Madagaskar — niedoszła kolonia II RP dla antysemickich Polaków czy nie-semickich Żydów? / [summary] Madagaskar — Poland’s would-be colony for “antisemitic” Poles or non-semite Jews?

Putin attacks Poles for alleged anti-Semitism before WWII. and for support to Nazi alleged extermination of European Jews in Madagascar. He does it while remaining silent on the NWO plan that exploited Zionism, overarching Bnai Brith lodge, “aircraft carrier” Israel, and the global system of Judeocentric organizations, incl. Holocaust Religion and Business,

In fact, pre-WWII Poland’s regime  was philosemitic and trained Zionist armed forces for Palestine. Freemasonry dominated the regime and along with foreign agents cared more for banksters than for Polish interests. There were numerous Jews in the regime’s administration. Jewry and gentile freemasons in Poland supported Piłsudski and the sanation regime and fought against nationalists. Poland effectively helped create Jewish terror and Israel. This is anti-Semitism against Arab but not Jewish Semites. Putin does not explain, but pro-Zionist governments could be deemed anti-Jewish in terms of:

– Jews assimilated in Europe, which the Zionists tried to force to emigrate to Palestine,

– orthodox Jews opposed to leaving the diaspora to their own countries or autonomy.

Putin thus denies history and the Holocaust, manifesting anti-Semitism toward Shoah victims. It is also a painful insult to Poles, the most numerous rescuers of Jews and victims of both the Nazi Holocaust and Sovietism. This slander coincides with perpetuation of Soviet Great Patriotic War myth, incl. the genocide by Judeo-NKVD, whose veterans parade in Israel in Soviet uniforms decorated with Soviet medals.

Equally slanderously, Putin presents the matter of Madagascar. It is actually  not a German nor Polish idea, but Theodor Herzl’s, the co-founder of Zionism. Madagascar option was rejected by the Rothschilds for the conquest and colonization of Palestine. In 1938, services to global Zionists flourished in this bankster project. Poland’s pro-Zionism in form of military training against Arabs and to terrorize Jews from Europe to Palestine, complemented Nazi support of colonizers and attempts to implement the Madagascar option.

Poland and several European countries sought part of the island for a colony and (bankster condition?) a new home for a fraction of 3 million Jews in Poland, probably only for elite Zionists, future ghetto managers and police officers of Judenpolizei.

The island as an emigration target was assessed in 1937 by Polish government commission with two Jewish experts who concluded that it was possible to resettle at most 2000 Jews to Madagascar. WWII ended the project and a few thousand Jews from Poland were not exterminated on the island, yet Putin points out anti-Semitism of Polish diplomacy. Jewish Zionist apparatchik of the Third Reich, Adolf Eichmann wanted to give Madagascar to 4 million of his tribesmen from Europe. Is this Putin’s evidence against Poles?

Translation by Piotr Bein 21.6.2020

+++++++++++++++++++++++++

More on Putin’s anti-Polish ahistorical drivel

Putin’s confabs on WWII history — slanderous to Poles

In August 1937, NKVD head Yezhov ordered “Polish Operation” in the USSR

In 1940, USRR started deportations from Estern Poland invaded in September 1939 and occupied under pact with Hitler

Judeo-Soviet NKVD collaborated with Zionist Nazi’s Gestapo  since interwar years

//////////////////////////////////////////

Piotr Bein, 14.2.2020

Spis treści

Podsumowanie

Wstęp

Putin mija się z prawdą na sporą semicką odległość

Sanacja chciała wysłać Żydów na Madagaskar na eksterminację

Madagaskar — projekt nie Polaków ani Niemców tylko syjonistów

Polska komisja próbuje Madagaskar

Madagaskar — polecenie żydobanksterii?

Podsumowanie

Putin atakuje Polaków za rzekomy antysemityzm w okresie przed II wś. i wsparcie hitlerowskiego projektu rzekomej eksterminacji Żydów europejskich na Madagaskarze. Jednocześnie Putin przemilcza banksterski plan NWO eksploatujący syjonizm, żydomasonerię Bnai Brith nadrzędną lożom świata, “lotniskowiec” Izrael na Bliskim Wsch. i globalny system judeocentrycznych instytucji jak Religia i Biznes Holokaustu.

Faktycznie rządy II RP  były filosemickie. Polski wywiad wojskowy szkolił oficerów siły zbrojnej syjonistów w Palestynie. Masoneria dominowała rządy II RP i z obcą agenturą dbała bardziej o banksterskie niż o polskie interesy. W administracji II RP byli liczni Żydzi, zwolennicy sanacji. Żydostwo i gojowscy masoni w Polsce popierali Piłsudskiego, czynnie wspierali sanację i zwalczali narodowców. II RP pomogła utworzyć żydowski terror i Izrael. To jest antysemityzm wobec Semitów arabskich, ale nie żydowskich. Putin niewyjaśnia, choć możnaby oceniać rządy pro-syjonistyczne jako antyżydowskie względem:

  • Żydów zasymilowanych w Europie, których syjoniści próbowali zmusić do emigracji do Palestyny,
  • żydów ortodoksyjnych przeciwnych opuszczaniu diaspory do własnych państw czy autonomii.

Putin neguje tym samym historię i Holokaust, przejawiając antysemityzm wobec ofiar Shoah. Jest to też bolesna potwarz Polakom, ofiarom sowietyzmu i najliczniejszym ratownikom Żydów, zbieżna z utrwalaniem mitu Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, w tym ludobójstwo żydo-NKWD,  których weterani paradują w Izraelu w sowieckich mundurach obwieszonych sowieckimi orderami.

Równie oszczerczo przedstawia Putin sprawę Madagaskaru — pomysł nie niemiecki ni polski tylko współ-założyciela syjonizmu, Theodora Herzla, odrzucony przez Rotszyldów na rzecz podboju i kolonizacji Palestyny. W 1938 r. kwitły usługi globalnym syjonistom w tym banksterskim projekcie. Pro-syjonizm sanacji II RP w formie szkolenia wojskowego przeciw Arabom i do terroryzowania ż/Żydów z Europy do Palestyny, uzupełniał hitlerowskie wsparcie kolonizatorów oraz prób realizacji opcji Madagaskar. Rząd II RP zabiegał, obok kilku państw Europy, o część wyspy na kolonię i przy okazji (czy pod banksterskim warunkiem?) nowy dom dla ułamka z ok. 3 mln Żydów w Polsce, prawdopodobnie dla elitarnych syjonistów, przyszłych zarządców gett i policmajstrów Judenpolizei.

Wyspę jako cel emigracji oceniła w 1937 r. rządowa komisja II RP z dwoma żydowskimi ekspertami, którzy wywnioskowali, że da się przesiedlić co najwyżej 2 tys. Żydów. “Polski Madagaskar” pogrzebał wybuch II wś. i do esterminacji paru tys. Żydów z Polski nie doszło. A jednak Putin wytyka antysemityzm dyplomacji II RP. Żydowski syjonistyczny aparatczyk III Rzeszy, Adolf Eichmann chciał dać Madagaskar 4 milionom współplemieńców z Europy.  Czy takie ma dowody Gospodin Putin przeciw Polakom? 

Wstęp

Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia 2019 r. prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Władimirowicz Putin dołączył do oczerniania nas, antysemitami i agresorami znanymi już opinii światowej “współpracownikami” Hitlera,. Jest to c.d. reakcji Kremla na rezolucję UE (18.9.2019), jakoby II wś. zaczęła się w bezpośrednim wyniku paktu Ribbentrop – Mołotow, czyli III Rzeszy i ZSRR. Choć Putin pije do rządów Polski — sanacyjnego i obecnego, oba niechlubnie oceniane przez naród polski, to podpina się pod bieżące judeocentryczne szkalowanie Polaków.

Przyzwoitka syjonistów i biznesmanów Holokaustu, Putin doszukał się polskiego antysemityzmu i eksterminacji Żydów z rąk polskich na Madagaskarze. Jest to warte tyle, co obelga ruski imperializm na Krymie i w Donbasie, które mają takież prawo do Rosji, co Zaolzie miało historycznie i etnicznie do Polski.

Putin mija się z prawdą na sporą semicką odległość

.
Putin mija się z prawdą o sanacji, jakoby była antysemicka, a ona była filosemicka. Na mocy umowy przywódcy syjonistów Żabotyńskiego z rządem II RP,  polski wywiad wojskowy szkolił oficerów Irgunu, siły zbrojnej syjonistów w Palestynie. Min. Spraw Wojskowych zorganizowało paramilitarne obozy dla młodych syjonistów w 1936 i 1937 roku.  W 1938 r. przybyła grupa ok. 40 żołnierzy Irgunu:

Szkolenie kadrowej grupy ekspertów, którzy potem podzielili się zdobytą wiedzą z setkami żydowskich żołnierzy w Palestynie, nadzorował sam Abraham Stern, urodzony w Suwałkach komendant Irgunu. […] Tropieni przez Brytyjczyków bojownicy w tajemnicy przedostali się do Polski z Palestyny w małych grupach, samolotami LOT, kursującymi między Hajfą a Warszawą, albo liniowcem Polonia, który łączył Palestynę z rumuńskim portem w Konstancy, a stamtąd pociągiem do Krakowa. Poza nielicznymi wyjątkami wszyscy mówili po polsku.

Zatem sanacyjni Polacy (?) pomogli utworzyć żydowski terror i Izrael, kryjąc się przed wywiadem brytyjskim, który pilnował Palestyny przed syjonistycznym wywrotem. To jest antysemityzm w odniesieniu do Semitów arabskich, ale nie do żydowskich.

Można oceniać ówczesne rządowe pro-syjonistyczne poczynania jako antyżydowskie jedynie pod względem szkody Żydom zasymilowanym w Europie, których syjoniści próbowali zmusić do emigracji do Palestyny, oraz  żydom ortodoksyjnym przeciwnym opuszczaniu diaspory do własnych państw czy autonomii. Za wierność takiej religii, Jahwe ducha winni ortodoksi zapłacili ogromną cenę w bankstersko-syjonistycznym Szoa i nadal drogo płacą marginalizacją i prześladowaniami przez syjonistów.

Wygłaszając tezy o rzekomym antysemityzmie Polaków czy międzywojennych rządów Polski, Putin jest negatem historii i Holokaustu oraz antysemitą wzgl. ortodoksów zamordowanych w Szoa przez syjonistów z planu żydobanksterii. Żaden z tych argumentów nie wytrzymuje próby faktograficznej. Głoszenie ich zakrawa na kpinę i bolesną potwarz narodowym ofiarom sowietyzmu, takim jak Polacy, gdy zbiega się z utrwalaniem mitu Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, w tym okrutne ludobójcze masowe działania żydoNKWD,  których weterani paradują w Izraelu w sowieckich mundurach obwieszonych sowieckimi orderami.

Sanacja chciała wysłać Żydów na Madagaskar na eksterminację

Putin a-historycznie pije do pomysłu Madagaskar rzekomo made in PolandWyobrażacie sobie, w 1938 roku wysłać Żydów z Europy do Afryki? Na wyginięcie! Na eksterminację! Byłby bliżej prawdy, gdyby oburzył się, iż rząd II RP wspierał rabunek ziemi  i czystki etniczne palestyńskich Semitów arabskich — muzułmanów i chrześcijan, którzy żyli w harmonii z żydami od wieków, aż projekt Rotszyldów zapoczątkował niepokój i nieszczęścia dla Semitów arabskich i żydowskich w regionie, a globalnie — dla żydowskich Semitów i chazarskich oszustów bez żadnego prawa do Ziemi Świętej. Tylko w tym znaczeniu możnaby nazywać członków sanacyjnego rządu antysemitami.
.

1938 był czasem usług globalnym syjonistom w banksterskim Projekcie Palestyna. Pro-syjonizm sanacji zbiegł się z hitlerowskim. Wszystkimi możliwymi środkami III Rzesza wspierała syjonistyczne szkolenia i wysyłanie kolonizatorów żydowskich do Palestyny. Zaś sanacja  II RP zaspokajała potrzeby syjonistów:

  • szkolenie i zbrojenie terrorystów żydowskich przeciw Arabom w Palestynie,
  • ditto do terroryzowania ż/Żydów Europy, by emigrowali do Palestyny;
  • opcja Madagaskaru dla Żydów europejskich.
.
Jeśli chodzi o Madagaskar, to z przyczyn gospodarczych rząd II RP zabiegał u Francji o część wyspy na kolonię i przy okazji (czy pod bankstersko-syjonistycznym warunkiem?) nowy dom dla tyciego ułamka z ok. 3 mln Żydów w Polsce. Którzy Żydzi byliby tymi wybranymi do życia urządzonego na koszt polskiego podatnika? — najbardziej pogardzana przez syjonistów biedota ortodoksyjna, zasymilowane elity, czy może elitarni syjoniści, przyszli zarządcy gett i policmajstrowie Judenpolizei?
.
Rząd Polski, roszczący wskutek długich lat zaborów prawo do kolonii jakie posiadały już inne państwa Europy, bynajmniej nie był jedynym zainteresowanym opcją Madagaskar. Uwzględniały ją także W. Brytania, Francja, Holandia, Belgia i wymieniona przez Putina III Rzesza. A jednak prezydent Federacji Rosyjskiej koniecznie chce wrobić Polaków, jak szrajberka judeocentyczna, hist(e)ryczka Jennifer Rosenberg, podająca się za sprawdzaczkę faktów historycznych.
.
Zapewne banksteria sterowała sprawami wokół kolonizacji żydowskiej, dla swych celów. Opcję Madagaskar odrzucili Rotszyldowie na rzecz podboju i kolonizacji Palestyny. Żydobanksterii chodziło o manipulację propagandową: ojczyzna Żydów i odwieczne ich prawo do Ziemi Świętej, co stało się jasne z niedawną przeprowadzką stolicy Izraela do Jerozolimy, legislacją Izrael tylko dla Żydów oraz planem pokoju na Bliskim Wschodzie, czytaj planem dokończenia genocydu na Palestyńczykach.
.
W autonomicznych enklawach zwanych Gettami, ż/Żydzi przejściowo oczekiwali decyzji, dokąd wyemigrują lub rozsiądą się we własnej autonomii w powojennej Polsce. Syjo-hitlerowska, na pewno nie polska, decyzja na konferencji w Wansee po inwazji Hitlera na ZSRR latem 1941 r., wyznaczyła los niechętnym emigracji do Palestyny.
.
Zatem anty-semityzmem, wg definicji ż-banksterów i syjonistów, było nastawienie ich samych do współplemieńców. Nie to, że byli świńskimi antysemitami, jak wyraził się Putin o sanacyjnym dyplomacie Józefie Lipskim; byli bratobójcami na wielką skalę, wszystko jedno czy uśmiercili 6 mln czy 0,6 mln współplemieńców. Nie masz większej, bardziej pogardzanej i potępianej zbrodni wśród narodów świata. Idzie pod włos prawom naturalnym, solidarności rodowo-narodowej, odwiecznemu wyczuciu zachowania plemiennego gatunku…

Madagaskar — projekt nie Polaków ani Niemców tylko syjonistów

.

Syjo-hitlerowski Projekt Nisko był pilotażowym testem relokacji zasymilowanych Żydów europejskich w żydowskie enklawy czy autonomiczne tereny Polski okupowanej przez hilerowców. Autorem Nisko-Plan był SS-Obersturmführer syjonistyczny Żyd Adolf Eichmann, mianowany pełnomocnikiem szefa Gestapo, Gruppenführera SS Heinricha Müllera od relokacji obywateli pochodzenia żydowskiego z III Rzeszy oraz Protektoratu Czech i Moraw. Eichmann przywitał pierwsze transporty w jęz. jidysz, znanym  Żydom zasymilowanym.

Przypomnę, że wierchuszka III Rzeszy w większości składała się z niemieckich syjonistów żydowskich. Plan Nisko wykonywał ideę syjonizmu: zapewnić Żydom nową ojczyznę. Współ-założyciel syjonizmu w XIX w., Theodor Herzl wymienił opcje państwa Żydów:

  • Madagaskar,
  • tereny dzisiejszej Ugandy
  • Palestyna w Imperium Osmańskim.

W 1896 r. w pracy Der Judenstaat Herzl zaproponował przekształcić wspólnotę etniczno-religijną Żydów w świecki naród z własnym państwem. Już w sierpniu 1897 r. I Światowy Kongres Syjonistyczny utworzył Światową Organizację Syjonistyczną, z hasłem Ziemia bez ludu dla ludu bez ziemi. Hasło było wielkim kłamstwem, ponieważ w Palestynie od czasów Chrystusa mieszkali obok siebie żydzi i chrześcijanie, a od najazdów islamu niedługo po powstaniu religii mahometańskiej — także muzułmanie.

Opcja Madagaskar odżyła w XX w., gdy syjonistyczna kolonizacja Palestyny zarządzanej przez W. Brytanię wywołała niezadowolenie ludności arabskiej i krwawe zamieszki. Rząd brytyjski pośredniczył w rozmowach Francji z państwami rozważającymi możliwość osadnictwa żydowskiego na Madagaskarze, kolonii francuskiej od 1896 r. Minister Unii Południowoafrykańskiej, dominium brytyjskiego, przedstawił w 1938 r. władzom III Rzeszy uzgodnioną z rządem francuskim i organizacjami syjonistycznymi ofertę rządu brytyjskiego pod osadnictwo żydowskie,  m.in. Madagaskar.

Rozmowy rządu RP z francuskim dążyły do uzyskanie kolonii Madagaskar. Francja chciała przekazać część wyspy Polsce, lub udostępnić ją in. państwom pod osadnictwo żydowskie, w tym 10 tys. żydowskich uchodźców z III Rzeszy do Francji i jakaś liczba Żydów mieszkających w III Rzeszy. Miałoby to zaradzić przeludnieniu i bezrobociu w Europie oraz niwelować rosnący ruch niepodległościowy tubylców wyspy.

Polska komisja próbuje Madagaskar

.

Madagaskar to wyspa dwa razy większa od Polski, zasobna w minerały i gleby uprawne. Natura i klimat o niebo lepsze niż w Palestynie. Płaczki holokoździane wymieniają malarię — problem nizin przybrzeżnych wyspy pokrytej w większości wyżynami o zdrowym klimacie, bez chorób tropikalnych. Banksterskie zastrzyki jak Izraelowi pomogłyby Żydom stworzyć tam raj. Wyspa jest punktem pośrednim morskiego handlu bogactwami Afryki na Europę, Azję Płd. i Australię. Można było zatrudnić parę mln tubylców, bez wysiedlenia (gdzie rejwach o ich prawa!) przyzwyczajonych przez Francuzów do niewolnictwa, tak jak syjoniści wykorzystują gestearbajerów w rolnictwie Izraela i dyskryminują współwiernych Etiopczyków.
.
Dla porównania, hitlerowski Madagaskar Plan, który Putin sugeruje był tak genocydalny jak polski plan, proponował przesiedlić 4 mln Żydów z Europy w 4 lata. Czyli 3 tys. osób na dobę, tj. tyle, ile żydowscy komisarze rządu II RP ustalili na akceptowalną łączną liczbę żydowskich przesiedleńców z Polski.
.
W 1937 r. przybyła na Madagaskar polska rządowa Komisja Studiów Mieczysława Lepeckiego, b. współpracownika filosemity marszałka Piłsudskiego, by ocenić możliwość realizacji planu RP, widocznie zależnego od spełnienia warunku emigracji żydowskiej w kolonii Madagaskar. W Komisji byli Żydzi Leon Alter, kierownik wydziału polskiego Jewish Emigration Association pomagającego żydowskim emigrantom z Niemiec oraz Szlomo Dyk,  inż. rolnictwa z Tel-Awiwu. Lepecki wywnioskował, że realne jest przesiedlić na Madagaskar 40 do 60 tys. Żydów. Wg Altera liczba ta nie mogła przekroczyć 2 tys., a wg Dyka jeszcze mniej. Czyżby żydowskim komisarzom milsze były autonomia w Polin lub emigracja do Palestyny? “Polski Madagaskar” pogrzebał wybuch II wś. i do esterminacji paru tys. Żydów z Polski nie doszło, Panie Putin 🙂
.

Zagadkowe jest wobec powyższego putinowskie wytykanie dyplomaty II RP w zw. z planowaną przez syjonistów kolonizacją wyspy francuskiej. Ww. żydowski syjonistyczny aparatczyk III Rzeszy, Adolf Eichmann zeznał w swym procesie sądowym, że bardzo mu zależało dać ziemię Madagaskaru pod stopy współplemieńców — 4 mln ich z Europy.  Czy takie ma dowody Gospodin Putin przeciw Polakom? Czy woli wrzeszczeć antysemityzm! głośniej od żydomasonerii…

Madagaskar — polecenie żydobanksterii?

Swym zwyczajem Putin przemilcza najważniejszy czynnik kształtowania polityki i geostrategii “państw” od schyłku XVIII w., kiedy to powstał rotszyldowski Projekt NWO. Banksterii podlega wysokiego rzędu ciało wykonawcze planu NWO — żydomasoneria Bnai Brith, nadrzędna z kolei wszystkim lożom świata. Narzędziem wdrożeniowym jest syjonizm, z rozbudowanym dziś systemem organizacji globalnie i “lotniskowcem” Izrael na Bliskim Wschodzie. Wsród nich są instytucje Religii Holokaustu i Biznesu Holokaustu, jedno wspierające drugie.

Rodzima masoneria dominowała rządy II RP i z obcą agenturą dbała bardziej o żydobanksterskie niż o polskie interesy — patrz np. związki masonerii z Piłsudskim. Loża zwierzchnia rytów i lóż świata, żydowska Bnai Brith już w 1892 r.  rozpoczęła działalność w Krakowie, a w II RP deklarowała swoje poparcie dla Piłsudskiego. Masy żydowskie w Polsce sprzyjały piłsudczykom.

W administracji II RP pracowali liczni Żydzi, zwolennicy sanacji. Zamach majowy korzystny był dla Żydostwa w Polsce, w większości zorientowanego na obóz piłsudczykowski. Nie-żydowscy masoni też popierali Piłsudskiego, czynnie wspierali sanację i zwalczali narodowców, zjednoczonych z Kościołem. Prasa narodowa i katolicka eksponowala związki masonerii z lewicą i sanacją. Polakom bliższy był syjonizm walki Żabotyńskiego i Sterna niż syjonizm socjalizmu Ben Guriona za układnym z Arabami uścieleniem gniazda w Palestynie.

Piłsudski zafascynował zwolenników Żabotyńskiego; delegacja młodych terrorystów Betar złożyła ziemię z grobu swego patrona Trumpeldora na kopcu Piłsudskiego w 1935 r. Jawna działalność masonerii, w tym i Bnai Brith, zakończyła się decyzją masonów o uśpieniu lóż w 1938 r. —  oficjalnie wg prezydenckiego dekretu, którego wypełniania pilnował szef policji, mason Józef Kordian-Zamorski.

W 2007 r. Bnai Brith oficjalnie reaktywowało działalność w III RP. Odrodzoną masonerię powitał prezydent Lech Kaczyński vel Kalsztajn. Bnai Brith International na swoim portralu w USA informuje, że był on niezawodnym przyjacielem społeczności żydowskiej i sojusznikiem Izraela. Nie dziwi więc odgrzebywanie “chwały” terrorystycznego Betaru i in. grup tzw. syjonizmu rewizjonistycznego, w ślad za kursem politycznym w Izraelu od ok. 10 lat.

++++++++++++++++++++++++++++++

Nieznane dokumenty i książki w zbiorze Neturei Karta

Dokumenty z Getta Warszawskiego

Artykuły związane

Urywki z Judeocentrycy i masowe zbrodnie

Wielu najważniejszych hitlerowców było żydowskimi syjonistami, [28] wspomaganymi przez żydowskich bankierów, którzy również finansowali bolszewików, [29] większość których była skrajnymi Żydami. [30] Międzynarodowe elity syjonistyczne współpracowały z hitlerowcami [31] oraz współdziałały w zmowie eksterminacji Żydów niechcianych w Palestynie. [32]

[…]

Rotszyldowie planowali kupić Palestynę od  tureckich sułtanów, którzy nią rządzili. W tym celu zadłużyli sułtanów. Kiedy to się nie udało, żeby rządzić światem, chcieli zdobyć Palestynę poprzez upadek imperium tureckiego i “konflikt między narodami o posiadanie Palestyny i opanowanie Wschodu i świata”, tj. “ogólną walkę Azji, Europy i Afryki o Jerozolimę”. [34] Spisek unikał chrześcijańskiego i muzułmańskiego odwetu za rotszyldowski zakup Ziemi Świętej. Zmęczywszy świat wojnami i  przejmując Palestynę, judeocentrycy mogli pokazać się jako zwolennicy wiecznego pokoju.

[…]

Rotszyldowie, syjoniści i ich protestanccy zwolennicy podjudzali do obu wojen światowych, stworzyli i sponsorowali dojście Hitlera do władzy, ale obwinili Niemców. Obłuda królowała w stolicach światowej władzy. By zostać wybranym, syjonistyczny prezydent Roosevelt, jak i syjonistyczny prezydent Wilson, kłamali, że byli przeciwni zaangażowaniu USA w europejskie wojny. Od października 1939 r. Roosevelt potajemnie komunikował się z syjonistą Churchillem, że USA uratuje Brytyjczyków, co zachęciło ich do zadeklarowania wojny. [206] Skorumpowani przywódcy niemieccy realizowali plan wojny niemiecko-słowiańskiej za pieniądze Rotszyldów. Słowianie byli na celowniku na dwa lata przed decyzją konferencji Wansee (20.1.1942) o eksterminacji Żydów. Sporadyczne zabijanie Żydów przez syjonistycznych hitlerowców stało się ludobójstwem, zgodnie z planem światowych elit syjonistycznych (“zbrodniarze wojenni, którzy przyczynili się do unicestwienia 6 milionów naszych braci”);

“Stanowisko syjonistów, że żydowska krew jest olejem namaszczającym wymaganym przez koło napędowe syjonistycznego państwa, nie należy do przeszłości, ale jest nadal aktualne.” [207]

+++++++++++++++++++++++++++

Urywki z Rewizjonizm, odwracanie ról i restytucje: kazus polsko-żydowski

Przeciwnie do sytuacji w okupowanej przez hitlerowców zach. Europie, w Polsce za pomaganie Żydom groziła śmierć pomagającego i jego rodziny.

[…]

Propaganda usprawiedliwia współpracę Żydów z hitlerowcami tym, że dzięki niej można było ocalić niektórych Żydów kosztem innych. Jednak połowa Żydów mogła ocalić się, gdyby nie była „posłuszna instrukcjom żydowskich rad”. [105] Shonfeld udokumentował, że elity syjonistyczne, „żydowscy zbrodniarze wojenni”, pomagały hitlerowcom unicestwić „6 mln naszych braci” w procesie tworzenia Izraela: „syjonistyczne stanowisko, że żydowska krew jest olejem namaszczającym, który napędza syjonistyczne państwo, nie jest kwestią przeszłości, ale wciąż jest aktualne.” [106]

[…]

Żydowska policja nienawidziła religijnych Żydów, prześcigając w tym hitlerowców. Ukraińska policja nie potrafiła odnaleźć miejsc ukrycia Żydów Warszawy w obławach do obozów śmierci; „to zadanie przydzielono żydowskiej policji, która dosyć często wykorzystywała swoje odkrycia by wyłudzać pieniądze”. [114]

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/