ALARM Broń swoich Praw i Wolności! Bezkarność za nadużycia władzy covidowej — analiza prawna

On Tuesday, September 15, 2020, 04:40:56 AM PDT, Stowarzyszenie Centrum Informacji o Zdrowiu DOBROSTAN <biuro@cioz-dobrostan.pl>:

ALARM!

[…] Na najbliższym posiedzeniu Sejmu (16-17 września!) będzie procedowany 
projekt ustawy zawierającej przepisy dotyczące odpowiedzialności (a 
raczej braku odpowiedzialności!) dla każdego za działania w czasie 
epidemii.

Broń swojej wolności! PILNIE wyślij list i zadzwoń do posłów!

Lista mailingowa do posłów:

Projekt do wglądu.

Poniżej skrót analizy prawnej Dr. Mikołaja Małeckiego, Uniwersytetu 
Jagiellońskiego:

Szanowni Państwo,

Posłowie zgłosili projekt zmian w spec-ustawie antycovidowej, 
przewidujący wyłączenie odpowiedzialności karnej za złamanie dowolnych 
przepisów, jeśli celem sprawcy było przeciwdziałanie COVID-19.

To w praktyce przepis na bezkarność władzy politycznej i to bezkarność 
absolutną. Pozwoli wyłączyć odpowiedzialność karną przedstawicieli 
władzy za już dokonane i przyszłe nadużycia władzy, związane np. z 
organizacją wyborów korespondencyjnych czy nielegalnym wydatkowaniem 
środków publicznych.

Taka legalizacja nadużyć prawa “w majestacie prawa” nie będzie korzystać 
z ochrony prawnej państwa praworządnego, o którym mowa w polskiej 
Konstytucji.

„Projekt. art.10d

nie ma nic wspólnego ze „stanem wyższej konieczności”:
nie liczy się proporcjonalność,
można poświęcić każde dobro,
brak prawidłowo opisanej subsydiarności,
legalizacja bez granic, groźny rykoszet.

To niekonstytucyjny, bezwstydny stan niższej potrzeby politycznej.”

Ciekawsze fragmenty projektu nowelizacji ustawy anty cov id owej w 
analizie dr Mikołaja Małeckiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego.:

„Projekt wpłynął do Sejmu jako druk nr 539, Sejm IX kadencji

👉Proponowany przepis głosi:

Art. 10d. Nie popełnia przestępstwa, kto w celu przeciwdziałania COV ID 
– 19 narusza obowiązki służbowe lub obowiązujące przepisy, jeżeli działa 
w interesie społecznym i bez naruszenia tych obowiązków lub przepisów 
podjęte działanie nie byłoby możliwe lub byłoby istotnie utrudnione.

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie, w której ma znaleźć się nowy art. 
10d:

Art. 2 ust. 2 ustawy z 2.03.2020: (…) ilekroć w ustawie jest mowa o 
“przeciwdziałaniu COV ID – 19” rozumie się przez to wszelkie czynności 
związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, 
profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno–gospodarczych, 
choroby, o której mowa w ust. 1 [wywołanej wirusem SARS-CoV-2].

“Nie popełnia przestępstwa, kto narusza obowiązki służbowe lub 
obowiązujące przepisy” – Określenie to oznacza, że przepis dotyczy 
wszystkich podmiotów naruszających jakiekolwiek przepisy. Nie chodzi 
więc wyłącznie o odpowiedzialność urzędników państwowych, ministrów czy prezesów spółek.” Lecz każdego.

👉Podobny, “wytrych” to już obowiązujący art. 10c ustawy z 2.03.2020 
służący do zniesienia przestępności poczynań władzy politycznej.

Mówi on, że nie popełnia przestępstwa określonego w art. 231 k.k. 
[nadużycie władzy] lub art. 296 k.k. [działanie na szkodę podmiotu 
gospodarczego],

kto w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii 
ogłoszonego z powodu COV ID – 19, nabywając towary lub usługi niezbędne 
dla zwalczania tej choroby zakaźnej, narusza obowiązki służbowe lub 
obowiązujące w tym zakresie przepisy, jeżeli działa w interesie 
społecznym, zaś bez dopuszczenia się tych naruszeń nabycie tych towarów 
lub usług nie mogłoby zostać zrealizowane albo byłoby istotnie 
zagrożone.

Tutaj mowa jest wyłącznie o przepisach należących zakresowo do jakichś 
obowiązków służbowych, użyto sformułowania „w tym zakresie”.”

Niestety w projektowanej wersji Art. 10d. zabrakło tego sformułowania. A 
to zmienia diametralnie właśnie zakres obowiązywania wyłączenia, 
ponieważ projektowany art. 10d ma więc w tym kontekście usprawiedliwić 
każde bezprawie.

👉“Bez naruszenia tych obowiązków lub przepisów podjęte działanie nie 
byłoby możliwe lub byłoby istotnie utrudnione”

To najbardziej absurdalny fragment projektowanego art. 10d. Równie 
dobrze można by tu napisać, że nie popełnia przestępstwa ten, kto je 
popełnia.”

Więcej w artykule Dogmaty Karnisty 12 sierpnia 2020.

Z wyrazami szacunku

Zarząd Stowarzyszenia
Centrum Informacji o Zdrowiu DOBROSTAN

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/