Do Senatu: Każdy smartfon, także aparat w Państwa ręku, uzasadnia byt stacjom bazowym, a te napromieniowują WSZYSTKICH…

Szanowne Senatorki
Szanowni Senatorowie
Każdy smartfon, także aparat w Państwa ręku, uzasadnia byt stacjom bazowym, a te napromieniowują WSZYSTKICH, czy ktoś rozumie bio-skutki fal radiowych czy nie.
  • obecnej sieci makro-stacji bazowych (UMa) co pół km, częstotliwość 700 kHz;
  • mikro-stacji pośrednich (UMi) co ok. 200 m, częst. 3 do 4 GHz;
  • pod-sieci lokalnych (InH) z antenami co ok. 20 m do penetracji wnętrz budynków, częst. 26 GHz.
Każde z tych pasm wywołuje poważne skutki zdrowotne. Wiele osób pisało już do Państwa, cytując mega-badania i apele naukowców nt. szkodliwości chorobotwórczej wszystkich zakresów częstotliwości radiowych.
Do pól ze stacji bazowych UMa, UMi i InH dojdą pola z gadżetów bezprzewodowych — smartfony, wifi, tablety, laptopy, liczniki inteligentne mediów, radary autonomicznych pojazdów, internet rzeczy… Opromienowanie każdego człowieka (i natury), czy będzie ich używał czy nie, jest bezprecedensowe w rozwoju życia na Ziemi. Przegląd z 2000 r. badań rosyjskich i ukraińskich wnioskuje:
…obecny wzrost zanieczyszczenia elektromagnetycznego przewyższa możliwości adaptacji człowieka.
Dodatkowo Big Telecom spowije Planetę mikrofalami o mocno rozrzedzonej mocy z parudziesiąt tysięcy satelit 5G. To nie oznacza braku czy nieznacznych bio-skutków tylko dlatego, że lobby tak twierdzi. Słabe, rozrzedzone pola mikrofalowe są tak szkodliwe jak wysokonatężeniowe — cytuję z ww. przeglądu z 2000 r.:
Organizmy żywe rozwinęły się w warunkach niskiego naturalnego tła [kosmicznego] fal o skrajnie wysokiej częstotliwości, więc pozbawione są gotowych mechanizmów ewolucyjnego przystosowania do podwyższonych poziomów promieniowania emitowanego ze źródeł technologicznych.
 
[…] wyższe częstotliwości rezonansowe żywej komórki pokrywają się z częstotliwościami promieniowania z satelitów telekomunikacyjnych. Gęstości mocy i czas trwania opromieniowania z tych satelitów znacznie przekroczy (o 10 i więcej rzędów wielkości, co jest możliwe w ciągu całej długości życia) dawki energi wywołujące zmiany w żywych komórkach.
 
W zw. z tym rozważamy możliwe następstwa efektów promieniowania elektromagnetycznego z satelitów komunikacyjnych na obiekty biologiczne. Antenowe układy fazowe zdolne są skanować powierzchnię Ziemi z kątem rozrzutu 0,3 stopnia. Instalacja takich anten w globalnym systemie satelitów na niskich orbitach na wys. 1400 km, nadających z mocą 800 W na częstotliwościach 20 i 30 GHz mogą pokryć Ziemię gęstością mocy 0,00000001 do 0,000000001 W/cm2 lub pulsującą 0,01 do 0,001 W/cm2 w zakresie mikrosekundowym. Negatywne skutki tego mogą objąć zmiany w strukturze komórek i procesach fizjologicznych, zmiany genetyczne oraz alteracje  psychofizjologicznych stanów i zachowań (rozwój odruchów warunkowanych). W rezultacie nakładania pól z kilku źródeł promieniowania mogą powstać fale stojące. Ich częstotliwości mogą zbiegać się z częstotliwościami rezonansowymi żywych komórek lub rytmami rozmaitych narządów i systemów funkcjonalnych organizmu. Dlatego istnieje prawdopodobieństwo zmian, także negatywnych, w genetycznym aparacie żywych komórek podczas długotrwałych ekspozycji na promieniowanie elektromagnetyczne o niskiej mocy z satelitów telekomunikacyjnych. Wskutek takich efektów na genetyczne mechanizmy transkrypcji, translacji i naprawy, także na mechanizm ekspresji genów, może wyniknąć powstawanie znacznie odmiennych gatunków biologicznych z cechami bez precedensu.
 
Ten i wiele innych niezwykle istotnych faktów od początku skrywa lobby Big Telecomu (podobnie jak w promieniowaniu atomowym),  globalna grupa zorganizowanej korupcji nauki i polityki telekomunikacyjnej — patrz np. raport śledczy z Investigate Europe albo mój artykuł publicystyczny. Wbrew mantrze lobby, powtarzanej przez ignoranckich/skorumpowanych prawodawców globalnie, najważniejszym parametrem pól radiowych nie jest natężenie pola (zmyłka, skupiająca się na dogmie ogrzewania żywej tkanki a nie na złożonych bio-skutkach), tylko całokształt charakterystyk:
– tzw. nieduża gęstość pola — nie ma bezpiecznego limitu, te same bio-skutki występują przy dużych natężeniach jak i tysiące razy niższych
– częstotliwość fal — nie ma bezpiecznych, zależy od innych parametrów pola
– częstotliwość mudulacyjna — ogromny efekt na bio-skutki
– złożona charakterystyka pulsacji i sygnału — ogromny efekt na bio-skutki
– okna bio-aktywności w pasmie częstotliwości — poza oknem efekty są słabsze
– polaryzacja — przemilczana
– długość ekspozycji ze wszystkich źródeł (określająca kumulatywną dawkę na dobę, rok, życie) — przemilczana
Bio-skutki zaostrzają się w warunkach synergii z in. stresorami, antropogennymi i naturalnymi — promieniowanie jonizujące, toksyny chemiczne, anomalie geomagnetyczne, stres psychiczny…
Toteż apeluję na ww. podstawie do Państwa, by odrzucili megaustawę przegłosowaną przez Sejm. PRZED procedowaniem ustaw dot. telekomunikacji bezprzewodowej, potrzeba szerokiej kampanii edukacyjnej prawodawców i społeczeństwa oraz niezakłóconej przez lobby konsultacji społecznej i fachowej. Jest hańbą dla demokracji i odpowiedzialności za los Suwerena, że dochodzi do skandalicznych naruszeń nawet w trakcie przygotowania projektów ustaw i ich procedowania.
Wliczając poza-zdrowotne skutki bezprzewodówki i 5G, zapisy megaustawy gwałcą Konstytucję RP: zasady zrównoważonego rozwoju (Art. 5), godności osobistej (Art. 30), prawa do ochrony życia (Art. 38) i zdrowia (Art. 68), zakazu eksperymentów naukowych (Art. 39), prawa do nienaruszalności mieszkania (Art. 50), bezpieczeństwa ekologicznego i ochrony środowiska (Art. 74), ochrony praw konsumentów (Art. 76), prawa do własności (Art. 64, 143, 165) oraz obowiązku dbałości o środowisko (Art. 86).
Zważywszy na zagrożenia dla zdrowia i życia Suwerena, pro-lobbystyczne działania resortów, mediów i prawodawców są  aktem ludobójstwa z Art. II b), c) i d), karalnym wg Art. III b), c), d) i e) Konwencji ONZ ws. zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwaWg Konwencji, wszyscy rządowi, medialni i przemysłowi wspólnicy aktu ludobójstwa będą karani bez względu na to, czy są konstytucyjnie odpowiedzialnymi członkami rządu, funkcjonariuszami publicznymi czy też osobami prywatnymi.
Z poważaniem
Dr inż. Piotr Bein
niezależny badacz ludobójstwa
Koalicja Polska Wolna od 5G

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/