Laser cząstek pola torsyjnego

Laser cząstek pola torsyjnego

Diana Wojtkowiak1, Bernadeta Głębicka2

1 Niezależna naukowiec, Gdańsk, Polska, [email protected],

2 Centrum Medycyny Integratywnej “Thymus Med”, Warszawa, [email protected]

Tłumaczył Piotr Bein, 28.12.2020, z: http://www.trinitas.ru/rus/doc/0001/005d/2519-fptn.pdf

Cząstki pola torsyjnego przejawiają prawie wszystkie zjawiska optyczne, w których nie zachodzi zmiana energii, jaka zachodzi w przypadku fotonów. Aby potwierdzić tę obserwację, przeprowadziliśmy eksperymenty pokazujące pojawienie się efektu lasera na cząsteczkach pola torsyjnego.

W opisanej poniżej wersji lasera, jego efekt występuje w mosiężnym pręcie, do którego wcześniej wprowadzono cząstki pola torsyjnego z informacją o cynie. Do obracania wiązki cząstek pola torsyjnego wykorzystano zjawisko całkowitego odbicia zewnętrznego. Dokonano tego za pomocą optycznych zwierciadeł odblaskowych służących do obracania optycznej wiązki lasera, czego zaletą jest to, że nie trzeba precyzyjnie regulować położenia kątowego luster. Długość drogi cząstek pola torsyjnego, trzykrotnie odbijanych od ścian narożników sześcianów lustra odbijającego, wydaje się silnie zależeć od punktu uderzenia, jednak głębokość padającej wiązki jest w dużej mierze kompensowana długością ścieżki poprzecznej, dzięki czemu zmiana położenia zwierciadła o 0,01 mm jest wyraźnie widoczna z wielkości rezonansu. Rysunek lasera cząsteczkowego z polem torsyjnym pokazano na rys. 1.

r1Rys. 1. Schemat lasera pola torsyjnego. System zamontowano w głębokim profilu aluminiowym (1) ze wspornikami śruby pociągowej (2) i elementów optycznych. Materiał aktywny (pręt okrągły φ8 mm x 90 mm) z wstępnie wprowadzonymi informacjami o cynie (3). Lusterka odblaskowe OMRON E39-R8 Reflector (4). Śruba pociągowa M6 umożliwia regulację lusterek za pomocą pokrętła (5) z dokładnością do 0,01 mm w celu uzyskania maksymalnego sygnału. Szklaną kulę (6) wykorzystano do rozproszenia wiązki cząstek pola torsyjnego tak, aby sygnał można było znaleźć na dużych odległościach od lasera.

Pomiar parametrów lasera cząstek pola torsyjnego. Zbadano trzy parametry: zasięg promieniowania opisany w [1], przy użyciu kuli rozpraszającej, aby nie szukać wąskiej wiązki w przestrzeni; długość fali metodą interferometryczną opisaną w [2], ale z użyciem lasera do pomiaru własnych zwierciadeł; a także rozbieżność wiązki przez umieszczenie kilku rurek z wodą na drodze promieniowania laserowego na 20 minut i pomiar zasięgu promieniowania z poszczególnych lamp. Wyniki przedstawiają tabela 1 i rys. 2.

Tabela 1 

Zasięg lasera (K10)Długość faliPołowa szerokości wiązki
[m] [mm] [stopnie kątowe]
bez lusterek 2.10,1449.5
w rezonansie 28.9 1,98 0.57
stosunek wyników 13,76 13,75 16.6

Zasięg lasera, długość fali i rozbieżność wiązki różniły się dziesięciokrotnie w porównaniu z promieniowaniem pręta mosiężnego z informacją o cynie. Na podstawie tych wyników można stwierdzić, że wystąpił efekt lasera.

Cząstki pola torsyjnego, podobnie jak fotony, wykazują zjawisko polaryzacji kołowej i liniowej. W przypadku polaryzacji kołowej po odbiciu od lustra polaryzacja lewoskrętna staje się prawoskrętna i odwrotnie. Badając zasięgi promieniowania próbek metodą kinezjologiczną, mierzymy polaryzację lewoskrętną. Prawoskrętną można zbadać odbiwszy wiązki całkowicie zewnętrznie. W odbiciu nastąpiło spodziewane wyrównanie zawartości polaryzacji lewo- i prawoskrętnej. Cząstki pola torsyjnego charakteryzują się również unikalnym zjawiskiem Kategorii. Zarówno polaryzację kołową, jak i kategorie opisuje wcześniejsza publikacja [2]. Badanie spektrum kategorii wykazało, że zarówno w polaryzacji lewo- jak i prawoskrętnej, kategoria K10 charakterystyczna dla cyny dominuje nad poziomem tła. Wykonaliśmy również spektroskopię pola torsyjnego w wiązce laserowej w odległości 6 m metodą opisaną w [1]. Przedstawiono to na rys. 3.

Rys 2. Rozbieżność wiązki laserowej. Oś x rozbieżność w stopniach kątowych, oś y zasięg wiązki.

r3

Rys. 3. Widmo wiązki, laser Sn. Oś x w stopniach kątowych, oś y zasięg wiązki, hv oznacza foton.

Główny sygnał pochodzi z informacji o cynie zapisanych w mosiężnym pręcie, podczas gdy sygnał z materiału pręta (miedź i cynk) jest słaby. Ciekawym odkryciem jest stosunkowo silny i charakterystyczny (szeroki, trójkątny) sygnał fotonu (hv), wykazujący takie samo natężenie jak dla lasera umieszczonego w słabo oświetlonym pomieszczeniu i dla lasera wystawionego na działanie słońca. Prawdopodobnie mówimy o udziale promieniowania podczerwonego w pompowaniu lasera. Wiemy z innych eksperymentów, że zasięg promieniowania leków homeopatycznych zwiększa się wraz z temperaturą, przy czym charakterystyka temperaturowa nie odpowiada szeroko stosowanej zasadzie van ‘t Hoffa, zakładającej dwu- lub trzykrotny wzrost natężenia zjawiska na każde 10 °C, ale występuje liniowy wzrost zasięgu promieniowania od preparatu na bazie wody w zakresie od 10 °C do 90 °C.

Rys. 4 przedstawia zdjęcie lasera. Zbudowany laser okazał się przydatny w dalszych eksperymentach.

r4

Rys. 4. Zdjęcie lasera cząsteczkowego z polem torsyjnym z włożoną półfalową płytką miedzianą, która odstraja rezonans lasera pod nieobecność promieniowania.

Literatura

1. Wojtkowiak D., Raduszkiewicz K., Wojtkowiak M., Frydrychowski A. Spektroskopia cząstek pola torsyjnego — pełny tekst (2017), http://www.torsionfield.eu/; publikacja w formie skróconej: D. Wojtkowiak, K. Raduszkiewicz, M. Wojtkowiak, A. Frydrychowski; Spektroskopia cząstek pola torsyjnego // Journal of Emerging Directions of Science (2018), 19-20 tom 6, s. 10-18.

2. Wojtkowiak D., Maliarczyk E., Raduszkiewicz K, Skurkowska M., Wojtkowiak M., Frydrychowski A. Właściwości korpuskularno-falowe pól torsyjnych — wyniki własnych eksperymentów. Moskwa, 20-21 września 2014, s. 185-197 http://www.second-physics.ru/node/30

…………

Na tenże temat:

[2018] REVELATION Pola torsyjne leczą wirusowe choroby / Torsion fields treat viral diseases

[komenty Dr Diana Wojtkowiak] Stare “nowe” cuda techniki

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/