PiSiory nie potrafią odeprzeć konfabulacji Putina o historii Polski II wś. / [summary] Polish politicians unable to rebuke Putin’s confabs on Polish WW2 history

 • EU resolution completely covers up the main architect of both world wars and modern-time revolutions — the Jew banksters. They used world powers on both sides of the conflict to achieve their goals, as follows. This fact may explain Western powers’ acquiescence of Hitler’s totalitarian and imperial actions  and Poland’s isolation throughout WWII.
 • Equally possible is WWII causation by European and US powers’ acquiescence, incl. their non-aggression pacts with III Reich and symbolic declaration of war following invasion of Poland. But this would cast a bad light on EU founders, opening Pandora’s box of bankster villainy.
 • The current Russian raison d’etat should not blend in with the Judeo-Soviet one.Stalin exploited the Great Patriotic War for propaganda and politics from the beginning, not necessarily in the best interest of Russian peoples’ whom the Judeo-Soviet regime sought to win over against Nazi invasion. The Truth will finally come out; it’s better to abhold Her.
 • Soviet invasion of Poland from the East was as tragic as it was from the West by the Nazis. Putin ignores the secret clause of the Molotov-Ribbentrop Pact that proved disastrous to Poles and other nations of Central and Eastern Europe. Were the Pact’s goal to delay Hitler’s attack in order to prepare for Soviet defense, then why did Red Army rush Polish soldiers to the Katyn Massacre and after the war established a buffer on USSR territory, not east of it, absorbing Baltic States and Moldova.
 • Molotov-Ribbentrop Pact’s companion agreements on trade assured III Reich’s success in the first few years of WWII, incl. Nazi invasion of USSR. Without Soviet raw materials for German war machine, III Reich’s aggression would end quickly.
 • I condemn the Polish proponents of the EU resolution. Because it is not Molotov-Ribbentrop Pact, but Poland’s Western “allies” that let III Reich loose, and it is them who betrayed Poland throughout WWII,  enabling banksters’ global turmoil and enslavement of post-WWI nations after WWII.
 • Typically for politically correct falsification of history, the EU resolution keeps hypocritically silent about the Bankster-Zionist perpetrators, while  adding the “exceptional Holocaust” language. Ironically, it’s the Jewish-bankers with Zionists who doomed their tribesmen to Shoah.
 • Genocide science reserves “Holocaust” term for Nazi crimes on more than 20 groups, among whom Jews are not exceptional nor the most numerous, nor there is hard evidence for the magical number of “6 million” (but it likely is in the archives of Putin’s country).
 • “Totalitarian regimes” commit mass crimes in Europe, for example, millions of Soros invaders, state terror of false flags, depravation by “sex education”, mandatory vaccinations, genocidal 5G…
 • While ostentatiously adopting the resolution, the “European totalitarian regime” helps world gendarmes, the US and Israel, conquer other nations, sow death and destruction, and rob their resources and national wealth. The EU resolution hypocritically conceals this, spreading hatred on patriotic defenders of national interests and values ​​against disassembly of nation-states and creation of Homo europeicus, the modern cequivalent of Homo sovieticus in the Judeo-Soviet state.
 • Loaded with rhetoric about the condemnation, investigation and prosecution of totalitarian crimes and comemoration and honoring the victims, the resolution is silent about compensation. Only for human WWII losses of at least 6 million citizens of pre-war Poland in Nazi and Soviet hands, estimated at tens of trillions euros. This amount remains uncompensated to my nation from the successors of III Reich and USSR (incl. Ukraine) and from the global bankster-Zionist cabal (successors: Wall Street and City of London, State of Israel, global Holocaust Industry).
 • The EU resolution calls for historical research into the consequences of totalitarian regimes to prosecute crimes and to counter misinformation and manipulation, but the EU does nothing about Zionist torpedoes into Polish legislation in this regard, nor to US law of Act 447 on multi-billion dollar Zionist restitution claims based on total lying and lawlessness.
 • Having been unknowingly used in Jew bankster world war, Red Army soldiers deserve honour and remembrance as much as others used like disposable rags, e.g. Shoah victims. Poles must not destroy any graves, because togrther with monuments they testify to history and can be equipped with additional inscriptions if the originals lie. Shame is the Judeo-Soviets’, not ours nor the fallen Sashas and Grishas’. Let us purge the current occupier parasites from our homeland.
 • Hitler and Stalin’s totalitarian regimes played into global plans of the NWO bankster cabal. As much as to the Nazis, punishment and condemnation are due to mass criminals of communism, incl. the Chinese and Judeo-Soviet ones.
 • Putin is right when he compares the current rulers in Poland with those between the world wars, but does not say why; the pro-Zionist lackey of Washington and Brussels bankster-sponsored psychopaths, Warsaw regime sells Poles and steals from them, mutilates and kills them with vaccines and wireless radiation. When the regime “helps” its serfs, it is a at a cost of usury to the banksters.
 • Polish “anti-Semitism” and “Jew extermination” in Madagascar are as trashy as “Russian imperialism” in Crimea and the Donbass. The lands and people have as much right to belong Russia, as Zaolzie had to Poland,  historically and ethnically. Taking back one’s own in no way compares to Judeo-Soviet invasion and occupation of Eastern Poland in 1939, followed by half a century of enslavement with other nations of Eastern and Central Europe. We will amply supply Putin with documents, in exchange for those  from European archives harvested by the “liberating” Red Army.

Translation by Piotr Bein, 23.6.2020

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Piotr Bein, Boże Narodzenie 2019 — Nowy Rok 2020

Podsumowanie mego poglądu w zw. z wypowiedziami Putina

 • Rezolucja UE całkowicie kryje głównego architekta obu wojen światowych i współczesnych rewolucji: żydobanksterię. Użyli oni mocarstw po obu stronach konfliktu do osiągnięcia swych celów, o czym poniżej. Tym można tłumaczyć przyzwolenia na totalitarne i imperialne poczynania Hitlera przez mocarstwa zachodnie i osamotnienie Polski od początku do końca II wś.
 • Za przyczynę II wś. równie dobrze można wskazać przyzwalanie mocarstw Europy i USA Hitlerowi, w tym ich pakty o nieagresji z III Rzeszą i symboliczne wypowiedzenie wojny po napaści na Polskę. Ale to rzucałoby złe światło na-założycieli UE i otwarłoby Pandory puszkę banksterskiego sprawstwa.
 • Obecna rosyjska racja stanu nie powinna zlewać się z żydosowiecką. Wojnę Ojczyźnianą, spajającą naród rosyjski, od początku wykorzystano wewnątrz ZSRR propagandowo i politycznie niekoniecznie w najlepszym interesie narodu rosyjskiego. Prawda w końcu wypłynie. Zawsze lepiej jest trzymać się Jej, 
 • Najazd na II RP od Wschodu był tak tragiczny w skutkach jak od Zachodu. Putin przemilcza tajną klauzulę paktu Ribbentrop – Mołotow; po wojnie wyszła ona Polakom i in. demo-ludom dzidą w boku. Gdyby celem paktu było opóźnienie ataku Hitlera dla przygotowania obrony ZSRR, to po wojnie Czerwona Armia założyłaby bufor na terytorium ZSRR, a nie w całej Europie Śr.-Wsch., wchłonąwszy kraje bałtyckie i Mołdawię. A w czasie wojny — po co pędziła polskich żołnierzy na Katyńską Rzeź?
 • Towarzyszące paktowi Ribbentrop – Mołotow umowy handlowe przesądziły o powodzeniu III Rzeszy przez parę pierwszych lat wojny i w hitlerowskiej inwazji na ZSRR.  Bez sowieckich dostaw surowców niezbędnych niemieckiej machinie wojennej, agresja III Rzeszy szybko skończyłaby się.
 • Proponentów rezolucji UE, zgraję PiSuarną potępiam. Bo dla Europy Zach. “sojuszniczej” wtedy z nami, to nie tamten pakt, tylko ich przyzwalanie poczynaniom III Rzeszy i ich zdrada Polski przed (i po) II wś. umożliwiły banksterską zawieruchę światową i zniewolenie demo- ludów po wojnie.
 • Rezolucja UE, typowo dla polit-poprawnej dekretyzacji historii, hipokrytycznie przemilcza sprawców bankstersko-syjonistycznych II wś., lecz dopisała do PiSiornego projektu “Holokaust” na zasadzie wyjątkowości, podczas gdy to żydobanksteria z syjonistami zgotowali współplemieńcom Szoa. Genocydologia rezerwuje pojęcie “Holokaust” dla zbrodni III Rzeszy na ponad 20 grupach, wśród których ż/Żydzi nie są wyjątkowi ani najliczniejsi, a na magiczną liczbę “6 mln” nie ma żadnych dowodów; mogą być w archiwach kraju Putina. 
 • “Totalitarne reżimy” dokonują masowych zbrodni, w Europie (np. miliony sorosowskich nachodźców, terror państwowy fałszywej flagi i deprawacji dzieci i młodzieży pn. “edukacja seksualna”, obowiązkowe szczepienia, ludobójcze 5G…).
 • W czasie, gdy ostentacyjnie wydaje rezolucję, “europejski totalitarny reżim” pomaga żandarmom światowym, USA i Izraelowi, podbijać inne narody, siać tam śmierć i zniszczenie, rabować ich zasoby i majątek narodowy. Rezolucja UE przemilcza to z hipokryzją, siejąc hejt na patriotycznych obrońców interesów i wartości narodowych przed postępującym od-naradawianiem i tworzeniem Homo europeicus, współczesny odpowiednik Homo sovieticus w żydosowieckim państwie.
 • Pełna retoryki o potępieniu, badaniu i ściganiu zbrodni reżimów totalitarnych oraz o pamięci i czczeniu ich ofiar, rezolucja milczy o rekompensatach. Tylko za straty ludzkie co najmniej 6 mln obywateli II RP podczas II wś. z rąk obu najeźdźców należą się Polakom dziesiątki  bilionów euro od sukcesorów III Rzeszy, ZSRR (w tym Ukraina) i globalnej kliki bankstersko-syjonistycznej (sukcesorzy: Wall Street i City of London, państwo Izrael, globalne organizacje Biznesu Holokozd).
 • Rezolucja UE wzywa do historycznych badań konsekwencji reżimów totalitarnych, żeby ścigać zbrodnie oraz przeciwstawiać się dezinformacji i manipulacji, ale UE nie ruszyła palcem na judeocentryczne torpedy w polską legislację w tym zakresie, ani na prawo Act 447 z USA oparte na totalnym łgarstwie i bezprawiu. 
 • Należy się godna pamięć Krasnoarmiejcom, użytym jak szmaty jednorazowe w banksterskiej wojnie, jak pozostałe narody, w tym ofiary Szoa. Nie wolno niszczyć żadnych mogił, a pomniki też poświadczają historię i można uzupełnić je dodatkowymi tablicami. Hańba to nie nasza ani poległych szraraków, tylko żydosowietów. Usuńmy obecnych, żywych  okupantów Ojczyzny.
 • Totalitarne reżimy Hitlera i Stalina podłożyły się pod globalne plany NWO żydobanksterii. Równie stanowczo jak hitlerowcom należy się kara i potępienie masowym zbrodniarzom komunizmu, w którym do czołowych obok reżimów chińskich, należeli żydosowieci.
 • Putin ma rację o obecnie rządzących w Polin w porównaniu z sanacją, tylko że nie doprecyzował dlaczego: pro-syjonistyczny banksterski lokaj psychopatów w Waszyngtonie i Bruxeli; Polaków szybciej sprzeda, okradnie, okaleczy i uśmierci szczepionkami i radio-falami, niż pomoże im, a jak “pomoże +” to brzemieniem banksterskiej lichwy.
 • Polski “antysemityzm” i “eksterminacja” na Madagaskarze warte są takiegoż komentu, co “ruski imperializm” na Krymie i w Donbasie. Te ostatnie mają takież prawo do Rosji, co Zaolzie miało do Polski — historyczne i etniczne. Odebranie własnego nijak się ma do żydosowieckiego najazdu na nieswoje Kresy i pół wieku zniewolenia z demoludami. Dowodów ci u nas dostatek, ale i te oferowane przez Putina przyjmiemy z kompletem dokumentów wywiezionych przez “wyzwoleńczą” Armię Czerwoną.

Spis treści

Wprowadzenie

Co przyniósł Polsce i Europie pakt Ribbentrop – Mołotow

Sowieckie reakcje na pakt Ribbentrop – Mołotow i towarzyszące umowy gospodarcze

Wzajemna pomoc gospodarcza III Rzesza – ZSRR 

Sanacja “anektowała” Zaolzie z Hitlerem i chciała wysłać Żydów na Madagaskar na eksterminację 

Putin mija się z prawdą na sporą semicką odległość

Madagaskar — projekt nie polski ani niemiecki tylko syjonistyczny

Kocioł garnkowi…

Bezmóżdże niszczenia pomników, ale jakie wyzwolenie?!

Reakcja (nie)rządu Polin

Załączniki (listy posłów PE za propozycją rezolucji UE i za tekstem końcowym)

.

Wprowadzenie

.

Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia, prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Wladimirowicz Putin dołączył do oczerniania nas, antysemitami i agresorami znanymi już opinii światowej “współpracownikami” Hitlera,. Jest to c.d. reakcji Kremla na rezolucję UE (18.9.2019), jakoby II wś. zaczęła się w bezpośrednim wyniku paktu Ribbentrop – Mołotow, czyli III Rzeszy i ZSRR. Projekt rezolucji, przedłożony przez PiSiorów, przypisał paktowi przyczynę II wś.  

Choć Putin pije do rządów Polski — sanacyjnego i obecnego, oba niechlubnie oceniane przez nasz naród, to podpina się pod takie bieżące judeocentryczne szkalowanie Polaków. Opinia światowa utożsamia naród z rządem i Putin “dokopal” narodowi polskiemu, oszkalowanemu już zadość przez wiadome kręgi “opiniotwórcze”. Wobec tego jeszcze trudniej nam oganiać się od Biznesu Holokozdu, a o kompensacjach Polaków za straty podczas i w wyniku II wś. mowy nie ma.

Stalin and von Ribbentrop on the cover of "Newsweek" on October 9, 1939

“Fakt dokonany” — Stalin i von Ribbentrop na okładce “Newsweeka” z 9.10.1939 r.

Kalumnie Putina w okresie świątecznym, ważnym dla katolików i słowianowierców, gwarantują maksymalny odbiór i wzburzenie Polaków. Czy chodzi o podjudzenie katolików na prawosławnych przed jakąś banksterską wojenką w regionie? Czy może o podkręcenie wydatków na “nasze Siły Zbrojne” jak wyraził się Putin. A może idzie o jego ponowne wybranie? Czy jedynie chce Putin dociąć znienawidzonemu przez naród rządowi, zakłamując historię stosunków polsko-żydowskich i marginalizując męczeństwo narodu polskiego?

polscy jency

Polscy żołnierze, jeńcy wojenni konwojowani przez Armię Czerwoną do kolejowych punktów załadunku za granicą polsko-sowiecką. Żydosowieccy sprawcy Zbrodni Katyńskiej i ich następcy zwalali zbrodnię na III Rzeszę.Molotov (left) in Berlin on November 14, 1940. The nonaggression pact remained in effect until Germany's invasion of the Soviet Union on June 22, 1941.

 

 

Mołotow (z lewej) w Berlinie 14.11.1940 r. Pakt Hitlera ze Stalinem o nieagresji pozostał w mocy do inwazji hitlerowskiej na ZSRR 22.6.1941 r.

 

Co przyniósł Polsce i Europie pakt Ribbentrop – Mołotow

W tle oburzenia Putina na rezolucję UE tkwi drugi układ Ribbentrop – Mołotow (28.9.1939), modyfikacja wersji z 23.8.1939 r. Układ ten podzielił Europę Śr.-Wsch. między ZSRR i III Rzeszę. Hitler miał pakt o nieagresji z II RP, ale kiedy odmówiła wspólnego ataku na ZSRR, podbił wschodnią część Polski na mocy paktu Ribbentrop – Mołotow. Odmowa Warszawy paktu z Berlinem uchroniła sowietów do czasu ataku Hitlera na ZSRR w czerwcu 1941 r.

W koordynacji z hitlerowską inwazją na zachodnią Polskę (1.9.1939), sowieci napadli (17.9.1939) na Kresy. Armia polska była już rozbita i nie stawiała znaczącego oporu, a rząd II RP był w dniu sowieckiej napaści jeszcze na terenie Polski. Sowieci spóźnili się po hitlerowcach, gdyż do 16.9.1939 prowadzili w Mandżurii dużą bitwę z Japończykami, którzy ją przegrali. ZSRR mógł zatem bezpiecznie przystąpić do okupacji Polski.

Aż do niemieckiego ataku na ZSRR (22.6.1941), obaj najeźdźcy realizowali tajną część paktu Ribbentrop – Mołotow  dot. eksterminacji polskich przywódców i ruchu oporu. Towarzyszące paktowi umowy handlowe przesądziły o powodzeniu III Rzeszy przez parę pierwszych lat wojny i w hitlerowskiej inwazji na ZSRR.  Bez sowieckich dostaw surowców niezbędnych niemieckiej machinie wojennej, III Rzesza nie mogłaby zaatakować ZSRR. Nie odważylaby się na kampanię wschodnią nawet przy intensywniejszej reglamentacji. Umowa gospodarcza była wstępem do poprawy stosunków między obu agresorami. Naród rosyjski niewiele o tym wie, zindoktrynowany propagandą sukcesu Wielkiej Wojny Ojczyźnianej.

soldat

 

Plakat propagandowy ZSRR. Żołnierz Armii Czerwonej powstrzymuje czającego się w cieniu polskiego żołnierza

 

 

Hitlerowskie i sowieckie inwazje i aneksje w Europie Śr.-Wsch. 1939 – 1940

oficery

 

 

 

 

 

Oficerowie radzieccy i niemieccy dyskutują przed paradą w Brześciu w 1939 r. Za nimi portret Stalina

 

Przypomnę to, czego nie wymienia hasbara nt. II wś. popełnionej z planu NWO Rotszyldów, pochodzącego ze schyłku XVIII w. dla osiągnięcia wielu celów, m.in.:

 • Przemeblowanie globalnej geo-polityki i soc-inżynieria ku NWO poprzez podział świata na “komunistyczny” Wschód i “kapitalistyczny “Zachód”, oba w łapach banksterii.
 • Wystraszenie Żydów europejskich (później w in. krajach np. Irak) do emigracji  do Palestyny, projektu Rotszyldów syjonistycznego państwa na Bliskim Wsch.
 • Likwidacja przez syjonistów ich braci niechętnych emigracji do Palestyny.
 • Holokauściana ofiara “6 mln” dla moralno-politycznej legitymizacji państwa Izrael i “uzasadnienia” winy gojów dla Przemysłu Holokozdu.
 • Przetrzebienie gojów w wojnie, z zyskiem ze zbrojeń i odbudowy zgliszczy.

brzesc

 

Defilada przed Heinzem Guderianem i Siemionem Kriwoszeinem w Brześciu nad Bugiem (22.9.1939)

Te i inne cele żydobanksterii poruszam w recenzowanym opracowaniu zniszczonym przed publikacją w naukowym wydawnictwie, co jest najlepszym potwierdzeniem trafienia na właściwy trop w referacie). Tamże dokumentuję współudział banksterii i syjonistów w kluczowych wydarzeniach II wś.:

Wielu najważniejszych hitlerowców było żydowskimi syjonistami, wspomaganymi przez żydowskich bankierów, którzy również finansowali bolszewików, większość których była skrajnymi Żydami.  Międzynarodowe elity syjonistyczne współpracowały z hitlerowcami oraz współdziałały w zmowie eksterminacji Żydów niechcianych w Palestynie.

Polacy ponieśli w wyniku II wś. największe procentowo straty, obok Rosjan i Serbów. Putin niby chłoptyś bankstersko-syjonistyczny odwraca rołę Polaków-ofiary na sprawcę wojny światowej i masowych zbrodni na ż/Żydach. Do jakiej bramki on strzela?

Ww. cele przyświecały w okresie II wś. poczynaniom banksterii, która sterowała ówczesne marionetki. Syjoniści rękoma socjopatów z in. nacji zamordowali współplemieńców, niechcianych w Palestynie (ortodoksi nie-talmudyczni) i opornych emigracji tamże (Żydzi zasymilowani w Europie). Mimo incentyw reżimu III Rzeszy, syjo-hitlerowski projekt Haavara zdołal wysłać zaledwie kilkadzies. tys. Żydów do Palestyny. Nie przyspieszył też emigracji z Niemiec terror syjonistów na współplemieńcach.

689

 

Żołnierze 689. kompanii propagandowej Wehrmachtu rozmawia z dowódcami 29 brygady pancernej Armii Czerwonej

Putinowska Rosja, sukcesor ZSRR, ma do rozliczenia śmiertelne grzechy genocydu i prześladowań narodu rosyjskiego i sąsiednich od czasu rjewoljucji 1917 r.  Zbrodnie pro-syjonistycznego reżimu Hitlera bledną w porównaniu z żydosowieckimi. Na dodatek, po nowym rozdaniu w następstwie II wś., w której tylko Polacy walczyli z żydohitleryzmem na wszystkich niemal frontach, poprzednicy prawni obecnej Rosji żydosowieci zniewolili narody bloku ZSRR i dobili im ocalałych najaktywniejszych patriotów. Niech “historyk” Putin tym się zajmie na prawosławne Boże Narodzenie. Wszak ma archiwa pełne dokumentów na to i na syjo-hitlerowskie zbrodnie masowe. Niech zostawi w spokoju sprawy między Polakami a Niemcami i Żydami.

.

Sowieckie reakcje na pakt Ribbentrop – Mołotow i towarzyszące umowy gospodarcze

.

Sowieci postawili warunki 1.8.1939 r. przed rozpoczęciem negocjacji politycznych: nowa umowa handlowa i przerwanie anty-sowieckich ataków w prasie III Rzeszy. Niemcy zgodzili się. Dwa dni później von Ribbentrop przedstawił plan dojścia do porozumienia o nieinterwencji w sprawy drugiej strony i niepodejmowania środków przeciw jej żywotnym interesom, kwitując: nie ma takiego problemu między Bałtykiem a M. Czarnym, którego nie potrafilibyśmy rozwiązać między sobą.

Niemcy dyskutowali uprzednią wzajemną wrogość i obecne wspólne stanowisko: jest wspólny element ideologii Niemiec, Italii i Związku Radzieckiego — opozycja demokracjom kapitalizmu […] ani my ani Italia nie mamy nic wspólnego z kapitalistycznym Zachodem […] wydaje się nam dość nienaturalnym, że państwo socjalistyczne stałoby po stronie zachodnich demokracji. Wyjaśnili sowietom, że ich wrogość bolszewizmowi ustała ze zmianami w Kominternie i sowiecką rezygnacją ze światowej rewolucji.  Reprezentant ZSRR ocenił to stanowisko jako niezmiernie ważne. 
.

A British perspective on the nonaggression pact in a cartoon by David Low, published in the "Evening Standard" on September 20, 1939

Karykatura w “Evening Standard”  (20.9.1939). Hitler nad trupem Polski : „Szumowina Ziemi, jeśli się nie mylę?” Stalin: „Krwawy zabójca robotników, jak mniemam?”

 

Do 8.8.1939 r. sowieci zwlekali z podpisaniem umowy gospodarczej, aż byli pewni, że  osiągną porozumienie polityczne. Ambasador ZSRR wyjaśnił, że zaczęli negocjacje z Brytyjczykami, gdy poczuli, że z Niemcami się nie dogadają. Natomiast niemieckie przywództwo wiedziało, że bez co najmniej neutralności ZSRR, III Rzesza była skazana na klęskę. Wg dowództwa Wehrmachtu, Niemcy mogły być zabezpieczone od blokady pod warunkiem współpracy gospodarczej z ZSRR.

.

Mołotow pisał w Prawdzie, że umowa z 19. sierpnia była lepsza niż wszystkie wcześniejsze traktaty […] nigdy nie udało się nam osiągnąć tak korzystnego porozumienia gospodarczego z W. Brytanią, Francją czy jakimkolwiek in. krajem. Stalin uważał umowę gospodarczą za ważniejszą od paktu Mołotow – Ribbentrop o nieagresji. Przy podpisywaniu paktu, Ribbentrop ciepło rozmawiał ze Stalinem, wymienili toasty i omawiali uprzednią wzajemną wrogość. Uznali W. Brytanię za notoryczną przeszkodę w relacjach ZSRR – Niemcy, a pakt przeciw Kominternowi za skierowany nie przeciw ZSRR, tylko zach. demokracjom, wystraszając zasadniczo City of London i angielskich sklepikarzy.

.

{{{image_alt}}}Wzajemna pomoc gospodarcza III Rzesza – ZSRR

.

Delegacja ZSRR podpisała (19.8.1939) w Berlinie umowę (przedłużoną w 1940 r.) o wymianie handlowej na zasadzie surowce sowieckie za niemiecką technologię militarną i cywilną. W ramach różnych umów w l. 1940-1941, do czasu złamania paktu Ribbentrop – Mołotow, III Rzesza otrzymała od ZSRR stal i in. metale, zboże, bawełnę, fosfaty, produkty naftowe, drewno, kauczuk…

Umowa w 1939 r. obligowała ZSRR do eksportu surowców o wartości 180 mln reichsmarek, a Niemców — wyrobów przemysłowych na sumę 120 mln reichsmarek i kredytu 200 mln reichsmarek na ponad 7 lat, przy rocznym oprocentowaniu 5%, na zakup niemieckich technologii. Tajny załącznik do umowy refundował 0,5% prowizji za ten kredyt, i tak oprocentowany poniżej wcześniejszych linii kredytowych. III Rzesza kontynuowała niemiecki import surowców z Rosji od schyłku XIX w., a przed I wś. import z ZSRR wynosił  rocznie 1,5 mld reichsmarek. Obaj agresorzy wykorzystali stary szablon na nową wojnę.

Nazajutrz po umowie kredytowej, ZSRR wojowało z Japonią przez 4 tyg. do zwycięstwa, a pakt Ribbentrop-Mołotow podpisano 3 dni po tej umowie. Wskazuje to na zależność agresji sowieckiej od układu gospodarczego z III Rzeszą. W negocjacjach 26.7.1939 r. sowieci przyjęli niemiecką propozycję: sprawy gospodarcze, następnie nowe porozumienie uwzględniające żywotne polityczne interesy obu stron.

.

Główny partner handlowy III Rzeszy, ZSRR stał się najważniejszym eksporterem surowców dla niemieckiej zbrojeniówki. Do zerwania współpracy przez Hitlera, import z ZSRR wzrósł od czerwca 1940 z 50% do 70% całości importu. Stalin tolerował ujemne saldo wymiany (ok. 1 mld reichsmarek, czerwiec 1941), licząc na inwazję Niemiec na Anglię. Dzięki umowie handlowej z ZSRR, Niemcy mogli ominąć brytyjską blokadę gospodarczą.
.
Niemiecka inwazja na Polskę nadwyrężyła hitlerowską machinę wojenną przygotowywaną od czasu Traktatu Wersalskiego do wojny totalnej ok. 1942 czy 1943 r. Nawet Blitzkrieg w Polsce nadwyrężył zasoby militarne Niemiec: amunicję na 6 tygodni i praktycznie żadnych rezerw osobowych.
.

Niekompletny ciężki krążownik Lützow przyholowano do Leningradu w połowie 1040 r. w stanie mniej kompletnym niż sowieci spodziewali się

 

 

Niemcy przekazali sowietom plany konstrukcyjne pancernika Bismarck

 

Sowieci potrzebowali niemieckich maszyn, a możliwość ich importu spadła po podpisaniu paktu Ribbentrop – Mołotow. Ribbentrop oczekiwał negocjacji z sowietami 14 – 15.9.1939 r. jako test czy i jak daleko Stalin gotów jest wyciągać praktyczne wnioski z nowego kursu politycznego […] dostawy żądanych przez nas surowców mogą tylko być zrealizowane […] kosztem konsumpcji rosyjskiej.

Pod sowiecką okupacją było ok. 70% zasobów petrochemicznych II RP. Ribbentrop sugerował, by sowieci przeznaczyli naftę okupowanego Drohobycza i Borysławia na potrzeby III Rzeszy. Stalin nie zgodził się, lecz obiecał Niemcom równoważne dostawy ropy, może nawet wyższe, w zamian za węgiel i rury stalowe. 

Wymiana handlowa między okupantami odbywała się liniami kolejowymi b. II RP przez Brześć-Litowsk, ze zmianą osi kolejowych między sowieckim i zachodnim rozstawem kół. Sowieci dali też Niemcom prawo ruchu tranzytowego  do Rumunii, Iranu, Afganistanu i in. krajów wschodnich i zniżkę frachtową 50% do  Mandżurii pod japońską kontrolą. Ok. daty umowy handlowej z 11.2.1940 r. Niemcy nie miały szans, bez importu surowców, celów samowystarczalności na 1940 r. Tajne zapisy tej umowy obligowały ZSRR do zakupów dla III Rzeszy metali i in. towarów u stron trzecich.

Między styczniem 1940 r. a napaścią Niemiec, ZSRR eksportowało do III Rzeszy towary na ok. 600 mln reichsmarek. W drugą stronę obrót wyniósł  niecałe 440 mln reichsmarek. III Rzesza okantowała sowietów, opóźniając dostawy zbrojeniowe z nadchodzącą Operacją Barbarossa.

ZSRR otrzymało niekompletny krążownik Lützow, plany niszczyciela Bismarck, informacje nt. niemieckich testów okrętów, kompletną maszynerię dużego niszczyciela, ciężkie działa i in. sprzęt okrętowy oraz egzemplarze 30 najnowszych niemieckich samolotów do kopiowania, w tym myśliwce Bf 109 i Bf 110, bombowce Ju 88 i Do 215. Ponadto ZSRR otrzymało urządzenia naftowe i elektryczne, lokomotywy, turbiny, generatory, silniki dizla, statki, obrabiarki i niemieckie egzemplarze do kopiowania: artylerię, czołgi, próbki materiałów wybuchowych, sprzęt do broni chemicznej i inne.

.

Sanacja “anektowała” Zaolzie i chciała wysłać Żydów na Madagaskar na eksterminację 

.
Panie Putin, podatnicy polscy zapłacą Żydom odszkodowania za ich “eksterminacje” na Madagaskarze, a Federacja Rosyjska, sukcesor ZSRR, pokryje nam szkody gospodarcze i użytkowanie naszej infrastruktury pod sowiecką okupacją oraz wypłaci odszkodowania za Zaolzie zabrane II RP w wyniku II wś.
.
Łgarstwo Putina o Zaolziu rozpracowali redaktorzy eMisji TV. Dodam, że Putin rozumie odebranie Krymu i autonomię Donbasu na podst. historyczno-prawno-etnicznej, ale nie zniży się do tego dla racji narodu polskiego. Krym i Donbas mają takież prawo do Rosji, co Zaolzie miało do Polski. Natomiast polskie odebranie własnego Zaolzia nijak się ma do żydosowieckiego najazdu na nieswoje Kresy i pół wieku zniewolenia z demoludami.
.
Histeryzuje Putin równie a-historycznie, pijąc do pomysłu Madagaskar rzekomo made in Poland: Wyobrażacie sobie, w 1938 roku wysłać Żydów z Europy do Afryki? Na wyginięcie! Na eksterminację!
.
Byłby bliżej prawdy, gdyby oburzył się, iż rząd II RP wspierał rabunek ziemi  i czystki etniczne palestyńskich Semitów arabskich — muzułmanów i chrześcijan, którzy żyli w harmonii z żydami od wieków, aż projekt Rotszyldów zapoczątkował niepokój i nieszczęścia dla Semitów arabskich i żydowskich w regionie, a globalnie — dla żydowskich Semitów i chazarskich oszustów bez żadnego prawa do Ziemi Świętej. Tylko w tym znaczeniu możnaby nazywać członków sanacyjnego rządu antysemitami.
.

1938 był czasem usług globalnym syjonistom w banksterskim Projekcie Palestyna. Pro-syjonizm sanacji zbiegł się z hitlerowskim. Wszystkimi możliwymi środkami III Rzesza wspierała syjonistyczne szkolenia i wysyłanie kolonizatorów żydowskich do Palestyny. Zaś sanacja  II RP zaspokajała potrzeby syjonistów:

 • szkolenie i zbrojenie terrorystów żydowskich przeciw Arabom w Palestynie,
 • ditto do terroryzowania ż/Żydów Europy, by emigrowali do Palestyny;
 • opcja Madagaskaru dla Żydów europejskich.
.
Jeśli chodzi o Madagaskar, to z przyczyn gospodarczych rząd II RP zabiegał u Francji o część wyspy na kolonię i przy okazji (czy pod bankstersko-syjonistycznym warunkiem?) nowy dom dla tyciego ułamka z ok. 3 mln Żydów w Polsce. Którzy Żydzi byliby tymi wybranymi do życia urządzonego na koszt polskiego podatnika? — najbardziej pogardzana przez syjonistów biedota ortodoksyjna, zasymilowane elity, czy może elitarni syjoniści, przyszli zarządcy gett i policmajstrowie Judenpolizei?
.
Rząd Polski, roszczący wskutek długich lat zaborów prawo do kolonii jakie posiadały już inne państwa Europy, bynajmniej nie był jedynym zainteresowanym opcją Madagaskar. Uwzględniały ją także W. Brytania, Francja, Holandia, Belgia i wymieniona przez Putina III Rzesza. A jednak prezydent Federacji Rosyjskiej koniecznie chce wrobić Polaków, jak szrajberka judeocentyczna, hist(e)ryczka Jennifer Rosenberg, podająca się za “sprawdzaczkę faktów historycznych”.
.
Zapewne banksteria sterowała sprawami wokół kolonizacji żydowskiej, dla swych celów. Opcję Madagaskar odrzucili Rotszyldowie na rzecz podboju i kolonizacji Palestyny. Żydobanksterii chodziło o manipulację propagandową: “ojczyzna” Żydów i “odwieczne” ich prawo do Ziemi Świętej, co stało się jasne z niedawną przeprowadzką stolicy Izraela do Jerozolimy i legislacją “Izrael tylko dla Żydów”.
.
W autonomicznych enklawach zwanych Gettami, ż/Żydzi przejściowo oczekiwali decyzji, dokąd wyemigrują lub rozsiądą się we własnej autonomii w powojennej Polsce. Syjo-hitlerowska, na pewno nie polska, decyzja na konferencji w Wansee po inwazji Hitlera na ZSRR latem 1941 r., wyznaczyła los niechętnym emigracji do Palestyny.
.
Zatem anty-semityzmem, wg definicji ż-banksterów i syjonistów, było nastawienie ich samych do współplemieńców. Nie to, że byli świńskimi antysemitami, jak wyraził się Putin o sanacyjnym dyplomacie Józefie Lipskim; byli bratobójcami na wielką skalę, wszystko jedno czy uśmiercili 6 mln czy 0,6 mln współplemieńców. Nie masz większej, bardziej pogardzanej i potępianej zbrodni wśród narodów świata. Idzie pod włos prawom naturalnym, solidarności rodowo-narodowej, odwiecznemu wyczuciu zachowania plemiennego gatunku…
.

Putin mija się z prawdą na sporą semicką odległość

.
Putin mija się z prawdą o sanacji, jakoby była anty-, a ona była filo-semicka. Na mocy umowy polit-ruka syjonistów Żabotyńskiego z rządem II RP,  polski wywiad wojskowy szkolił oficerów Irgunu, siły zbrojnej syjonistów w Palestynie. Min. Spraw Wojskowych zorganizowało paramilitarne obozy dla młodych syjonistów w 1936 i 1937 roku.  W 1938 r. przybyła grupa ok. 40 żołnierzy Irgunu:

Szkolenie kadrowej grupy ekspertów, którzy potem podzielili się zdobytą wiedzą z setkami żydowskich żołnierzy w Palestynie, nadzorował sam Abraham Stern, urodzony w Suwałkach komendant Irgunu. […] Tropieni przez Brytyjczyków bojownicy w tajemnicy przedostali się do Polski z Palestyny w małych grupach, samolotami LOT, kursującymi między Hajfą a Warszawą, albo liniowcem Polonia, który łączył Palestynę z rumuńskim portem w Konstancy, a stamtąd pociągiem do Krakowa. Poza nielicznymi wyjątkami wszyscy mówili po polsku.

Zatem sanacyjni Polacy (?) pomogli utworzyć żydowski terror i Izrael, kryjąc się przed wywiadem brytyjskim, który pilnował Palestyny przed syjonistycznym wywrotem. To jest anty-semityzm w odniesieniu do Semitów arabskich, ale nie do zydowskich.

W odniesieniu do ż/Żydów można oceniać ówczesne rządowe pro-syjonistyczne poczynania jako antyżydowskie jedynie pod względem szkody Żydom zasymilowanym w Europie, których syjoniści próbowali zmusić do emigracji do Palestyny, oraz  żydom ortodoksyjnym przeciwnym opuszczaniu diaspory do własnych państw czy autonomii. Za wierność takiej religii ortodoksi zapłacili ogromną cenę w bankstersko-syjonistycznym Szoa i nadal drogo płacą marginalizacją i prześladowaniami przez syjonistów: Neturei Karta: Manipulując Holokaustem i antysemityzmem dla celów politycznych, Państwo Izrael uprowadza Tragedię Żydów

Próbką przesiedlenia zasymilowanych Żydów był hitlerowski Nisko-Plan, projekt zakładania od października 1939 r. namiastki żydowskiej autonomii w podkarpackim Nisku k. Zarzecza przy granicy wytyczonej paktem Ribbentrop-Mołotow w lubelskiem. Autorem Nisko-Plan był SS-Obersturmführer syjonistyczny Żyd Adolf Eichmann, mianowany pełnomocnikiem szefa Gestapo, Gruppenführera SS Heinricha Müllera od relokacji obywateli pochodzenia żydowskiego z III Rzeszy oraz Protektoratu Czech i Moraw.

pakt

Oficerowie Wehrmachtu i Armii Czerwonej wytyczają linię rozgraniczenia wojsk na zaatakowanym terytorium II RP

12.10.1939 r. Eichmann i Brigadeführer SS dr Franz Stahlecker znaleźli odpowiednie miejsce na kolonię żydowską na terenach pod kontrolą Armii Czerwonej (wkroczyła do Polski 17.9.1939 r.). Pierwsze relokacje objęły Żydów z Ostrawy, Katowic i Wiednia z kwalifikacjami do budowy obozu tymczasowego i medycznymi, przed przybyciem kobiet i dzieci. Eichmann przywitał pierwsze transporty w jęz. jidysz, znanym wśród  Żydów zasymilowanych.

Druga fala relokacji do Niska 26.10.1939 r. była ostatnią, gdy pociągi zarezerwowano dla armii. Tysiące Żydów pozostało w trudnych warunkach w wybudowanych barakach. Setki wymaszerowały z eskortą SS na teren okupowany przez ZSRR. W kwietniu 1940 r. projekt Nisko zakończył się klęską. Ci, którzy przetrwali, wrócili tam, skąd przyjechali.

.

Madagaskar — projekt nie polski ani niemiecki tylko syjonistyczny

.

Projekt Nisko wykonywał ideę syjonizmu: zapewnić Żydom nową ojczyznę. Współ-założyciel syjonizmu w XIX w., Theodor Herzl wymienił opcje państwa Żydów: Madagaskar, tereny dzisiejszej Ugandy lub Palestyna w Imperium Osmańskim. W 1896 r. w pracy Der Judenstaat Herzl zaproponował przekształcić wspólnotę etniczno-religijną Żydów w świecki naród z własnym państwem. Już w sierpniu 1897 r. I Światowy Kongres Syjonistyczny utworzył Światową Organizację Syjonistyczną, z hasłem „Ziemia bez ludu dla ludu bez ziemi”.

Opcja Madagaskar odżyła w XX w., gdy syjonistyczna kolonizacja Palestyny zarządzanej przez W. Brytanię wywołała niezadowolenie ludności arabskiej i krwawe zamieszki. Rząd brytyjski pośredniczył w rozmowach Francji z państwami rozważającymi możliwość osadnictwa żydowskiego na Madagaskarze, kolonii francuskiej od 1896 r. Minister Unii Południowoafrykańskiej, dominium brytyjskiego, przedstawił w 1938 r. władzom III Rzeszy uzgodnioną z rządem francuskim i organizacjami syjonistycznymi ofertę rządu brytyjskiego pod osadnictwo żydowskie,  m.in. Madagaskar.

Rozmowy rządu RP z francuskim dążyły do uzyskanie kolonii Madagaskar. Francja chciała przekazać część wyspy Polsce, lub udostępnić ją in. państwom pod osadnictwo żydowskie, w tym 10 tys. żydowskich uchodźców z Rajchu do Francji i jakaś liczba Żydów z III Rzeszy. Miałoby to zaradzić przeludnieniu i bezrobociu w Europie oraz niwelować rosnący ruch niepodległościowy tubylców wyspy.

W 1937 r. przybyła na Madagaskar polska rządowa Komisja Studiów Mieczysława Lepeckiego, b. współpracownika filosemity marszałka Piłsudskiego, by ocenić możliwość realizacji planu RP, widocznie zależnego od spełnienia warunku emigracji żydowskiej w kolonii Madagaskar. W Komisji byli Żydzi Leon Alter, kierownik wydziału polskiego Jewish Emigration Association pomagającego żydowskim emigrantom z Niemiec oraz Szlomo Dyk,  inż. rolnictwa z Tel-Awiwu. Lepecki wywnioskował, że realne jest przesiedlić na Madagaskar 40 do 60 tys. Żydów. Wg Altera liczba ta nie mogła przekroczyć 2 tys., a wg Dyka jeszcze mniej. Czyżby żydowskim komisarzom milsze były autonomia w Polin lub emigracja do Palestyny? “Polski Madagaskar” pogrzebał wybuch II wś. i do esterminacji paru tys. Żydów z Polski nie doszło, Panie Putin 🙂

Zagadkowe jest wobec powyższego putinowskie wytykanie dyplomaty II RP w zw. z planowaną przez syjonistów kolonizacją wyspy francuskiej. Ww. żydowski syjonistyczny aparatczyk Rajchu, Adolf Eichmann zeznał w swym procesie sądowym, że bardzo mu zależało dać ziemię Madagaskaru pod stopy współplemieńców — 4 mln ich z Europy.  Czy takie ma dowody Gospodin Putin przeciw Polakom? Czy woli wrzeszczeć “antysemityzm!” głośniej od żydomasonerii…

Rodzima masoneria dominowała rządy II RP i z obcą agenturą dbała bardziej o żydobanksterskie niż o polskie interesy — patrz np. związki masonerii z Piłsudskim. Loża zwierzchnia rytów i lóż świata, żydowska Bnai Brith już w 1892 r.  rozpoczęła działalność w Krakowie, a w II RP deklarowała swoje poparcie dla Piłsudskiego. Masy żydowskie w Polsce sprzyjały piłsudczykom. W administracji II RP pracowali liczni Żydzi, zwolennicy sanacji. Zamach majowy korzystny był dla Żydostwa w Polsce, w większości zorientowanego na obóz piłsudczykowski. Nie-żydowscy masoni też popierali Piłsudskiego, czynnie wspierali sanację i zwalczali narodowców, zjednoczonych z Kościołem. Prasa narodowa i katolicka eksponowala związki masonerii z lewicą i sanacją. Polakom bliższy był syjonizm walki Żabotyńskiego i Sterna niż syjonizm socjalizmu Ben Guriona za układnym z Arabami uścieleniem gniazda w Palestynie.

Piłsudski zafascynował zwolenników Żabotyńskiego; delegacja młodych terrorystów Betar złożyła ziemię z grobu swego patrona Trumpeldora na kopcu Piłsudskiego w 1935 r. Jawna działalność masonerii, w tym i Bnai Brith, zakończyła się decyzją masonów o uśpieniu lóż w 1938 r. —  oficjalnie wg prezydenckiego dekretu, którego wypełniania pilnował szef policji, mason Józef Kordian-Zamorski.

W 2007 r. Bnai Brith oficjalnie reaktywowało działalność w III RP. Odrodzoną masonerię powitał prezydent Lech Kaczyński vel Kalsztajn. Bnai Brith International na swoim portralu w USA informuje, że był on “niezawodnym przyjacielem społeczności żydowskiej” i “sojusznikiem Izraela”. Nie dziwi więc odgrzebywanie “chwały” terrorystycznego Betaru i in. grup tzw. syjonizmu rewizjonistycznego, w ślad za kursem politycznym w Izraelu od ok. 10 lat.
.

Kocioł garnkowi…

.
Cтрашно bojatsja tej eksterminacji w Afryce!!! Wyspa dwa razy większa od Polski, zasobna w minerały i gleby uprawne. Natura i klimat o niebo lepsze niż w Palestynie. Płaczki holokoździane wymieniają malarię — problem nizin przybrzeżnych wyspy pokrytej w większości wyżynami o zdrowym klimacie, bez chorób tropikalnych. Banksterskie zastrzyki jak Izraelowi pomogłyby Żydom stworzyć tam raj. Punkt pośredni morskiego handlu bogactwami Afryki na Europę, Azję Płd. i Australię. Zatrudnić parę mln tubylców, bez wysiedlenia (gdzie rejwach o ich prawa!) przyzwyczajonych przez Francuzów do niewolnictwa, tak jak syjoniści wykorzystują gestearbajerów w rolnictwie Izraela i dyskryminują współwiernych Etiopczyków.
.
Dla porównania, hitlerowski Madagaskar Plan, który Putin sugeruje był tak genocydalny jak polski plan, proponował przesiedlić 4 mln Żydów z Europy w 4 lata. Czyli 3 tys. osób na dobę, tj. tyle, ile żydowscy komisarze rządu II RP ustalili na akceptowalną łączną liczbę żydowskich przesiedleńców z Polski.
.
W 1938 r. II RP nie wzięła udziału  w konferencji  w Monachium, gdzie państwa Zachodu przystemplowały roszczenia III Rzeszy do terytorium Czechosłowacji. Już następnego roku, paktem Ribbentrop-Mołotow totalitarni sygnatariusze podzielili sobie wolne państwa Europy, a zaplanowane nabytki ZSRR przekraczały te dla Hitlera.
.
Rzadko który naród poza Polakami doświadczył imadła żydosowiecko-syjohitlerowskiego. Przykład Jedwabnego (niedaleko linii Ribbentrop-Mołotow, populacja ok. 3000) ilustruje terror obu najeźdźców:
Hitlerowcy przejęli Jedwabne (2.9.1939), a już cztery tygodnie później oddali je sowietom, którzy okupowali je do czasu ataku Wehrmachtu na ZSRR. Sowieci zastrzelili ok. 20 Polaków z Jedwabnego, aresztowali ok. 250 za działalność opozycyjną. Do Gułagu deportowano ok. 300 osób (w tym do 10 Żydów), gdzie ok. 50 z nich zmarło. Co najmniej 100 młodych Polaków i Żydów wcielono siłą do Armii Czerwonej. Rejon Jedwabnego był pod kontrolą hitlerowców (25.6.1941-26.1.1945), którzy spalili ponad 400 lokalnych Żydów w lipcu 1941 r., zastrzelili lub zagazowali ok. 300 w Treblince od listopada 1942 r. Hitlerowcy zabili co najmniej 220 Polaków: ok. 120 spośród setek Polaków wysłanych z rejonu Jedwabnego zginęło podczas robót i w obozach koncentracyjnych; ok. 60 starców zabito najwyraźniej po to, by wyeliminować potrzebę karmienia ich; zastrzelono w 1943 r. 16 Żydów i polską rodzinę, która ich ukryła. Żołnierze Armii Czerwonej zastrzelili i spalili żywcem 41 wieśniaków (31.12.1944) za schronienie dezertera z Wehrmachtu. II wojna światowa zniszczyła ok. 10% Jedwabnego; co najmniej 50 posiadłości poważnie uszkodzono, zniszczono 13 z 38 wiosek gminy Jedwabne, zburzono 232 z 532 przysiółków dotkniętych działaniami wojennymi.

 

wilno

Armia Czerwona wkracza do Wilna 19.9.1939

Untitled

 

 

 

Defilada kawalerii sowieckiej po kapitulacji Lwowa

 

Jakiż to pakt ma Putin z banksterską Merkelową? Jak wtedy handluje ponad głowami Polaków; ruskie oliparchy nadal sprzedają jamalski gaz Polsce, tyle że 3 razy drożej na fakturze oliparchy z USraela. Służby Putina majstrują w wyborach techniką pól torsyjnych, podobnie jak USrael, Chiny, Szwecja… Jak więc rozumieć wieloletnie zapewnienia medialne, że sondażownie pokazują wolę 80% narodu rosyjskiego w wyborach prezydenckich na Pana Putina?

.

Bezmóżdże niszczenia pomników, ale jakie wyzwolenie?!

.

Chazarzy Żabotyńskiego mieli tyle prawa do ziemi palestyńskiej, co Polska czy Francja do Madagaskaru, III Rzesza do Estonii i Polski, a ZSRR do Finlandii, krajów bałtyckich, Mołdawii i płn. Bukowiny. Żydosowieckie zabory zapowiadały ekspansję ZSRR i komunizmu w Europie. Także z banksterskiego planu przemeblowania kontynentu,  ż-sowieci swoimi surowcami wspierali niemieckie ataki zbrojne w 1940 r.

A jednak “kocioł” Putin broniący żydosowieckich kumpli hitlerowców, pije do “garnka” — obecnego rządu w W-wie. I ma rację ws. bezmóżdża niszczenia: taki sam rodzaj ludzi, którzy negocjowali z Hitlerem, teraz niszczy pomniki żołnierzy-wyzwolicieli z Czerwonej Armii, którzy wyzwolili Europę i Europejczyków od nazizmu

Putin rozumie żydosowiecki Realpolitik, ale nie polski. Wg niego, Lipski miał napisać polskiemu MSZ, że obiecał pomnik Hitlerowi. Czemu nie? Pod układem o przyjaźni itd. z ZSRR wybuliliśmy sporo na pomniki różnym takim. II RP i III Rzesza podpisały w 1932 r. pakt o nieagresji. Niewiadomo było, jakimi zbrodniarzami okażą się syjo-hitlerowcy (choć znane były zbrodnie syjonistów w Palestynie i ich terror wystraszający tamże Żydów Europy), ani że banksterski apetyt na Palestynę przekształci się w globalne obżarstwo NWO pod koniec XX w. w “wojnie z terrorem”. 

Part of the Molotov-Ribbentrop Pact published in the Soviet newspaper "Pravda" on September 28, 1939
Część paktu Ribbentrop – Mołotow opublikowana w sowieckiej Pravdzie 28.9.1939 r.
Ale bez przesady z “wyzwoleniem”. Zamienił żydosowiecki stryjek narodowy socjalizm na socjalizm globalnego komunizmu, który przepoczwarzył się pod banksterskim okiem w neo-marksizm tzw. kulturowy . Putin załamuje ręce nad niedoszłym (i niedorzecznym) “afrykańskim genocydem” milionów Żydów, ale nie nad przesiedleniem milionów Europejczyków w wyniku powojennej banksterskiej socjo-inżynierii Aliantów ze Stalinem. A co mówić o wysiedleniach Polaków przez hitlerowców!
.
Niemniej jednak Putin ma rację co do obecnie rządzących w Polin w porównaniu z sanacją: To ich naśladowcy. Widać, jak niewiele się zmieniło i powinniśmy o tym pamiętać zwłaszcza w czasie tworzenia naszych Sił Zbrojnych. Pierwej kupią wyspę Żydom niż sprowadzą do ojczyzny Polaków z b. ZSRR.
.
Niewiele się zmieniło, jako że to nie pro-syjonistyczni, pro-banksterscy lokaje typu PiS tępią Żydów, tylko nadal banksteria i syjoniści pociągają sznurkami, tępiąc gojów coraz bardziej wyrafinowanymi środkami. Wzmianka o zbrojeniu Rosji brzmi złowieszczo wobec tego — Wy z uma saszli, Władimir Władimirowicz? Jeśliś Słowianin i prawosławny, to ukarzesz Polaków za wrogi im, zdradziecki rząd w W-awie?
.
Ustami marionetek typu Putin, banksteria i syjoniści rozszerzają swą zuchwałą perfidię na cały świat, załgawszy i ukrywszy w narracjach o II wś., że:
 • wpółpracowali z III Rzeszą w terroryzowaniu mas żydowskich do emigracji do Palestyny
 • odmówili ratowania Żydów z Szoa
 • uczestniczyli w eksterminacji swoich (Judenraty, Judenpolizei, Sonderkommanda w obozach zagłady)
 • są współ-twórcami holokaustianizmu, “religii” uzasadniającej bezprawne roszczenia oraz zbrodnicze państwo w Palestynie
 • potrzebują antysemityzmu jak smaru, by osiągać swe cele w okupowanej Palestynie i globalnie.

.

Reakcja (nie)rządu Polin

.

Na nieudolne wygląda podnoszenie się PiSuarni z rozpostarcia na marmurach bankstersko-syjonistycznych salonów… Poseł Grzegorz Braun trafnie ocenił jątrzące konflikt riposty namiestników żydomasonerii we W-szawie (być może sztuczny podział ról) i prowokacyjne zachowanie Moskwy; Rosjanie stręczą swoją ko-operację Żydom. 

Instytut Pamięci Narodowej wygarnął Putinowi za hitlerowsko-sowiecki pakt, lecz polit-poprawnie “stracił pamięć”, kiedy chodzi o “eksterminację” madagarską, Zaolzie i nasz “antysemityzm” wyssany z matczynym mlekiem.  Na wstępie IPN dostał amnezji, typowej dla reżimu czołgającego się do Bnai Brith Polin, Waszyngtonu i Bruxeli po wskazówki od super-agentów banksterii:

Zarówno Niemcy Hitlera, jak i Związek Sowiecki Lenina i Stalina konsekwentnie dążyły do obalenia porządku wersalskiego w Europie i narzucenia swoich porządków innym narodom europejskim.

Reżimy hitlerowski i stalinowski dążyły w wymienionym przez IPN kierunku, kształtowanym przez banksterię. Brak riposty Putinowi za Madagaskar i “antysemityzm” jest równie żenujący. A może byłby to c.d. koszernej służby, ścieląc pod nieszczęście dla Polski?  Niech się żrą katolicy z prawosławnymi… Po to na szczycie w Londynie NATO przekierowało radary z Rosji na Chiny?

Demonizuje się naród przed poważnym atakiem nań: ludobójstwo, najazd, złupienie, okupacja… Dziś dochodzi genocyd “technologiczny”: króliki doświadczalne do prób pilotażowych nano- i neuro-pyłu w pełnej skali — dla systemu zamordyzmu przez skucie mózgów Ludzkości w 5G i kolejnych wydaniach bezprzewodówki, pod dyrekcją Sztucznej Inteligencji w łapskach banksterii.

KneSSejm i SSenat przeciągnęły pod radarami Suwerena i wbrew jego woli, ludobójcze akty prawne, potrzebne banksterii i żydokorporacjom. Okazują się unikalne w świecie: obowiązkowe szczepienia, mega-ustawa o telekomach ze 100-krotnym podniesieniem progu niebezpieczeństwa radiofalowego, zielone światło zakazanym w USraelu eksperymentom na ludziach… Ustawki te bez drgnięcia ręki podpisuje największy antypolak Juda Obłuda. Przekazał za frajer “laboratorium” Polin do użydkowania przez Google, agencję wdrożeniową banksterskiego kompleksu militarno-przemysłowego. Tak jak bazy bandytom USraelskim, Duda przekazał Googlowi całe Polin za frajer i z dopłatą?

.

Załączniki

.

Lista posłów PE za propozycją rezolucji UE

Ryszard Antoni Legutko, Anna Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Dace Melbārde, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Bogdan Rzońca, Anna Zalewska, Jacek Saryusz‑Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Joanna Kopcińska, Elżbieta Rafalska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Szydło, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska, Beata Kempa, Patryk Jaki

on behalf of the ECR Group

 

Lista posłów PE za tekstem końcowym

Michael Gahler, Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė, Željana Zovko, David McAllister, Antonio Tajani, Sandra Kalniete, Traian Băsescu, Radosław Sikorski, Andrzej Halicki, Andrey Kovatchev, Ewa Kopacz, Lukas Mandl, Alexander Alexandrov Yordanov, Andrea Bocskor, Inese Vaidere, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Vladimír Bilčík, Ivan Štefanec, Liudas Mažylis, Loránt Vincze, Arba Kokalari

on behalf of the PPE Group

Kati Piri, Isabel Santos, Sven Mikser, Marina Kaljurand

on behalf of the S&D Group

Michal Šimečka, Frédérique Ries, Ramona Strugariu, Katalin Cseh, Ondřej Kovařík, Vlad‑Marius Botoş, Izaskun Bilbao Barandica, Jan‑Christoph Oetjen, Sheila Ritchie, Olivier Chastel, Petras Auštrevičius

on behalf of the Renew Group

Ryszard Antoni Legutko, Anna Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Dace Melbārde, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Bogdan Rzońca, Anna Zalewska, Jacek Saryusz‑Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Joanna Kopcińska, Elżbieta Rafalska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Szydło, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska, Beata Kempa, Patryk Jaki, Charlie Weimers

on behalf of the ECR Group

 

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/