[2018] REVELATION Pola torsyjne leczą wirusowe choroby / Torsion fields treat viral diseases

See bottom half for English translation.

……………….

Raport z eksperymentu / (ЖФНН) Журнал Формирующихся Направлений Наукиномер 19-20(6), стр. 73-77, 2018 [JFNN Journal of Emerging Directions of Science Nr 19-20 (6), s. 73-77, 2018]

Copyright Autorzy, 2018; artykuł otrzymano 6.01.2018, przyjęto do publikacji 5.05.2018

http://www.unconv-science.org/n19/djumaeva / copyright Association of Unconventional Science, 2018

Wykorzystanie pól torsyjnych w leczeniu niektórych wirusowych chorób człowieka

N. Dżumajewa1, I. Husainow2

1 Kandydat nauk medycznych, Oddział Polikliniki Instytutu Badawczego Wirusologii, Taszkent, Ministerstwo Zdrowia Republiki Uzbekistanu, [email protected]

2 Kandydat nauk farmakolologiczno-medycznych, Instytut Technologii Jonowo-Plazmowych Uzbeckiej Akademii Nauk, Taszkent, Republika Uzbekistanu.

Tłumaczył Piotr Bein, częściowo z pomocą auto-tłumacza google, 5.1.2021, z kopii zapasowej oryginału

Korekta tłumaczenia: Dr Diana Wojtkowiak

Streszczenie

Niniejsza praca opisuje eksperymentalne wykorzystanie pól torsyjnych w praktyce medycznej. Pola wykorzystano do przeniesienia właściwości leków na organizm pacjenta. Przedstawiono grupę pacjentów z różnymi patologiami wirusowymi: przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu B, przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C, pacjentów z zakażeniem wirusem cytomegalii oraz zakażeniem Epsteina-Barr. Prezentowana grupa pacjentów różni się pod względem obserwacji, jednak podejście do terapii jest identyczne: lek umieszcza się w polu torsyjnym z lasera małej mocy. Leki różnią się między sobą zależnie od zidentyfikowanego wirusa. Metodę leczenia pacjentów opatentowano; uwagę Czytelników zwraca się na patent Federacji Rosyjskiej, którym był prototyp proponowanego urządzenia oraz zdjęcie urządzenia, w którym formowane jest pole torsyjne. 

I. Wstęp 

Wirusy i wywoływane przez nie choroby stanowią poważny problem współczesnej medycyny. Zdaniem akademika Akademii Nauk Medycznych ZSRR, L.B. Gromaszewskiego, wyrażonym przezeń w połowie ub. wieku, obserwuje się atak wirusów na ludzkość [1]. Terapia przeciwwirusowa jest podstawą leczenia pacjentów z patologią wirusową. Skuteczność stosowania leków antywirusowych jest rozmaita i zależy od wielu czynników, w tym od samego wirusa. Np. nowoczesna terapia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C (CVHC), w skład której wchodzą inhibitory polimerazy RNA NS5B (Sofosbuvir) oraz inhibitor proteazy RNA kompleksu replikacyjnego NS5A (Daklatosvir), znacząco poprawiła rokowanie w leczeniu pacjentów z tą infekcją, zapewniając prawie 100% eliminację wirusowego zakażenia organizmu chorego i jednocześnie skrócenie czasu trwania terapii do 12-24 tygodni w zależności od genotypu wirusa zapalenia wątroby typu C [2]. W przypadku przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B (HBV), niestety, biorąc pod uwagę charakter infekcji i jej replikację w DNA żywiciela, całkowitą eliminację infekcji wirusowej uważa się za niemożliwą i terapia przeciwwirusowa u pacjentów z HBV ma zahamować replikacje w infekcji, by zapobiec tak groźnym powikłaniom, jak marskość wątroby i rak wątroby [3]. 

Stosowanie leków przeciwwirusowych w naszym przypadku różni się sposobem podawania leku do organizmu pacjenta, gdy lek został umieszczony w polu torsyjnym utworzonym przez promieniowanie laserowe. Tym samym do organizmu pacjenta zostały wprowadzone właściwości farmakologiczne leku [4]. W efekcie skrócił się czas trwania terapii u chorych z HBV i HCV, w tym ostatnim przypadku do 4 tygodni. W przypadku HBV długoterminowe obserwacje pacjentów wykazały, że wirus zapalenia wątroby typu B pod wpływem pól torsyjnych traci agresywność i bez względu na dlugie okresy spokoju podczas monitorowania pacjenta replikacja wirusa zmniejszyła się do akceptowalnego poziomu i długo utrzymywała się na niskim poziomie replikacji, co doprowadziło do stabilizacji procesu i znacznej regresji procesu zwłóknienia w tkance wątroby, co w rzeczywistości zapobiegało rozwojowi marskości wątroby w tej kategorii pacjentów.

II. MATERIAŁY I METODY 

W sumie obserwowano 8 pacjentów z różnymi patologiami wirusowymi: po 3 pacjentów z HCV i HBV, 1 z wirusem Epsteina-Barra i 1 z zakażeniem wirusem cytomegalii. Badanie i obserwację pacjentów przeprowadzono w Oddziale Polikliniki Instytutu Wirusologii Ministerstwa Zdrowia Republiki Uzbekistanu. Badania obejmowały identyfikację infekcji wirusowej za pomocą reakcji łańcuchowej polimerazy (analiza PCR) w czasie rzeczywistym (iQ5 Real-Time PCR Detection System-BIO-RAD, USA) w celu określenia RNA/DNA wirusa, a także poziom obciążenia wirusem (w celu ilościowego oznaczenia wirusa w surowicy krwi), także metody diagnostyki ELISA (Ebbot, USA) W celu określenia stopnia zwłóknienia w tkance wątrobowej zastosowaliśmy metodę fibroscanningu wątroby z wykorzystaniem aparatu w technologii ARFI (Philips). Efektywność terapii oceniana była uzyskanymi wynikami wykrywania wirusa w trakcie terapii metodą PCR oraz danymi z fibroelastografii wątroby [5]. Aktywność procesu wątrobowego oceniano na podst. wyników badań biochemicznych, w tym: oznaczenia aminotransferazy alaninowej (ALT), aspartataminotransferazy (AST), gamma glutamylotransferazy (GGT) w surowicy krwi pacjentów oraz oznaczenia bilirubiny i jej frakcji 

Rozpoznanie choroby oparto również na danych klinicznych i epidemiologicznych oraz wynikach diagnostyki ultrasonograficznej wątroby. 

W celu przekazania informacji z leku do organizmu pacjenta zastosowano „urządzenie do zdalnego przekazywania informacji z leku do organizmu ludzkiego” (Patent Federacji Rosyjskiej) [4]. Rys. 1 przedstawia schemat urządzenia. Zawiera ono wydrążony, zamknięty cylinder 1 z pokrywą 2 wykonaną z materiału nieprzewodzącego, wokół którego światłowód 3 jest spiralnie nawinięty na zewnątrz i połączony ze źródłem światła 4; wewnątrz cylindra znajduje się lek 5. W naszym przypadku źródłem światła był terapeutyczny stacjonarny emiter laserowy (długość fali składowej promieniowania EM to 650 nm, średnia moc 5 mW). Rys. 2 przedstawia część opisywanego urządzenia: cylinder, w którym umieszczono lek. W pierwszym etapie włączono urządzenie laserowe i wprowadzono je w stan gotowości na trzy minuty. Następnie cylinder umieszczano na ciele pacjenta w okolicy chorego narządu lub ogniska patologicznego, a lek — wewnątrz cylindra. Dawka leku odpowiadała dawkom zalecanym dla danej patologii. Przekazywanie informacji trwało 3 do 5 minut. Po zakończeniu zabiegu wyłączano źródło światła i wyjmowano lek z cylindra. Wszyscy pacjenci podpisali świadomą zgodę na udział w badaniu. Na przeprowadzenie badania wydała zgodę Komisja Etyki Ministerstwa Zdrowia Republiki Uzbekistanu.

ris1

Rys. 1. Schemat urządzenia.

ris2

Rys. 2. Emiter światłowodu laserowego urządzenia do zdalnego przenoszenia informacji z leku do organizmu człowieka.

III. Wyniki badania 

W grupie pacjentów z CVHB okres obserwacji wynosił 10 lat lub więcej. Pacjenci z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby biorący udział w tym badaniu i otrzymujący terapię z wykorzystaniem ww. urządzenia przyjmowali te doustne preparaty przeciwwirusowe, które były stosowane w emitera wiązek laserowych. Dawki leków odpowiadały również zalecanym dawkom w terapii CVHB lub CVHC. 

Pacjent 1, urodzony w 1967 r., od ponad 20 lat cierpi na HBV. Zarejestrowany w Poliklinice Instytutu Wirusologii od 1998 r. Wielokrotnie leczył się lekami i przeciwwirusowo z zastosowaniem lamiwudyny (podstawowego leku w terapii HBV), ale jednocześnie obserwowano epizody zaostrzenia tego procesu, którym towarzyszyły odpowiednie dolegliwości pacjenta i aktywacja testów biochemicznych. Podczas kolejnej wizyty w Oddziale Polikliniki Instytutu Wirusologii we wrześniu 2013 r., wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych pacjenta mieściły się w normie. Metoda ELISA wykryła HBs Ag w surowicy krwi, anty-HBe i miano wirusa wyniosło 13 400 kopii na ml surowicy (kopii/ml). Ponieważ zgodnie z zaleceniami międzynarodowymi dopuszczalna wiremia niewymagająca leczenia przeciwwirusowego w surowicy krwi pacjentów z HBV wynosi 2000 kopii/ml, zdecydowano o rozpoczęciu terapii przeciw-wirusowej naszej pacjentki z wykorzystaniem ww. urządzenia [4]. Ponieważ pacjent wcześniej przyjmował lek Lamivudine doustnie i jednocześnie obserwowano zaostrzenia tego procesu, zgodził się na terapię z wykorzystaniem ww. urządzenia. W sumie przeprowadzono 3 sesje radioterapii z użyciem preparatu Lamivudine. Jedyną skargą pacjenta było pojawienie się lekkiego osłabienia w ciągu dnia. Dalsza dynamika wiremii u naszego pacjenta przedstawiała się następująco: 

 • Dane PCR przed terapią urządzeniem: 2.11.2012 – 5380 kopii/ml; 17.09.2013 – 13 400 kopii/ml 
 • Dane PCR po terapii z użyciem urządzenia: 9.11.2013 – 3540 kopii/ml, 24.12.2013 – 2380 kopii/ml, 20.11.2014 – 229 kopii/ml, 15.04.2015 – 1500 kopii/ml, 29.06.2017 – 3000 kopii/ml. 

Dynamika fibroelastogramu wątroby kształtowała się następująco: 16.07.2014 – mediana wyniosła 7,9, tj. stopień F-2 w skali Metavir, co wskazuje (zgodnie z wynikami porównania z badaniami historycznymi u pacjentów z przewlekłymi rozlanymi chorobami wątroby) powstawanie poszerzonych dróg wrotnych z pojedynczą przegrodą wrotną u naszego pacjenta (poniżej interpretacja danych uzyskanych za pomocą fibroelastografii); 25.04.2015 – 5,3; 15.12.2015 – 4,73; 1.02.2017 – 4.4. 

Wskaźniki elastometrii wątroby w skali Metavir: 

• F0 poniżej 6,2 KPa – brak mięśniaków 

• F1 5,9-7,2 KPa – minimalne zmiany w wątrobie 

• F2 7,3-9,5 KPa – umiarkowane zmiany w wątrobie 

• F3 9,6-12,5 KPa – wyraźne zmiany w wątrobie 

• F4 powyżej 12,5 KPa – marskość wątroby 

W obserwowanym okresie u pacjenta nie nastąpiło zaostrzenie HBV. Dynamika fibroelastogramu wskazuje na reorganizację patologicznej tkanki w miąższu wątroby i resorpcję zwłóknienia. 

Pacjent 2, ur. 1982. Od 2008 r. zarejestrowany w Instytucie Wirusologii z rozpoznaniem HBV. Otrzymywał również wcześniej lamiwudynę przez 1,5 roku bez efektu. Jego główne dolegliwości to ciągłe osłabienie, zmęczenie, problemy z przewodem pokarmowym. Przy kolejnym przyjęciu w listopadzie 2011 r. zaproponowano pacjentowi leczenie z wykorzystaniem ww. urządzenia. W diagnostyce ELISA HBs Ag wykryto w surowicy krwi, anty-HBe, a miano wirusa w PCR wyniosło 2,7 × 10^6 kopii/ml.

 • Dane PCR po leczeniu urządzeniem: 9.03.2012 – 5500 kopii/ml; 1.05.2012 – 446 kopii/ml; 24.08.2012 – abs [w artykule abs = znaczenie?]; 2.11.2012 – abs; 29.04.2013 – pozytywny; 29.04.2013 – 2080 kopii/ml; 10.11.2014 – 781 kopii/ml; 22.04.2016 – 1270 kopii/ml; 1.11.2017 – 261 kopii/ml; 10.01.2018 – 1450 kopii/ml. 
 • Dynamika fibroelastogramu wątroby przedstawiała się następująco: 12.03.2012 – mediana wyniosła 6,7 ​​(stadium F-1 w skali Metavir ); 14.04.2014 – 4.1; 1.08.2014 – 5,6; 14.09.2015 – 3,9; 11.01.2017 – 5.4. 

Pacjent 3, ur. 1970. Zarejestrowany w Instytucie Wirusologii od 1999 r. Otrzymał terapię lekową w postaci hepatoprotektorów, immunomodulatorów, witamin, ale wcześniej nie otrzymywał terapii przeciwwirusowej. Na kolejnej wizycie w Oddziale Polikliniki Instytutu Wirusologii w lipcu 2015 r., również za zgodą pacjenta, rozpoczęto terapię z wykorzystaniem ww. urządzenia. Metodą ELISA wykryto HBs Ag w surowicy krwi, anty HBe, a miano wirusa metodą PCR wyniosło 5,6 × 10^6 kopii / ml. 

 • Dane PCR po terapii były następujące: 24.11.2015 – abs, 22.10.2016 – 200 kopii/ml 
 • Dane elastogramu światłowodowego: na początku terapii średnia mediana wynosiła 7,5 (stadium Metavir F-2), a w listopadzie 2016 – 3.0. 

Ze względu na to, że stosunkowo niedawno na rynku farmakologicznym Uzbekistanu pojawiły się nowoczesne leki przeciwwirusowe (Sofosbuvir, Daclatosvir), nie mieliśmy wcześniej możliwości prowadzenia badań na pacjentach z HCV. Ogółem grupa obserwacyjna obejmowała 3 pacjentów z różnymi warunkami choroby. Sofosbuvir i Daclatosvir umieszczano kolejno w polu torsyjnym wymienionego urządzenia w dawkach zalecanych do leczenia tej choroby.

Pacjent 4, 70 lat. Po raz pierwszy HCV wykryto w 2000 r. W tym samym okresie pacjentka miała stałą hiperenzynemię i wysoki poziom replikacji wirusa. Wcześniej nie otrzymywała terapii przeciwwirusowej. W czasie leczenia w lipcu 2016 r. obserwowano również wzrost aktywności enzymów wątrobowych: ALT – 65,6 (norma do 31,0), AST – 63,0 (norma do 31,0), GGT – 77 (norma do 39,0), LDH – 624,9 (norma do 450). Miano wirusa w PCR wyniosło 7,6 × 10^5. Genotyp wirusa 1b. Fibroelastogram wątroby wyniósł 6,2, co odpowiada F-1 Metaviru 

Dane PCR naszej pacjentki za okres poprzedzający terapię: 01.08.2001 – 2,1 × 10^6 kopii/ml, 24.04.2005 – 6.0 × 10^6, 30.09.2011 – 3,8 × 10^6, 1.08.2012 – 8,1 × 10^6 , 2.06. 2016 – 1,7 × 10^4 kopii/ml.

Po dwutygodniowej terapii z podwójną ekspozycją z użyciem ww. urządzenia nasza pacjentka uzyskała następujące wyniki: ALT – 16, AST – 26 , GGT – 22.3. Wirusa nie zarejestrowano we krwi metodą PCR. Fibroelastogram wykonany w listopadzie 2016 r. wykazał średnią medianę 4,5. Obserwacja pacjentki trwa.

Pacjent 5, ur. 1975. Po raz pierwszy HCV wykryto we krwi w 2013 r. Miano wirusa wyniosło wtedy 3,9 × 107 kopii/ml. Genotyp 1b. Nie otrzymała terapii przeciwwirusowej z powodu trudności finansowych. W czerwcu 2016 r. poproszono ją o rozpoczęcie terapii z wykorzystaniem ww. urządzenia. W momencie rozpoczęcia terapii nie wykazywała bio-aktywności procesu. PCR w surowicy krwi wyniósł 2,36 × 10^6 kopii/ml, a fibroelastogram wykazał średnią medianę 7,5 (F-2). 

Po terapii nie odnotowano żadnego wirusa we krwi pacjentki, a średnia mediana na fibroelastogramie po 5 mies. wyniosła 4,5. Obserwacja pacjentki trwa.

Pacjent 6. Ta pacjentka jest interesująca, gdyż jej współistniejącą chorobą jest przewlekły alkoholizm. HCV powstało u niej w 2015 r. Terapię z wykorzystaniem ww. urządzenia za zgodą pacjentki przeprowadzono w kwietniu 2017 r. Na początku terapii miano wirusa wynosiło 1,3 × 10^5 kopii/ml. Genotyp wirusa 3. Fibroelastogram wykazał obecność marskości wątroby — średnia mediana 36,4. 

Po terapii, nie wykryto wirusa we krwi naszej pacjentki metodą PCR. Fibroelastogram wykazał poprawę elastyczności wątroby i zmniejszenie stopnia zwłóknienia do 26,0 w czerwcu 2017 r. Kontynuujemy obserwację pacjentki. 

Pacjent 7. W marcu 2017 r. zgłosiła się do Instytutu Wirusologii z dolegliwościami dot. ciężkości w prawym podżebrzu, nudnościami podczas przyjmowania tłustych potraw, okresową zgagą i nudnościami. Obecność wirusów zapalenia wątroby typu B i C u chorej wykluczono po przeprowadzeniu odpowiednich testów: nie wykryto HbS Ag ani przeciwciał od HCV. Badanie na obecność przeciwciał przeciwko cytomegalowirusowi (CMV) dało wynik dodatni: IgG 2,108 z kontrolą 0,181. Fibroelastogramem wątroby wykazał średnią medianę 7,1, co odpowiada F-1 w skali Metavir. 

Pacjentkę poproszono o rozpoczęcie terapii preparatem Acyklovir w polu torsyjnym ww. urządzenia. Po dwukrotnej ekspozycji w lipcu 2017 r. zaobserwowano spadek poziomu przeciwciał na CMV do 0,650, a fibroelastogram wykazał poprawę elastyczności wątroby do 5,9 średniej mediany. W trakcie terapii pacjentka nie przyjmowała acyklowiru doustnie.

Pacjent 8, ur. 1981. Z wywiadu wynika, że u naszej pacjentki nastąpiło przeniesienie ​​zakaźnej mononukleozy od dwójki swych dzieci w ich dzieciństwie. Pacjentka sama zauważyła obecność anemii. W ogólnej analizie krwi odnotowano: erytrocyty 3,9; hematokryt 25,2; średnia objętość erytrocytów (MCV) 62,5. Testem ELISA w sierpniu 2012 r. u pacjentki rozpoznano wirusa Epsteina-Barra z mianem przeciwciał 1,329 (kontrola – 0,150). Po dwukrotnej ekspozycji na pole torsyjne z Acyclovirem w ww. urządzeniu, w lutym 2013 r. miano przeciwciał spadło do poziomu 0,457. W lutym 2017 r. test na obecność wirusa Epsteina-Barra ponownie wykazał obecność wątpliwych poziomów przeciwciał wirusa — wynik 0,230 świadczy o braku we krwi naszej pacjenki wirusa Epsteina-Barr, zdolnego do replikacji. Po zakończeniu terapii badanie ogólne krwi wykazało poprawę parametrów krwi obwodowej oraz: erytrocyty 4; hematokryt 32,5, a MCV 82,0. W trakcie terapii chora nie przyjmowała acyklowiru doustnie. 

W przypadku terapii pacjentów ze zmianami chorobowymi wątroby, na wątrobie i narządach układu limfatycznego wykonywano ekspozycję za pomocą ww. urządzenia. W przypadku terapii pacjenta z wirusem Epsteina-Barra, ekspozycję przeprowadzono na narządach układu krwiotwórczego.

IV. Dyskusja 

Obecność składnika nie-elektromagnetycznego w źródłach laserowych po raz pierwszy przewidział A.E. Akimow na początku lat 1990-ych, a eksperymentalnie odkrył ją A.W. Bobrow w 1996 r. pod działaniem lasera helowo-neonowego na układ elektrod detektora z elektrochemiczną podwójną warstwą elektryczną [6]. A.E. Akimow nadał nazwę temu komponentowi, określając go jako pole torsyjne i stworzył generatory pól torsyjnych [7]. Wg Akimowa, zależnie od źródeł, pola torsyjne zdolne są wywierać wzdłuż swej osi odwrotny wpływ na bio-obiekty, natomiast prawoskrętne pole torsyjne stymuluje aktywność życiową bio-obiektów, a lewoskrętne hamuje tę aktywność. 

Grupa fizyków z Państwowego Uniwersytetu w Perm badała wpływ tych generatorów na zwierzęta, wykazując immunostymulujący wpływ pola torsyjnego na układ odpornościowy [8]. 

Opisano doświadczenia z teleportacją właściwości szczepionek w systemie Teleport. Z jego pomocą, na bio-obiekty (ludzie i króliki) pomyślnie przeniesiono zdalnie właściwości szczepionek: przeciw grypie Influvac (producent Solvay Pharma, Holandia), Twinrix przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i B (SmithKlineBeecham Biologicals SA), gdzie czas ciągłej ekspozycji na teleportację wynosił 36 godz. Sam system Teleport zawiera blok translacji przestrzennych konfiguracji spinu, translator czipów i cewkę czipową zamocowaną na korpusie obiektu [9]. Zbadano również wpływ systemu Teleport na skuteczność spójnej wody koherentnej w hamowaniu rozmnażania się wirusa HIV, wirusów pęcherzykowego zapalenia jamy ustnej i opryszczki. Woda uzdatniana przez Teleport nabiera nowych właściwości, a dalszy odbiór uzdatnionej cieczy przez badane bio-obiekty prowadzi do tego, że woda zawarta w bio-obiekcie również przechodzi w stan koherentny [10]. 

Praca grupy naukowców z Międzynarodowego Instytutu Antropoekologii Kosmicznej (MNIIKA, Nowosybirsk) pod kierownictwem akademika Akademii Nauk Medycznych Federacji Rosyjskiej, W.P. Kaznaczejewa, wykazała również, że emitery laserowo-światłowodowe, które tworzą „strumienie eteryczne”, są w stanie zmieniać wzrost hodowli komórkowych w kierunku zależnym od pola (prawoskrętne lub lewoskrętne) działającego na te kultury komórkowe [11]. W pracy opisano wyniki eksperymentów dotyczących zdalnego przesyłania informacji enzymatyczno-hormonalnej, zdalnego przesyłania informacji genetycznej i stwierdzono, że pod wpływem pola zwrotnego lub specjalnego stanu przestrzeni, modelowanego za pomocą światłowodów laserowych, metodą opatentowaną przez MNIIKA [4], możliwe jest zdalne międzygenomowe wewnątrzgatunkowe przekazywanie informacji z określonego genu. Stwierdzono, że efekt zdalnej transmisji genetycznej realizowany jest w odległości do 40 cm od strefy modelowania przestrzeni asymetrycznej. 

Wcześniej publikowaliśmy prace przedstawiające wyniki (ang. case report, opis przypadku) wykorzystania emiterów laserowo-światłowodowych (patent rosyjski) w terapii HCV [12]. Niniejsza publikacja kontynuuje badania nad zastosowaniem emiterów światłowodowych w grupie pacjentów z różnymi procesami wirusowymi. 

V. Podsumowanie 

Uzyskane wyniki świadczą o tym, że pod wpływem pól torsyjnych uwytworzonych za pomocą emiterów laserowo-światłowodowych następuje zdalne przeniesienie właściwości leku do organizmu pacjenta. Zastosowanie tej technologii pozwala skrócić czas trwania terapii u pacjentów z HBV i HCV, w tym drugim przypadku do 4 tygodni terapii. Tą metodę terapii bezpiecznie stosuje się w praktyce pacjentów z przewlekłymi chorobami wirusowymi. Prowadzi ona w wielu przypadkach do całkowitej eliminacji infekcji wirusowej u pacjenta. U pacjentów z wirusową patologią wątroby efekt ten prowadzi do poprawy jakości życia pacjentów i pomaga zapobiegać rozwojowi ciężkich powikłań przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby, takich jak marskość i rak.

Wykaz literatury

[1] Громашевский Л.В. Общая эпидемиология. 4-е изд. М. , 1965.

[2] A. Thompson, J. Holmes. Treating hepatitis c – what’s new? Australian Prescriber, 38(6):191–198, 2015.

[3] S.J. Bell, T. Nguyen. The management of hepatitis b. Australian Prescriber, 32(4):99–104, 2009.

[4] Патент Российской Федерации “Устройство длядистанционного переноса информации с лекар-ственного препарата на организм человека”, 2163491. 27.02.2001 http://bd.patent.su/2163000-2163999/pat/servl/servletd9ec.html

[5] T. Wilkins, M. Akhtar, E. Gititu, C. Galluri, J. Ramirez. Diagnosis and management of hepatitis c. American Family Physician, pages 91(12) 835–842, 2015.

[6] А.В. Бобров. Реакция двойных электрических слоев на воз-действие торсионного поля. Деп. №1055-В97.-М.: ВИНИТИ,1997 – 26с.

[7] А.Е. Акимов, В.Я. Тарасенко, Г.И. Шипов. Торсионные полякак космофизический фактор. Биофизика, 40(4):938, 1995.

[8] В.Ф. Панов, С.А. Курапов, А.В. Клюев. Развитие поле-вых информационных технологий Пермской группой. ВСборнике ’Эксперименты с генераторами и детекторамиторсионного поля’. Изд. дом ’Фолиум’, Москва. 2014: 86-88.

[9] В.Г. Краснобрыжеев. Когерентная материя- новые перспек-тивы. В Сборнике ’Эксперименты с генераторами и детекто-рами торсионного поля’. Изд. дом ’Фолиум’, Москва. 2014:203-208.

[10] В.Ф. Панов, С.А. Курапов, А.В. Клюев. Влияние ’торсион-ного поля’ устройства на иммунную систему. В Сборнике’Эксперименты с генераторами и детекторами торсионногополя’. Изд. дом ’Фолиум’, Москва. 2014: 209-210.

[11] В.П. Казначеев, А.В. Трофимов. Очерки природы живоговещества и интеллекта на планете Земля. Наука, М.,2004.

[12] N. Djumaeva, E. Musabaev, I. Khusainov. Application of unusual field of low level laser radiation in the treatment of patient with chronic hepatitis c virus infection: case report and literature review. Journal of the Science of Healing Outcomes, 6(22):5–10, 2004

/////////////////////////////

Experiment report / (ЖФНН) Журнал Формирующихся Направлений Наукиномер 19-20 (6), стр. 73-77, 2018 [Journal of Emerging Directions of Science, No. 19-20 (6), pp. 73-77, 2018]

Copyright Authors, 2018; article received on 6th January 2018, accepted for publication on 5th May 2018

http://www.unconv-science.org/n19/djumaeva / copyright Association of Unconventional Science, 2018

The use of torsion fields in the treatment of some viral human diseases

N. Dzhumayeva1, I. Husainov2

1 Candidate of medical sciences, Polyclinic Branch of the Research Institute of Virology, Tashkent, Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan, [email protected]

2 Candidate of Pharmacological and Medical Sciences, Institute of Ion-Plasma Technologies of the Uzbek Academy of Sciences, Tashkent, Republic of Uzbekistan.

Translated by Piotr Bein, on 5.1.2021

Summary

This paper describes the experimental application of torsion fields in medical practice. The fields were used to transfer the properties of medication to the patient’s body. A group of patients with various viral pathologies is presented: chronic hepatitis B, chronic hepatitis C, patients with cytomegalovirus infection and Epstein-Barr infection. The presented group of patients differs in terms of observation, but the approach to therapy is identical: the medication is placed in the torsion field generated by a low-power laser. Medications differ depending on the virus identified. The method of treating patients was patented; readers’ are directed to Russian Federation patent, a prototype of the proposed device and a photo of the device in which the torsion field is formed.

I. Introduction

Viruses and the diseases they cause are a serious problem in modern medicine. According to academician of the USSR Academy of Medical Sciences, L.B. Gromashevski’s opinion in the middle of 1900s, an intervention of human viruses occurs [1]. On the contrary, layering therapy is the basis of the treatment of patients with viral pathology. The effectiveness of antiviral medications varies and depends on many factors, including the virus itself. For example, a modern therapy of chronic hepatitis C (CVHC), consisting of inhibitors of RNA NS5B polymerase (Sofosbuvir) and RNA protease inhibitor of the NS5A replication complex (Daklatosvir), significantly improved the prognosis in the treatment of patients with this infection, ensuring almost 100% elimination of viral infection of the patient’s body and, at the same time, shortening the duration of therapy to 12 to 24 weeks depending on the genotype of hepatitis C virus [2]. In the case of chronic hepatitis B (CVHB), unfortunately, given the nature of the infection and its replication in the host’s DNA, complete elimination of the viral infection is considered impossible and anti-viral therapy in patients with CVHB is to inhibit replication in order to prevent such infection and its serious complications, such as cirrhosis and liver cancer [3]. The use of antibiotics in our case differs in the way the drug is administered to the patient’s body when the drug was placed in the torsion field created by laser radiation. This way, the pharmacological properties of the drug were introduced into the patient’s body [4]. As a result, the treatment duration in patients with CVHB and CVHC was shortened, in the latter case to 4 weeks. In the case of CVHB, long-term observations of patients showed that the hepatitis B virus loses its aggressiveness under the influence of torsion fields, and despite long rest periods during patient monitoring, viral replication decreased to an acceptable level and remained at a low level of replication for a long time, which led to stabilization of the process and significant regression of the process of fibrosis in the liver tissue, which in fact prevented the development of cirrhosis in this category of patients.

II. MATERIALS AND METHODS

In total, 8 patients with different viral pathologies were followed: 3 patients each with CVHC and CVHB, 1 with Epstein-Barr virus and 1 with cytomegalovirus infection. The examination and observation of patients took place at the Polyclinic Department of the Institute of Virology of the Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan. The studies included the identification of the viral infection by the polymerase chain reaction (PCR analysis) in real time (iQ5 Real-Time PCR Detection System-BIO-RAD, USA) to determine the RNA/DNA of the virus as well as the viral load (to quantify the virus in blood serum), also the ELISA diagnostics (Ebbot, USA). In order to determine the degree of fibrosis in the liver tissue, we used the liver fibroscanning method of the ARFI technology (Philips). The efficiency was determined by the results of virus PCR detection during therapy and data from liver fibroelastography [5]. The activity of the hepatic process was assessed on the basis of results of biochemical tests, including: alanine aminotransferase (ALT), aspartaminotransferase (AST), gamma glutamyltransferase (GGT) in the patient’s blood serum and bilirubin and its fraction measurements.

The diagnosis was also based on clinical and epidemiological data as well as the results of ultrasound diagnostics of the liver.

In order to transfer information from the drug to the patient’s body, a “device for remote transmission of information from the drug to the human body” (Patent of the Russian Federation) [4] was used. Fig. 1 shows a schematic of the device. [The figures appaear in the Polish text above.] It comprises a hollow, closed cylinder 1 with a cover 2 made of non-conductive material, around which the optical guide 3 is spirally twisted on the outside and connected to the light source 4; medicine 5 is inside the cylinder. In our case, the light source was a therapeutic stationary laser emitter (EM radiation component wavelength 650 nm, average power 5 mW). Fig. 2 shows part of the described device: the cylinder in which the drug was placed. In the first stage, the laser device was turned on and put on standby for three minutes. Then the cylinder was placed on the patient’s body in the area of ​​the diseased organ or pathological focus, and the drug was placed inside the cylinder. The dose of the drug corresponded to the doses recommended for a given pathology. The transmission of information took 3 to 5 minutes. At the end of the procedure, the light source was turned off and the drug was withdrawn from the cylinder. All patients signed informed consent to participate in the study. The study was approved by the Ethics Committee of the Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan.

III. The research results

Follow-up was 10 years or more in the CVHB group. Patients with chronic viral hepatitis enrolled in this study and received treatment with the above-mentioned device. They were taking oral antiviral preparations that were used inside the laser beam emitter. The drug doses also corresponded to the recommended doses for CVHB or CVHC therapy.

Patient 1, born 1967, has been suffering from CVHB for over 20 years. Registered in the Polyclinic of the Institute of Virology since 1998. He was treated with drugs and antiviral drugs with Lamivudine (the basic drug in CVHB therapy), but at the same time there were episodes of exacerbation of this process, accompanied by patient complaints and activation of biochemical tests. During the next visit to the Polyclinic Department of the Institute of Virology in September 2013, the patient’s clinical and laboratory test results were normal. The ELISA method detected HBs Ag in the blood serum, anti-HBe and the viral load was 13,400 copies per mL of serum (copies/mL). Since, according to international recommendations, the permissible viral load in the blood of patients with CVHB is 2000 copies/mL without requiring antiviral treatment, antiviral therapy of our patient used the above-mentioned device top start with [4]. As the patient had previously taken Lamivudine orally, and exacerbations of this process occured, he agreed to be treated with the device. In total, 3 sessions of radiotherapy with Lamivudine were performed. The only complaint from the patient was the appearance of slight weakness during the day. The further dynamics of viremia in our patient was as follows:

 • PCR data before device therapy: Nov 2, 2012 – 5380 copies/mL; 17.09.2013 – 13,400 copies/ mL.
 • PCR data after device therapy: 9.11.2013 – 3540 copies/mL, 24.12.2013 – 2380 copies/mL, 20.11.2014 – 229 copies/mL, 15.04.2015 – 1500 copies/mL, 29.06.2017 – 3000 copies/mL

The dynamics of the liver fibroelastogram was as follows: 16.7.2014 – the median was 7.9, i.e. F-2 on Metavir scale, which indicates (according to the results of the comparison with historical studies in patients with chronic diffuse liver diseases) the formation of dilated portal tracts with a single portal septum in our patient (below is the interpretation of data obtained by means of fibroelastography); 25.4.2015 – 5.3; 15.12.2015 – 4.73; 1.02.2017 – 4.4.

Liver elastometry indicators on the Metavir scale:

• F0 below 6.2 KPa – no fibroids

• F1 5.9-7.2 KPa – minimal changes in the liver

• F2 7.3-9.5 KPa – moderate changes in the liver

• F3 9.6-12.5 KPa – clear changes in the liver

• F4 over 12.5 KPa – cirrhosis of the liver.

During the observed period, the patient experienced a worsening of CVHB. The dynamics of the fibroelastogram indicates the reorganization of pathological tissue in the liver parenchyma and the resorption of fibrosis.

Patient 2, born 1982. From 2008 registered at the Institute of Virology with the diagnosis of CVHB. He had also received Lamivudine previously for 1.5 years with no effect. His main ailments are constant weakness, fatigue, problems with the digestive tract. At the next admission in November 2011, he was offered treatment using the device. In the ELISA diagnostics, HBs Ag was detected in blood serum, anti-HBe, and the viral load in PCR was 2.7 × 10^6 copies/mL.

 • PCR data after device treatment: 9.03.2012 – 5,500 copies/mL; 1.05.2012 – 446 copies/mL; 24.08.2012 – abs; 2.11.2012 – abs; 29.04.2013 – positive; 29.4.2013 – 2,080 copies/mL; 10.11.2014 – 781 copies/mL; 22.04.2016 – 1,270 copies/mL; 1.11.2017 – 261 copies/mL; 10.01.2018 – 1,450 copies/mL.

The dynamics of the liver fibroelastogram: 12.03.2012 – the median was 6.7 (F-1 on Metavir scale); 14.4.2014 – 4.1; 1.08.2014 – 5.6; 9.14.2015 – 3.9; 1.11.2017 – 5.4.

Patient 3, born 1970. Registered at the Institute of Virology since 1999, received drug therapy of hepatoprotectors, immunomodulators, vitamins, but had not received antiviral therapy before. At the next visit to the Intitute’s Polyclinic in July 2015, also with the consent of the patient, therapy was administered with the device. HBs Ag was detected in blood serum by ELISA, anti-HBe, and the viral load by PCR test was 5.6 × 10^6 copies/mL.

 • Post-treatment PCR: 24.11.2015 – abs, 22.10.2016 – 200 copies/mL.
 • Fiber optic elastogram: at the therapy’s beginning, the mean median was 7.5 (Metavir F-2), and in November 2016 – 3.0.

Because modern antiviral drugs (Sofosbuvir, Daclatosvir) appeared relatively recently on the pharmacological market of Uzbekistan, we had not been able to conduct research on patients with CVHC before. Overall, the observation group consisted of 3 patients with various disease conditions. Sofosbuvir and Daclatosvir were placed in turn in the torsion field of said device in doses recommended for the treatment of the disease.

Patient 4, age 70. CVHC was first detected in 2000. At same time, the patient had persistent hyperenzymemia and high levels of viral replication. Previously, she had not received antiviral therapy. During treatment in July 2016, an increase in the activity of liver enzymes was also observed: ALT – 65.6 (norm up to 31.0), AST – 63.0 (norm up to 31.0), GGT – 77 (norm up to 39.0 ), LDH – 624.9 (norm up to 450). The PCR virus indicator 7.6 × 10^5. Virus 1b genotype. Liver fibroelastogram was 6.2, i.e. Metavir F-1.

Our patient’s PCR data for the period preceding the therapy: 1.08.2001 – 2.1 × 10^6 copies/mL, 24.04.2005 – 6.0 × 10^6, 30.09.2011 – 3.8 × 10^6, 1.08.2012 – 8.1 × 10^6, 2.06. 2016 – 1.7 × 10^4 copies/mL.

After two weeks of double exposure therapy with the device, our patient obtained the following results: ALT – 16, AST – 26, GGT – 22.3. The virus was not registered in the blood by PCR. The fibroelastogram taken in November 2016 showed mean median 4.5. The patient is being monitored.

Patient 5, born on 1975. CVHC was first detected in blood in 2013. The viral load was then 3.9 × 107 copies/ mL. Genotype 1b. She did not receive antiviral therapy due to financial difficulties. In June 2016, she was asked to start therapy using the device. At the start of therapy, it did not show any bioactivity of the process. Serum PCR was 2.36 × 10^6 copies/mL and the fibroelastogram showed  mean median 7.5 (F-2).

After the treatment, no virus was recorded in the patient’s blood, and the mean median on the fibroelastogram after 5 months was 4.5. The patient is being monitored.

Patient 6. This patient is interesting because her comorbidity is chronic alcoholism. CVHC was established in her in 2015. Therapy with the use of the device was carried out in April 2017, with the consent of the patient. At the beginning of the therapy, the viral load was 1.3 × 10^5 copies/mL. Virus genotype 3. The fibroelastogram showed the presence of cirrhosis – mean median 36.4. After the therapy, no virus was detected in our patient’s blood by PCR. The fibroelastogram showed an improvement in the flexibility of the liver and a reduction in the degree of fibrosis to 26.0 in June 2017. We are continuing the observation of the patient.

Patient 7. In March 2017, she reported to the Institute of Virology with symptoms of severity in the right hypochondrium, nausea while eating fatty foods, periodic heartburn and nausea. The presence of hepatitis B and C viruses was excluded in the patient after appropriate tests: no HbS Ag or antibodies from CVHC were detected. Cytomegalovirus (CMV) antibody testing was positive: IgG 2.108 with control 0.181. A liver fibroelastogram showed mean median 7.1, corresponding to Metavir F-1. The patient was asked to start treatment with Acyclovir in the devices. After being exposed twice in July 2017, the level of antibodies to CMV decreased to 0.650, and the fibroelastogram showed an improvement in liver elasticity to 5.9 mean median. The patient did not take oral Acyclovir during therapy.

Patient 8, born 1981. Records shows our patient transferred infectious mononucleotide to two of her children in their childhood. The patient herself noticed the presence of anemia. The overall blood analysis showed: erythrocytes 3.9; hematocrit 25.2; mean red blood cell volume (MCV) 62.5. In August 2012, she was diagnosed with the Epstein-Barr virus with an antibody titre of 1.329 (control – 0.150) by the ELISA test. After two exposures to Acyclovir in the device, in February 2013 the antibody titer dropped to 0.457. In February 2017, the Epstein-Barr virus test again showed the presence of questionable levels of virus antibodies — 0.230 indicates the absence of replication-capable Epstein-Barr virus in our patient’s blood. After the end of therapy, a general blood test showed improvement in peripheral blood parameters and: erythrocytes 4; hematocrit 32.5 and MCV 82.0. The patient did not take orally Acyclovir during the therapy.

When treating patients with liver disease, the liver and the lymphatic system organs were exposed to the device method. For the treatment of a patient with Epstein-Barr virus, exposure was performed on organs of the haematopoietic system.

IV. Discussion

The presence of a non-electromagnetic component in laser sources was first predicted by A.E. Akimov in the early 1990s, and was experimentally discovered by A.V. Bobrov in 1996, using a helium-neon laser on the electrode system of a detector on a diesel generator of electric current [6]. A.E. Akimov named this component a torsion field and built torsion field generators [7]. According to Akimov, depending on the sources, torsion fields are able to exert an opposite effect on bio-objects along their axis, while a right-handed spin torsion field stimulates the vital activity of bio-objects, and a left-handed spin torsion field inhibits this activity.

A group of physicists from the Perm State University studied the effects of these generators on animals, demonstrating the immunostimulatory effect of the torsion field on the immune system [8]. Experiments with the teleportation of vaccine properties in the Teleport system have been described. With its help, vaccine properties have been successfully transferred to bio-objects (humans and rabbits): Influvac (producer Solvay Pharma, the Netherlands), Twinrix against hepatitis A and B (SmithKlineBeecham Biologicals SA). The duration of continuous exposure to teleportation was 36 hours. The Teleport system itself includes a spin spatial configuration translation block, a chip translator and a chip coil mounted on the object’s body [9]. The effect of the Teleport system on the effectiveness of cohesive water in inhibiting the reproduction of HIV, vesicular stomatitis viruses and herpes was also investigated. Water treated by Teleport acquires new properties, and further receipt of the treated liquid by the tested bio-objects make the water contained in the bio-object also coherent [10]. The work of a group of scientists from the International Institute of Space Anthropoecology (MNIIKA, Novosibirsk) under the leadership of the academician of the Academy of Medical Sciences of the Russian Federation, V.P. Kazcheyev also showed that laser light emitters that create “etheric fluxes” are able to change cell growth cultures in a direction depending on the field (right-handed or left-handed) acting on these cultures [11]. The paper describes experimental results of remote transmission of enzymatic and hormonal information, and the remote transmission of genetic information; under the influence of a reverse field or a special state of space, modeled by means of laser fibers, using the method patented by MNIIKA [4], it is possible to remotely transmit intraspecies information from a specific gene. It was found that the remote genetic transmission effect is realized up to 40 cm from the asymmetric space modeling zone.

Earlier, we have published case reports on the use of laser-fiber emitters (Russian patent) in CVHC therapy [12]. This publication continues our research on the use of optical fiber emitters in a group of patients with various viral processes.

V. Summary

Our results show that under the influence of torsion fields created by laser-fiber emitters, the drug properties are remotely transferred to the patient’s body. This technology allows to shorten the duration of therapy in patients with CVHB and CVHC, in the latter case to 4 weeks. This method of therapy is safely practiced on patients with chronic viral diseases. In many cases, it leads to the complete elimination of the viral infection in the patient. In patients with viral liver pathology, this effect improves patients’ quality of life and helps prevent the development of severe complications of chronic viral hepatitis such as cirrhosis and cancer.

Literature list — see at the end of Polish text above.

++++++++++++++++++

More on torsion fields:

[updates, collection, ru, en, pl] Торсионные поля / Torsion fields / Pola torsyjne

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/