Niektóre cytaty z pracy Dra Martina Palla

…jedyną rozsądną drogą jest energiczne zatrzymanie nowego napromieniowywania i zmniejszenie obecnego. Nadal można używać internetu przewodowego. Możemy znacznie obniżyć promieniowanie ze stacji bazowych i smartfona. Inteligentne liczniki mogą pracować przewodowo…

Komisja Europejska nie zrobiła nic, by chronić Europejczyków przed jakimkolwiek z wymienionych bardzo poważnych zagrożeń…

Cytaty z pracy Dra Martina Palla

Tłumaczył Piotr Bein, 15.6.2019

Wysłane do korekty merytorycznej przez Dr Dianę Wojtkowiak, specjalistkę w bio-skutkach pól torsyjnych. Skorygowana wersja będzie tutaj.

 

Przedmowa

Niniejszy dokument wysłano […] do wielu władz UE wraz z in. dokumentami  wysłanymi tamże przez grupę europejskich uczonych. Była to odpowiedź na dwa dokumenty Pana Ryana i Dra Vinciūnasa skierowane do dużej grupy uczonych w Europie i na świecie poważnie zaniepokojonych bezpieczeńśtwem 5G. Liderzy tej grupy poprosił mnie, bym napisał własny komentarz. Pan Ryan stwierdził: “Nie ma spójnych dowodów od narodowych i międzynarodowych ciał (ICNIRP, SCENIHR), że napromieniowanie polami elektromagnetycznymi nie stanowi zagrożenia zdrowia poniżej limitów ustalonych przez Council Recommendation 1999/519/EC1.”

Faktycznie, to nie jest stanowisko ICNIRP ani SCENIHR. Ich stanowsko przyjęły w USA Federalna Komisja Łączności (FCC), Federalna Administracja Leków (FDA) i Narodowy Instytut Raka (NCI) — dowody nie są spójne lub kolidują ze sobą, toteż w ich mniemaniu nie da się wyciągnąć żadnych wniosków. Niektóre z tych organizacji również stwierdziły, że nie są znane mechanizmy wywołujące dane skutki. Poniżej wykazano, że istnieje ogromna masa dowodów w literaturze niezależnych uczonych, sprzeczna z wnioskami tak o braku zademonstrowanych skutków jak i mechanizmów.  

Komisja Europejska, twierdzą Ryan i Vinciūnas, i Narodowy Instytut Raka w USA stwierdza na swym portalu, że polegają na dokumencie SCENIHR z 2015 r. w osądach skutków pól elektromagnetycznych. Zatem niezawodność tego dokumentu jest zasadniczym elementem wyznaczającym wiarygodność orzeczeń obu organizacji.

Streszczenie

Wiadomo, że istnieje przytłaczająca literatura, dająca wysoki stopień prawdopodobieństwa każdemu z następujących ośmiu patofizjologicznych skutków wystawienia na nie-termiczne działanie mikrofal. Dowodzi temu 12 do 35 prac na każdą grupę skutków (Rozdział 1):

 1. Atak na system nerwowy, w tym mózg. Prowadzi do rozpowszechnionych skutków neurologicznych/neuropsychiatrycznych i może wielu innych. Atak na system nerwowy budzi duże obawy. 
 2. Atak na system hormonalny. Obok nerwowego, system ten w zasadzie odróżnia nas funkcyjnie od jednokomórkowców […]. Konsekwencje zakłócenia obu systemów regulacyjnych są tak olbrzymie, że parodią jest ignorować te badania. 
 3. Wytwarzanie stresu oksydacyjnego i uszkodzenia rodników, odgrywających centralną rolę właściwie we wszystkich chorobach przewlekłych. 
 4. Atak na DNA komórek. Powstają w komórkowym DNA przerwy w pojedynczych i podwójnych nitkach oraz utlenione zasady. One z kolei wytwarzają raka i także mutacje w germ line cells [???], które wywołują mutacje u przyszłych pokoleń.
 5. Podwyższony poziom apoptozy (zaprogramowany proces śmierci komórek), ważny zwłaszcza w powodowaniu chorób neurodegeneracyjnych i bezpłodności.
 6. Zmniejszona męska i żeńska płodność, mniej hormonów płciowych, niższe libido i zwiększone poziomy spontanicznej aborcji oraz, jak już stwierdzono, atak na DNA w komórkach spermy.
 7. Wytwarzanie nadmiernego wapnia międzykomórkowego (Ca2+) i nadmierna sygnalizacja wapniowa.
 8. Wywołujący raka atak na komórki. Ataki te mają działać poprzez 15 rozmaitych mechanizmów w powstawaniu raka.

Równie obfita literatura wskazuje, że pola elektromagnetyczne (PEM) także wywołują inne skutki, w tym kardiologiczne, zagrażające życiu (Rozdział 3). Ponadto, znaczne dowody sugerują, że PEM powodują zapoczątkowanie bardzo wczesnych otępień, np. Alzheimera, cyfrowe i inne (Rozdział 3); są dowody, że wystawienie na PEM in utero i wkrótce po narodzeniu może powodować ADHD i autyzm (Rozdział 5).

Każdy z tych skutków powstaje poprzez mechanizm napromieniowania PEM mikrofalowym lub niższej częstotliwości i aktywacji woltażowo-sterowanych kanałów wapniowych (ang. VGCC) (Rozdział 2). […] Toteż mamy zrozumienie nie tylko, że efekty te mają miejsce, ale także jak mogą powstawać. Niesamowita czułość woltażowych czujników w VGCC na siły PEM mówi nam, że obecne wytyczne  bezpieczeństwa zezwalają na napromieniowanie przez PEM do poziomów ok. 7,2 mln razy za wysokich. Czułość taką przewidują fizycy, zatem wskazują ten sam co biolodzy mechanizm działania nie-termicznego PEM. 

Tak różne skutki są oczywiście podstawą bardzo głębokich obaw. Stają się jeszcze głębsze i zagrożeniami egzystencji zważywszy na to, że kilka ze skutków jest zarówno kumulatywnych jak i w końcu nieodwracalnych. Istnieją istotne dowody na kumulatywny charakter i końcową nieodwracalność skutków neurologicznych/neuropsychiatrycznych, płodnościowych, mutacji DNA, kardiologicznych, niektórych hormonalnych (Rozdział 3); jakakolwiek przyczynowość ADHD i autyzmu może dodać dalsze obawy (kumulatywny charakter może tu być ograniczony do okresu perinatalnego). Wiedząc, że liczebność nasienia zmalała o ponad 50% w technologicznie zaawansowanych krajach, trudno uniknąć wniosku, że przeważająca większość tamtej ludności już została poważnie zagrożona. Takiż wniosek można wysnuć z powszechnej natury efektów neuropsychiatrycznych tamże. Obie grupy skutków znacznie pogorszą się z czasem, nawet bez wzrostu obecnego napromieniowania, wskutek kumulatywności i nieodwracalności. Przewiduję załamanie się rozmnażania niemal do zera […], na co daję ok. 5 lat czasu, bez żadnego wzrostu napromienowania. Jasne, że 4G i 5G znacznie pogorszy sytuację. Podobnie przewiduję, że już widoczne pogorszenie funkcji mózgu przybije nam gwóźdź do trumny, jeśli nie zadziałamy szybko i energicznie. Kolektywna nasza funkcja mózgowa może stać się niezdolna parać się z tak poważnym kryzysem.

[…] Wobec takiego ryzyka, jedyną rozsądną drogą jest energiczne zatrzymanie nowego napromieniowywania i zmniejszenie obecnego. Nadal można używać internetu przewodowego. Możemy znacznie obniżyć promieniowanie ze stacji bazowych i smartfona. Inteligentne liczniki mogą pracować przewodowo, jeśli trzeba.

Ponad 60% niniejszego dokumentu (Rozdziały 5 i 6) skupia się na porażce oświadczeń SCENIHR, przemysłu telekomunikacyjnego, FCC i FDA w odzwierciedleniu nauki.  Ich oświadczenia wielokrotnie pomijają sporo, często całą najważniejszą naukę, będąc pełne pominięć i łatwo dowodzonych falszów oraz fałszywej logiki. Zdarzyło się to często w przypadkach, gdzie jesteśmy pewni, że znali prawdę. Często miało to miejsce, gdy przemysł telekomunikacji mocno starał się skorumpować naukę poprzez ataki na naukowców winnych tylko tego, że uzyskali doniosłe wyniki niemiłe przemysłowi. Ataki te miały miejsce przy silnych zabiegach korupcji dwu agencji o ważnej roli regulacyjnej.

Mogą też istnieć obawy o pojedyncze badania powiązane z przemysłem. Wszystkie urządzenia łączności bezprzewodowej emitują spolaryzowane PEM niosące informacje za pomocą pulsacji. Pulsacja i polaryzacja czynią PEM znacznie bardziej bio-aktywnymi. Są jeszcze trzy czynniki też wpływające na tworzenie bio-skutków.  Kilka badań pro-przemysłowych mogło zastosować te czynniki na bardzo małych populacjach zwierząt doświadczalnych, w celowej próbie sfałszowania rzeczywistości (Rozdział 5). Nie wiadomo w tym stadium, czy ten typ obaw jest dość ograniczony czy szeroki. 

Komisja Europejska nie zrobiła nic, by chronić Europejczyków przed jakimkolwiek z wymienionych bardzo poważnych zagrożeń, a FDA, EPA i NCI — by chronić Amerykanów. FCC zrobiła jeszcze gorzej, działając z namiętną obojętnością na nasze zdrowie.

 

W dalszym tekście: 

Przemysł zdecydował stosować skrajnie wysokie częstotliwości 5G, gdyż umożliwiają przenoszenie znacznie większej ilości informacji poprzez pulsację […] więc jakikolwiek test 5G na bio-bezpieczeństwo musi stosować bardzo szybką pulsację, w tym bardzo krótkotrwałe piki obecne w autentycznej transmisji 5G. Szyk fazowany elementów anteny 5G […] tworzy wysoce pulsujące pola […] by zwiększyć penetrację wiązki. 5G wiąże się ze szczególnie silną pulsacją, zatem szczególnie ryzykowną. 

Na podstawie badań skutków u ludzi i zwierząt (krowy w Szwajcarii), Dr Pall neguje zapewnienia, jakoby mikrofale nie sięgały głębiej w ciało niż 1 cm: Po skutkach głęboko w mózgu, w sercu i systemie hormonalnym poznajemy, że to nieprawda. […] Kiedy cielne krowy pasą się przy bazowych wieżach komórkowych,  znacznie zwiększa się liczba przypadków katarakt u urodzonych cieląt [mimo że] ciało matki miałoby chronić płód.

Przypominawszy, że wytyczne szwajcarskie są 100 razy surowsze niż w większości reszty świata, dr Pall konkluduje: bardziej rozpowszechnione wytyczne dopuszczają krańcowo nadmierne napromieniowanie ze skutkami penetracji. Zapewnienia przez przemysł, że częstotliwości mikrofalowe działają jedynie na zewnętrzny centymetr ciała to oczywisty fałsz. Dr Pall wymienia inne bio-zagrożenia od 5G:

 • Niezwykle duża liczba anten i bardzo wysoki poziom energii nadawczej dla zapewnienia penetracji.
 • Wysokiego rzędu, widoczne współdziałanie częstotliwości 5G z grupami elementów żywej komórki, np. naładowanymi elektrycznie grupami czujników woltażowych.
 • Masowe pożary wskutek wyzwalania gazów łatwopalnych w tkankach roślin i drzew napromieniowywanych polami elektromagnetycznymi.

[Proponenci chcą 5G w naszych lasach i parkach! — PB]

Jedyną drogą testowania bezpieczeństwa 5G są autentyczne testy bio-bezpieczeństwa 5G. Opublikowałem jak to można zrobić względnie łatwo i niedrogo. […] Testy należy powierzyć organizacjom zupełnie niezależnym od przemysłu, co wyklucza ICNIRP i SCENIHR oraz wiele innych. 

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/

7 comments

Comments are closed.