji narodu polskiego wskutek efektów sieci telekomunikacyjnych na płodność obu płci
 • masowej jak i indywidualnie wybiurczej, zdalnej kontroli stanu zdrowia, emocji, myśli i zachowań społeczeństwa przez sztuczną inteligencję w rękach obcych
 • ogólnego stępienia inteligencji Polaków wskutek proliferacji PEM częstotliwości radiowych
 • możliwości dostępu obcych wywiadów poprzez hakowanie i “tylne furtki”  w importowanym sprzęcie telekomunikacyjnym
 • możliwości gwałtownych protestów społecznych
 • uszczerbku dla budżetu państwa na odszkodowania dla pokrzywdzonych obywateli i dla operatorów, którym licencje trzeba będzie wypowiedzieć, gdy zaczną się epidemie wskutek latencji raka, bezpłodności itp. efektów długoplanowych i wielo-pokoleniowych
 • narażenia na cyber-ataki, na które sieci 5G są wyjątkowo podatne (14) i związane z tym ryzyko dla gospodarki i  administracji państwowej
 • bezpieczeństwa danych osobowych
 • znacznego wzrostu zużycia energii elektrycznej przez 5G w porównaniu do sieci poprzedniej generacji (15) oraz związanego z tym wzrostu emisji CO2 i wysokości podatku węglowego i zagrożenia nuklearnego z elektrowni budowanych dla zaspokojenia popytu na prąd.
.
Większość z ww. punktów godzi w Prawa Naturalne i Rację Stanu oraz gwałci Konstytucję RP. Tylko z punktu zagrożeń dla zdrowia i życia narodu, działania resortu, Sejmu i lobby telekomunikacyjnego z mediami głównego nurtu to akt ludobójstwa z Art. II b), c) i d), karalny wg Art. III b), c), d) i e) Konwencji ONZ ws. zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwaWg Konwencji, wszyscy rządowi, medialni i przemysłowi wspólnicy aktu ludobójstwa będą karani bez względu na to, czy są konstytucyjnie odpowiedzialnymi członkami rządu, funkcjonariuszami publicznymi czy też osobami prywatnymi.
.
Decyzje pod presją lobby telekomunikacyjnego wpłyną na zdrowie i wolność nas wszystkich i przyszłych pokoleń, o czym rząd ani lobby telekomu z mediami głównego ścieku nie informują obywateli. Ufam, że dla Polskiej Racji Stanu uwzględnicie Państwo potencjalne zagrożenia przez 5G i technologie telekomunikacyjne już rozpowszechnione.
.
Nadal śledzić będziemy procedowanie megaustawy. Od stanowiska, jakie zajmiecie Państwo w tej sprawie, już setki tys. obywateli RP uzależniają decyzję oddania głosu w wyborach. A jeśli i to nie pomoże w obronie bio-suwerenności, Suweren planuje akcje nieposłuszeństwa obywatelskiego i dalej idące środki w obronie koniecznej zdrowia i życia własnego, rodziny i przyszłych pokoleń.
.
Bio-skutki
.
Już w 1971 r. raport Naval Medical Research Institute (USA) cytował ponad 2 tys. publikacji, które wykazały istnienie negatywnych skutków fal o częstotliwościach radiowych, nagminnych obecnie w telekomunikacji bezprzewodowej. (2). Potem przeprowadzono kolejne tysiące badań, wśród których wyróżniają się raporty grupy BioInitiative, niezależnych ekspertów na polu zdrowia publicznego, onkologii, immunologii, polityki środowiskowej itp. Ich meta-analizy z 2007 r. (3) i z 2012 r. (4) oparły się na niemal 4 tys. badań. Potwierdzają, że promieniowanie elektromagnetyczne (PEM) uszkadza DNA. Powoduje raka, chorobę Alzheimera, autyzm, ADHD, perforację bariery krew-mózg (na skutek czego do mózgu dostają się toksyny), poronienia, bezpłodność, nadwrażliwość elektromagnetyczną i setki in. problemów zdrowotnych, zaburzeń neurologicznych i dolegliwości.
.
Zagrożenia od PEM dostrzegła także Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC) i w 2011 r. zaklasyfikowała fale radiowe telefonii komórkowej ze stacji bazowych i urządzeń bezprzewodowych (router wifi, telefon komórkowy i wiele in.) jako możliwy czynnik rakotwórczy (5). W tej samej grupie (określonej symbolem 2B) są DDT i ołów. IARC mogła stwierdzić, że istnieją wystarczające dowody na to, że PEM nie powoduje raka (grupa 4) lub też że aktualnie nie ma wystarczających dowodów na jego działanie rakotwórcze (grupa 3), jednakże tego nie zrobiła. Czyli nie jest prawdą twierdzenie przemysłu telekomunikacyjnego, że nie ma dowodów na kancerogenność PEM, w tym fal radiowych. Zatem należy zastosować zasadę ostrożności, obowiązkową z art. 191 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu UE  (6).
.
Niższe niż w Europie Zach. progi bezpieczeństwa PEM są w Polsce przeszkodą wdrożeniom 5G, które przymusowo wystawiłyby wszystkich obywateli na  PEM. Już dziś, gwałcąc obowiązujące normy, operatorzy stawiają stacje bazowe przy miejscach zamieszkania. O skutkach tego mówi radna Miasta Krakowa, Marta Patena (7): bezsenność i nieustające bóle głowy, do tego rozpacz i bezsilność wobec arogancji operatorów i obojętności rządzących. Część ofiar zaczyna chorować na nowotwory, prowadzące do zgonów. Anteny 5G co kilka budynków wraz z Internetem Rzeczy łączącym sprzęty domowe i biurowe, maszyny przemysłowe, środki transportu, będą napromieniowywać każdego 24/7/365.
.
W Polsce 5G ma być wdrażane bez potwierdzenia bezpieczeństwa dla ludzi i środowiska. W 2017 r. ponad 180 naukowców i lekarzy z 36 krajów zaapelowało do UE, domagając się moratorium na 5G, dopóki niezależne badania nie potwierdzą braku szkodliwości (8). W 2015 r. ponad 240 naukowców z 41 krajów zaapelowało do ŚOZ, ONZ i krajów członkowskich o przyjęcie bezpieczniejszych norm PEM, gdyż grozi nam katastrofa zdrowia publicznego (9). Komisja Europejska zignorowała te apele, a Ministerstwo Cyfryzacji, przygotowując projekt megaustawy zignorowało naukowców, proponując 100-krotne podwyższenie norm oraz wprowadzenie nowych częstotliwości, nigdy jeszcze wyczerpująco nie zbadanych w skutkach na zdrowie i przyrodę. Wnioskując o podwyższenie limitów natężenia PEM, resort nie uwzględnił wyników tysięcy badań potwierdzających szkodliwość, tylko oparł się na selekcji dokumentów, w tym raport (10), podważony przez prof. Włodzimierza Klonowskiego, biofizyka i fizyka medycznego (11).
.
Progi bezpieczeństwa
.
Progi dopuszczalne należy drastycznie obniżyć o współczynnik tysięcy do milionów razy: Polska norma dopuszczalnych dawek mikrofalowych jest tysiące razy powyżej progu bezpieczeństwa, a proponowana — 100 razy gorsza od obecnej! Limity te są oderwane od rzeczywistości, w efekcie oszustwo pseudo-naukowe, oparte na bzdurnym pomiarze efektu cieplnego w mózgu uproszczonym do pojemnika z wodą! Miarodajna jest dawka, skumulowana w czasie (doba, rok, życie) ze wszystkich źródeł napromieniowujących daną osobę. Ograniczenia mocy i emisji z wież bazowych to ułamek całości określającej dawkę. Np. bezpieczne napromieniowanie małolatów częstotliwością 2 GHz (obecne systemy) nie może przekroczyć 3 minut na dobę ze wszystkich źródeł (stacja bazowa, wifi w szkole i domu, smartfon, tablet, licznik inteligentny…) przy SAR = 0.2 W/kg. To samo dla dorosłych potencjalnych rodziców: PRZEŁOM W NAUCE Srogie limity napromieniowania z pól elektromagnetycznych telekomu 5G i poprzednich generacji
.
Dla dzieci do 6 lat nie może być żadnego napromienowania, czyli kompletna ochrona przed mikrofalami. Ze wzrostem częstotliwości w 5G, dopuszczalna dawka szybko maleje i przekłada się u dorosłego na dobowy limit  1,2 minut przy SAR 0.2 W/kg i 20 GHz, w porównaniu z 12 minutami dla 2 GHz. W obu przypadkach ze wszystkich źródeł napromieniowujących podczas doby. Weźmiecie Państwo na siebie odpowiedzialność za zdrowie i życie przyszłości narodu?
.
Kontrola umysłu i funkcji ciała
.

Po II wś. New Manhattan Project objął ściśle tajny program B+R celem sterowania pogodą i in. zastosowań wojskowych PEM. Obecne podgrzewacze jonosfery z tego programu używają częstotliwości, jakie mogą wpływać na nastroje, myśli i funkcje życiowe człowieka (broń psychotroniczna): Other New Manhattan Chemtrail Project Agendas. Pomyłkowe ujawnienie przez rząd USA dokumentów o niewiadomej dacie nt. kontroli umysłu i funkcji ciała pokazuje efekty fal o częstotliwości do kilkudzies. Hz oraz rycinę Masowa i indywidualne kontrola umysłu poprzez sieć telefonii komórkowej i telefony komórkowe:

Te i więcej informacji specyficznych dla Zachodu (Echelon, NSA) zawiera zbiór technik i programów opracowanych dla kontroli nad obywatelami przygotowany do sprawy sądowej w USA ok. 1996 r. Ok. 2005 r. naczelny uczony NASA wymienił wśród technologii do wdrożeń od ok. 2025 r. mikrofale niskiej mocy do kontroli mózgu (rzędu 0,01 W/m2) o częst. 0,4 do 3 GH. Parę lat temu o kontroli umysłu rozprawiała konferencja Wojskowej Akademii Medycznej.
.
Wiodąca polska uczona w dziedzinie pól torsyjnych, Dr Diana Wojtkowiak, udowodniła dla Komisji Sejmowej ws. procedowanej megaustawy, że  pod stacjami bazowymi tworzy się w gruncie trwały fantom pola torsyjnego (zasadniczy czynnik chorobotwórczy PEM). Nawet po przerwaniu ludobójczego eksperymentu przemysłu telekomunikacyjnego na Polakach,  usunięcie anten bazowych nie zaradzi skażeniu fantomami w całym kraju. Ponadto, Dr Wojtkowiak wie z własnego doświadczenia naukowego, że można poprzez sieci telekomunikacyjne przesyłać sygnały choroby, w tym śmiertelnej, do calej populacji lub namierzonych osób (przeciwnicy polityczni, dysydenci). Sieć 5G charakteryzuje się dokładnością wiązki 10 cm z anteny do danego odbiorcy. Więcej na ten temat jest tutaj.
.
Inne względy
.
W projekcie megaustawy resort zezwolił instalować anteny na terenach chronionych: uzdrowiska, rezerwaty przyrody, parki narodowe. Negatywny wpływ promieniowania ze stacji bazowych na zwierzęta, owady i rośliny jest naukowo udokumentowany (12). Resort twierdzi, również bezzasadnie, że 5G wywoła wzrost gospodarczy. Tymczasem przemysł dopiero stara się utworzyć popyt, licząc na zamówienia publiczne w 5G, realizowane z naszych podatków (13).  Czyli profit dla przemysłu, a koszty społeczne — finansowe jak i w postaci masowej utraty zdrowia i życia: Lekarze w Kanadzie prognozują wzrost kosztów leczenia wskutek 5G
.
Z poważaniem
.
Dr inż. Piotr Bein
.
Niezależny badacz ludobójstwa

Koalicja POLSKA WOLNA OD 5G

………………………………………..

Bibliografia

1. Projekt ustawy o zmianie Ustawyo wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr UD172)

2. Bibliography of Reported Biological Phenomena (‘Effects’) and Clinical Manifestations Attributed to Microwave and Radio-Frequency Radiation(2308), NAVAL MEDICAL RESEARCH INSTITUTE report (1971)

3. BioInitiative 2007. Summary for the Public.Cindy Sage, MA. Sage Associates, USA. Prepared for the BioInitiative Working Group. August 2007.

4. BioInitiative Working Group: BioInitiative Report: A Rationale for a Biologically-based Public Exposure Standards for Electromagnetic Fields (ELF and RF). Sage C and Carpenter DO (eds). Bioinitiative, 2012.

5. International Agency for Research on Cancer: IARC monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans, Volume 102. In: Non-Ionizing Radiation, Part 2: Radiofrequency Electromagnetic Fields. Who Press, Lyon, France, 2013.

6. The Precautionary Principle

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Tytuł XX. Środowisko naturalne. Art. 191. Polityka Unii w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego

7. Marta Patena „Przychodzi mieszkaniec do radnego” 

Czy stacje bazowe telefonii komórkowej są bezpieczne?

8. The 5G Appeal 

Polskie tłumaczenie

9. The International EMF Scientist Appeal (2015) 

Wersja w języku polskim

10. Raport z pilotażowych badań i analiz dotyczących dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych

11.   Prof. W. Klonowski w odpowiedzi na Raport z pilotażowych badań i analiz dotyczących dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych

12. Wybrane publikacje naukowe dokumentujące szkodliwy wpyw PEM na zwierzęta, owady i rośliny:

Balmori A. Electromagnetic pollution from phone masts. Effects on wildlife. Pathophysiology. 2009;16:191-199. doi:10.1016/j.pathophys.2009.01.007.

Balmori A. The incidence of electromagnetic pollution on wild mammals: A new “poison” with a slow effect on nature?Environmentalist. 2010;30(1):90-97. doi: 10.1007/s10669-009-9248-y

Broomhall M. Report detailing the exodus of species from the Mt. Nardi area of the Nightcap National Park World Heritage Area during a 15-year period (2000-2015). Report for the United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO).

Engels S, Schneider N-L, Lefeldt N, et al. Anthropogenic electromagnetic noise disrupts magnetic compass orientation in a migratory bird. Nature. 2014;509:353-356.doi:10.1038/nature13290

Kumar NR, Sangwan S, Badotra P. Exposure to cell phone radiations produces biochemical changes in worker honey bees. Toxicol Int. 2011;18(1):70-72.

Rochalska M. WPŁYW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH NA FLORĘ I FAUNĘ. Medycyna Pracy 2009;60(1):43 – 50

Thielens A, Bell D, Mortimore DB. Exposure of insects to radio-frequency electromagnetic fields from 2 to 120 GHz. Nature/Scientific Reports. 2018;8:3924.

Waldmann-Selsam C, Balmori-de la Puente A, Breunig H, Balmori A. Radiofrequency radiation injures trees around mobile phone base stations. Sci Total Environ. 2016;572:554-569. doi: 10.1016/j.scitotenv.2016.08.045.

Warnke U. Bees, Birds and Mankind: Destroying Nature by ‘Electrosmog.’ Competence Initiative for the Protection of Humanity, Environment and Democracy; 2009.

Report on Possible Impacts of Communication Towers on Wildlife Including Birds and Bees. Expert Committee to Study the possible Impacts of Communication Towers on Wildlife including Birds and Bees constituted by Ministry of Environment and Forest, Government of India

Lista recenzowanych publikacji nt. wplywu PEM na zwierzęta i owady

13. Konsultacje aktualizacji Narodowego Planu Szerokopasmowego – publikacja sprawozdania  Zob. uwagi nr: 71, 82, 87, 105.

14. Opinion | If 5G Is So Important, Why Isn’t It Secure?

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/