VIRAL Expert virologist opinion on govt’s project of mass covid vax

Gdańsk, December 12, 2020

Opinion on the project of vaccinations against COVID-19

dr Diana Wojtkowiak (doctorate in virology)

The protein Spike (viral S gene) lowers ACE2 protein levels, which increases ANG-II, leading to pulmonary fibrosis and pulmonary failure. Additionally, this mechanism activates the cytokine TGF-beta, a high level of which is involved in neoplastic processes. At the same time, the p38 kinase cascade is related to fibrosis, activated by various factors, but also by radiowave radiation of cell phone base stations. Increasing the electromagnetic radiation safe limits, which was hastily followed by telecom operators, will exacerbate the phenomenon of fibrosis under the influence of the Spike protein produced by RNA contained in vaccines. Additionally, antibodies to the Spike protein have been found to increase infections.

Reports a few months ago discussed an RNA vaccine that aims to produce the Spike protein, which is intended to stimulate the immune system to produce antibodies throughout life. You do not mention whether or not individual vaccines contain reverse transcriptase and integrase, which carry RNA information into the human genome . Even if it does not, the information provided by the Polish government to journalists indicates a huge percentage of people who are carriers of coronaviruses. Information from the main Polish administrator of covid statistics, a 19-year-old, whose extensive experience our government relies on, recently reported that every sixth respondent has a positive result for SARS-CoV2 (perhaps a dice throw) and now we have the news that every second person is positive (coin toss). Regardless of Polish unreliable statistics, foreign scientific data show that in 15% of colds and flu we have been dealing with coronavirus for years.

The virus will therefore provide the missing elements for the virulence of the Spike protein characteristic of SARS-CoV and SARS-CoV2. Passing a banal cold after being vaccinated with the current vaccine may therefore lead to pulmonary fibrosis. The time taken for the complex immune response to stabilize under the influence of antibodies is ca. six months. A shorter clinical trial period may not show any complications from the vaccine, consequently the research period used for the current coronavirus vaccine is unacceptable to any virologist and epidemiologist. Never has a vaccine been approved for use within months. This means that the risk assessment is currently invalid, and the vaccine is to serve other purposes that are known to all those interested in international politics.

Our vassal government, spending hundreds of billions of zlotys on the “pandemic” plan-related goals, did not spare anything for trials of the vaccines offered at warp speed. Moreover, no one influential in the decision-making even read in a library the scientific information about the virus and experimental vaccines. We trust companies that their main goal is to benefit people, not financial gain, that the textbook testing methods were used by these companies, and that vaccines passed the test without any negative effects. We also trust privately funded EU agencies to do such research in our best interest, while they depend on the contenders with ambitions for world government.

A test on healthy persons 16 to 26 years of age, whose risk of contracting COVID-19 is practically non-existent, is obviously an insult to any scientific and medical approach. The vaccine will protect these people 100%, and their young and healthy body will tolerate complications relatively well.

Description of the planned vaccination lacks very important information: will microchips be introduced into the body with the vaccine. These microchips were contracted a few months ago by a company in Kraków under the designation COVID-19 or COVID-2020. If the chips are not yet foreseen, how will verification of a person’s vaccination be carried out, which will permit travel abroad or medical care under the NFZ (National Health Fund) from lifetime contributions to ZUS (Social Insurance Establishment)?

How is the government prepared for the post-vaccination fibrosis pandemic? It is interesting that a large part the new fund, the so-called anti-covid shield, is allocated to digitization with help of the 5G network, which, due to locally very high electromagnetic field radiation from a narrow microwave beam, will promote irreversible pulmonary fibrosis.

I do not cite scientific publications I used, as you have only allocated three days to submit comments — on purpose, I guess, lest knowledgeable people cite more exhaustive opinions. On the other hand, you have unlimited time and large funds to familiarize yourself with the world-wide state of knowledge, before all sheep are vaccinated. And on this knowledge, or on ignorance about it, you will be held accountable for not-so-difficult to predict death from complications in many thousands of people.

The introduction of conditionality to utilize various civilisational gains resembles Hitler’s democratic state. This is a dangerous step towards the fascisation of society. Both the Wehrmacht and the SS soldiers were conditioned in various ways for the purpose of world domination. Today it’s all about world domination again. Talking about not abiding the law is just a cliché here.

This text is also made available to the general public.

Yours truly

dr Diana Wojtkowiak

ul. Diamentowa 3/30

80-028 Gdańsk

/////////////////////////

Translation Piotr Bein from Polish source:

Dr Wojtkowiak do rządu ws. scypień na covida-19

Gdańsk 12 grudnia 2020

Opinia na temat projektu wprowadzenia szczepień przeciw COVID-19

dr Diana Wojtkowiak (doktorat z dziedziny wirusologii)

Białko Spike (wirusowy gen S) obniża poziom białka ACE2, co powoduje podwyższenie ANG-II, prowadzące do zwłóknienia płuc i ich niewydolności. Dodatkowo mechanizm ten aktywuje cytokinę TGF-beta, której wysoki poziom ma udział w procesach nowotworzenia. Jednocześnie związek z fibrozą ma kaskada kinazowa p38, aktywowana przez różne czynniki, ale też przez promieniowanie mikrofalowe stacji bazowych telefonii komórkowych. Podwyższenie normy promieniowania elektromagnetycznego, za którą spiesznie podążyli operatorzy firm telekomunikacyjnych, będzie pogłębiać zjawisko fibrozy pod wpływem białka Spike wytwarzanego przez RNA zawarte w szczepionkach. Dodatkowo stwierdzono, że przeciwciała przeciw białku Spike zwiększają infekcje.

Doniesienia sprzed kilku miesięcy mówiły o szczepionce RNA, której celem jest produkcja białka Spike, mającego stymulować układ immunologiczny do wytwarzania przeciwciał przez całe życie.W informacji o poszczególnych szczepionkach nie podajecie Państwo, czy zawierają one odwrotną transkryptazę i integrazę, przenoszące informację RNA do ludzkiego genomu. Nawet, jeżeli ich nie zawiera, przekazywane dziennikarzom informacje polskiego rządu wskazują na ogromny odsetek ludzi bedących nosicielami koronawirusów. Informacje od głównego polskiego dysponenta statystyk covidowych, 19-latka, na którego bogatym doświadczeniu opiera się nasz rząd, jeszcze niedawno podawały że co szósta osoba badana ma wynik pozytywny na SARS-CoV2 (być może rzut kostką do gry) a obecnie mamy wynik, że co druga osoba jest pozytywna (rzut monetą).

Bez względu na polskie niewiarygodne statystyki, zagraniczne dane naukowe wskazują, że w przypadku przeziębień i gryp od lat w 15% mamy do czynienia z koronawirusem. Tym samym dostarczy on brakujących elementów do zjadliwego działania białka Spike charakterystycznego dla wirusa SARS-CoV i SARS-CoV2. Przejście banalnego przeziębienia po zaszczepieniu obecną szczepionką może więc prowadzić do zwłóknienia płuc. Czas, po którym stabilizuje się złożona odpowiedź immunologiczna pod wpływem przeciwciał to około pół roku. Krótszy okres badania klinicznnego może nie pokazać żadnych powikłań od szczepionki, dlatego wykorzystany okres badań dla aktualnej szczepionki przeciw koronawirusom jest nieakceptowalny dla każdego wirusologa i epidemiologa. Nigdy żadna sczepionka nie była zatwierdzona do stosowania w ciągu kilku miesięcy. Oznacza to, że obecnie bilans ryzyka jest nieważny, a szczepionka ma służyć innym celom, które wszyscy interesujacy się polityką miedzynarodową znają.

Nasz wasalny rząd wydając setki miliardów złotych na cele związane z planem “pandemia” nie uszczknął nic na badania oferowanych ekspresowych szczepionek, więcej nikt mający jakiś wpływ na podejmowanie decyzji nie przeczytał nawet w bibliotece informacji naukowych o samym wirusie i o eksperymenalnych szczepionkach. Ufamy firmom, że ich głównym celem jest niesienie ludziom dobra, a nie zysk finansowy, że metody badania opisane w podręcznikach zostały przez te firmy zastosowane, a szczepionki przeszły test bez jakichkolwiek negatywnych efektów. Ufamy też unijnym agendom z prywatnym kapitałem, uzależnionym od pretendentów do bycia rządem światowym, że takie badania zrobiły w naszym interesie. Test na zdrowych osobach od 16 do 26 roku życia, których ryzyko zachorowania na COVID-19 praktycznie nie istnieje, to oczywiście obraza dla wszelkiego podejścia naukowego i medycznego. Tych ludzi szczepionka ochroni w 100%, a powikłania młody i zdrowy organizm zniesie w miarę dobrze.

W opisie planowanego szczepienia nie mamy bardzo ważnej informacji, czy razem ze szczepionką będą wprowadzane do organizmu mikroczipy. Mikroczipy te zakontraktowane zostały już kilka miesięcy temu przez krakowską firmę pod określeniem COVID-19 lub COVID-2020. Jeżeli czipy nie są na razie przewidziane, to w jaki sposób będzie przeprowadzone sprawdzanie, że dana osoba jest zaszczepiona, co upoważni ją do wyjazdu za granicę lub skorzystania z opieki lekarskiej w ramach NFZ-u z płaconych całe życie składek na ZUS?

Jak rząd jest przygotowany na pandemię poszczepiennego zwłóknienia płuc? Ciekawe, że w ramach nowego funduszu tzw tarczy przeciw covidowej, duża część tego funduszu jest przeznaczona na cyfryzację z pomocą sieci 5G, która przez lokalnie bardzo wysokie promieniowanie pola elektromagnetycznego od wąskiej wiązki mikrofalowej będzie sprzyjać nieodwracalnemu zwłóknieniu płuc.

W tekście nie podaję cytowań publikacji naukowych z których korzystałam, jako że na zgłoszenie uwag przeznaczyliście Państwo tylko trzy dni, domyślam się, że celowo, aby osoby posiadające wiedzę nie dostarczyły bardziej pracochłonnych opracowań. Natomiast Państwo macie nieograniczony czas i miliardy finansowania, żeby we własnym zakresie zaznajomić się ze światowym stanem wiedzy przed wyszczepieniem wszystkich baranów. I z tej wiedzy bądź braku tej wiedzy będziecie Państwo rozliczani w ramach nietrudnej do przewidzenia śmierci od powikań wielu tysięcy ludzi.

Wprowadzenie warunkowości do korzystania z różnych zdobyczy cywilizacyjnych przypomina demokratyczne państwo Hitlera. To niebezpieczny krok do faszyzacji życia społeczeństwa. Zarówno żołnierze Wermachtu jak i SS byli na różne sposoby warunkowani dla celu jakim było panowanie nad światem. Dziś znów chodzi o panowanie nad światem. Mówienie o niepraworządności jest tu jedynie banałem.

Tekst ten udostępniony zostaje jednocześnie szerokiej opinii publicznej.

Z poważaniem

dr Diana Wojtkowiak

ul. Diamentowa 3/30

80-028 Gdańsk

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/