[en, fr, pl] Authority Declaration for All Canadians

Canada, 22.2.2022

AUTHORITY DECLARATION for ALL CANADIANS

DÉCLARATION D’AUTORITÉ pour TOUS LES CANADIENS

DEKLARACJA WŁADZY dla WSZYSTKICH KANADYJCZYKÓW

Kanadyjski festiwal „karnawału” życia na „kredyt” nieuchronnie zbliżył się do ściany „zamaskowanego” Panteonu i końca przyjemności nie tylko sportowych, ale przede wszystkim oddychania świeżym powietrzem w Kraju Klonowego Liścia jakim jest Nasza Ojczyzna w tysiącu jezior wtopiona w tragicznie uplecioną przez konspiratorów „Pajęczyną” Nowego Porządku Światowego do którego Nas, Kanadyjczków światowi „iluzjoniści” lichwiarskiego kartelu finansowo-zadłużeniowego swoim politycznym janczarom z Ottawy do piekła obozów koncentracyjnych FEMA wciągają w Majestacie Królewskiego przyzwolenia.

The Canadian festival of the “carnival” of life on “credit” inevitably approached the wall of the “masked” Pantheon and the end of not only sports pleasures, but most of all breathing fresh air in the Land of Maple Leaves, which is Our Homeland in a thousand lakes, blended in tragically woven by conspirators “The web” of the New World Order to which we, Canadians, the world ” illusionists” of the usury financial and debt cartel to their political Janissaries from Ottawa to the hell of the FEMA concentration camps drag us in the Majesty of Royal consent.

La fête canadienne du “carnaval” de la vie à “crédit” s’est inévitablement rapprochée du mur du Panthéon “masqué” et de la fin non seulement des plaisirs sportifs, mais surtout de respirer l’air frais au Pays des Feuilles d’Érable, qui est Notre Patrie aux mille lacs, mêlée tragiquement tissée par les conspirateurs « La toile » du Nouvel Ordre Mondial auquel nous, Canadiens, le monde « illusionnistes », du cartel de l’usure financière et de la dette à leurs janissaires politiques d’Ottawa à l’enfer du Les camps de concentration de la FEMA nous entraînent dans la majesté du consentement royal.

Widmo niewolniczego Babilonu na Platformie Nowego Porządku „Covido-Światowego” w majestacie funkcyjnego Rządu i Parlamentu w Ottawie, który z pełną świadomością i premedytacją zaniedbał fakt powołania go przez Wyborców do wykonywania Misji dbania o Nasze Dobro Narodowe stał się jedynie autorem zbankrutowanych przedsiebiorstw produkcjnych, firm przewozowych, warsztatów usługowych i chaosu Narodowego na całym Terytorium Kanady oddając Nas Wszystkich pod jurysdykcję niewolniczego zadłużenia syndykatowi finansowemu w obrazie policyjnie upadającego Imperium Rzymu.

The specter of slave Babylon on the “Covido-World” New Order Platform in the majesty of the functional Government and Parliament in Ottawa, which, with full awareness and deliberation, neglected the fact of appointing him by the Voters to carry out the Mission of Caring for Our National Good, became only the author of bankrupt production enterprises, companies transport, service workshops and the national chaos throughout Canada’s Territory, putting All of Us under the jurisdiction of slavish debt to a financial syndicate in the image of the declining Roman Empire by the police.

Le spectre de l’esclave Babylone sur la plate-forme de l’ordre nouveau “Covido-Monde” dans la majesté du gouvernement et du parlement fonctionnels à Ottawa, qui, en toute conscience et délibération, ont négligé le fait de le nommer par les électeurs pour mener à bien la mission de Caring for Our National Good, n’est devenu que l’auteur de faillites d’entreprises de production, de sociétés de transport, d’ateliers de service et du chaos national sur tout le Territoire canadien, nous plaçant tous sous la juridiction d’une dette servile envers un syndicat financier à l’image de l’Empire romain déclinant. par la police.

Skoro zostałe Nasze Ręce i Nasza Własność podstępnie opodatkowane, a Nasze uzyskiwane środki finansowe oprocentowane przez lichwiarskich tyranów, to podejmujemy z własnej Świadomej Woli Decyzję Powołania Naszego Rządu Narodowego, którego Fundamentem Będzie Prawo Naturalne i Prawo Człowieka do godziwego niepodatkowego i nieoprocentowanego Życia Społecznego do którego Stwórca Nas wszystkich powołał w Ziemskim Konwoju Wolności, bowiem dzisiejsza droga bezprawia którą Nam narzucono stała się pełną niegodziwości i zepsucia moralnego prowadząca Nas Wszystkich ku Potępieniu przez przyszłe Pokolenia, ale przede Wszystkim ku Wiecznemu zatraceniu, a na taki Dzień Sądu My i Nasze ludzkie Sumienia nie wyrażają Zgody z utratą człowieczeńtwa i traktowania Nas jako bydło na potrzeby korporacjyjnych ludzkich zasobów roboczo-podatkowych…

Since Our Hands and Our Property have been fraudulently taxed, and our financial resources earned with interest by usury tyrants, we make a decision of our own Conscious Will to Establish Our National Government, which will be based on the Natural Law and Human Right to a fair, non-tax and interest-free Social Life to which the Creator He called us all in the Earth Convoy of Freedom, because today’s lawless path that was imposed on us has become full of wickedness and moral corruption, leading us all to condemnation by future generations, but above all to eternal perdition, and on such a Judgment Day we and our human consciences do not express Consent to the loss of humanity and treating us as cattle for the needs of corporate human labor and tax resources …

Étant donné que nos mains et nos biens ont été taxés frauduleusement et que nos ressources financières ont été gagnées avec intérêt par des tyrans de l’usure, nous prenons une décision de notre propre volonté consciente d’établir notre gouvernement national, qui sera basé sur la loi naturelle et le droit de l’homme à un Vie Sociale équitable, non fiscale et sans intérêt à laquelle le Créateur Il nous a tous appelés dans le Convoi de la Terre de la Liberté, parce que le chemin anarchique d’aujourd’hui qui nous a été imposé est devenu plein de méchanceté et de corruption morale, nous conduisant tous à la condamnation par générations futures, mais surtout à la perdition éternelle, et en un tel Jour du Jugement, nous et nos consciences humaines n’exprimons pas notre consentement à la perte de l’humanité et nous traitons comme du bétail pour les besoins du travail humain des entreprises et des ressources fiscales …

I w związku z powyższym powoływany przez Nas Narodowy Rząd niezwłocznie DOKONA Odpowiedzialnie i w pełni Świadomie konstruktywnych zmian do:

Since there have been and in connection with the above, the National Government appointed by us will immediately make, responsibly and fully consciously, constructive changes to:

En relation avec ce qui précède, le gouvernement national que nous avons nommé apportera immédiatement, de manière responsable et pleinement consciente, des modifications constructives à :

1 – Zlikwidowania z przestrzeni Społecznej Wszystkie spekulacyjne struktury finansowo-kredytowe destrukcyjnie wpływające na Nasze życie Społeczne na terenie Całej Kanady.

1 – Eliminating from the Social Space All speculative financial and credit structures destructively affect our social life throughout Canada.

1 – Éliminer de l’espace social Toutes les structures financières et de crédit spéculatives affectent de manière destructrice notre vie sociale partout au Canada.

2 – Eliminacji wszelkich urządzeń inwiligacyjnych w elektronicznej Kontroli Publicznej jak i w prywatnej telekomunikacji Społecznej.

2 – Elimination of any inversion devices in electronic Public Control as well as in private Social telecommunications.

2 – Suppression de tout dispositif d’inversion dans la Régie Publique électronique ainsi que dans les Télécommunications Sociales privées.

3 – Zlikwidowanie wszelkich oprocentowań od zadłużeń finansowych nałożonych na wszystkie instytucje i na wszystkie służby publiczne Służące Każdemu legalnie zamieszującemu Ziemię Kanadyjską…

3 – Eliminate all interest on financial debts levied on all institutions and all public services Serving to Everyone legally residing in Canada …

3 – Éliminer tous les intérêts sur les dettes financières prélevés sur toutes les institutions et tous les services publics au service de toute personne résidant légalement au Canada…

4 – Wprowadzania przez Mennicę do cyrkulacji banknotów i monet bez oprocentowania jak i bez opodatkowania poprzez zarządzający Rząd Kanady dla Kanadyjczyków jako Suwerennej waluty będącej własnością Wszystkich Kanadyjskich producentów dóbr i usług w granicach Państwa.

4 – The Mint circulates bank notes and coins interest-free and tax-free by the Governor of the Government of Canada for Canadians as Sovereign Currency owned by all Canadian producers of goods and services within the State.

4 – La Monnaie fait circuler des billets de banque et des pièces de monnaie sans intérêt et sans taxe par le gouverneur du gouvernement du Canada pour les Canadiens en tant que monnaie souveraine détenue par tous les producteurs canadiens de biens et de services au sein de l’État.

5 – Rozpisanie oddolnie wyborów bezpośrednich na poszczególne Grupy społeczne, jak m.in., lekarze wybieraja spośród siebie najlepszego i godnego zaufania, strażacy, policjanci, wojskowi, Rolnicy itd., itd., w sposób świadomy w formie hierarchii jawnej i bezpośredniej.

5 – Scheduling direct elections from below for individual social groups, such as, among others, doctors choose from among themselves the best and trustworthy, firefighters, policemen, military, farmers, etc., etc., consciously in the form of an open and direct hierarchy.

5 – Programmer des élections directes par le bas pour des groupes sociaux individuels, tels que, entre autres, les médecins choisissent parmi eux les meilleurs et les plus dignes de confiance, pompiers, policiers, militaires, agriculteurs, etc., etc., consciemment sous la forme d’un scrutin ouvert et hiérarchie directe.

6 – Całkowity Zakaz uprawiania LICHWY w formie oprocentowanego kreowania kredytowego zniewolenia finansowego i fikcyjnego zadłużania Kanadyjczyków na terenie Całej Kanady

6 – Complete prohibition of usury in the form of interest-bearing financial credit slavery and fictitious indebtedness to Canadians throughout Canada

6 – Interdiction complète de l’usure sous forme d’esclavage de crédit financier portant intérêt et d’endettement fictif envers les Canadiens partout au Canada

7 – Całkowity ZAKAZ wszelkiej modyfikacji genetycznych (GMO) jak i używania wszelkich środków chemiczno-biologicznych, ani eksperymentanych preparatów w produkcji i dystrybucji żywności jak i leków na terenie całej Kanady.

7 – Completely BAN on any genetic modification (GMO) as well as the use of any chemical-biological agents, or experimental preparations in the production and distribution of food and drugs throughout Canada.

7 – Interdiction totale de toute modification génétique (OGM) ainsi que de l’utilisation de tout agent chimique-biologique ou préparation expérimentale dans la production et la distribution d’aliments et de médicaments à travers le Canada.

8 – Obowiązek posiadania broni palnej dla Wszystkich świadomych Kanadyjczyków (posiadających uprawnienia) do prowadzenia pojazdów jak i oddawania legalnie jawnego Głosu Wyborczego czyniąc ich Odpowiedzialnych za własną Rodzinę i Ojczyznę.

8 – Firearms obligation for all aware Canadians (who are authorized) to drive vehicles as well as legally open voting, making them Responsible for their own Family and Homeland.

8 – Obligation d’armes à feu pour tous les Canadiens conscients (qui sont autorisés) à conduire des véhicules ainsi que le vote légalement ouvert, les rendant responsables de leur propre famille et patrie.

9 – Eliminacji wpływów politycznych, lobby finansowych i religijno indoktrynacyjnych na Narodowy System Edukacji na wszystkich poziomach opartym na Prawie Naturalnym na terenie Całej Kanady.

9 – Eliminate political, financial and religious indoctrination lobbies on the National Education System at all levels based on Natural Law throughout Canada.

9 – Éliminer les lobbies d’endoctrinement politique, financier et religieux sur le système national d’éducation à tous les niveaux basés sur la loi naturelle à travers le Canada.

10 – Całkowita likwidacja nałożonych rocznych podatków na wszystkie nieruchomości Kanadyjczyków, jak i Likwidacja wszystkich podatków nałożonych na Kanadyjskich Producentów i Usługodawców na Terenie Całej Kanady.

10 – Complete Elimination of all annual taxes from Canadians and Elimination of all taxes imposed on Canadian Manufacturers and Service Providers Across Canada.

10 – Élimination complète de toutes les taxes annuelles des Canadiens et Élimination de toutes les taxes imposées aux fabricants canadiens et aux fournisseurs de services à travers le Canada.

11 – Weryfikacja Prokuratora Generalnego na Wszystkie zbudowane przez Kanadyjczyków nieruchomości użyteczności publicznej przejętych w sposób prywatyzacyjno-mafijny przez lichwiarski syndykat finansowy na terenie Kanady i poza Kanadą…

11 – Attorney General Review on All Canadian-built Public Utilities Privatized / Mafia-Privatized by Usury Financial Syndicate in Canada and Outside of Canada …

11 – Examen du procureur général sur tous les services publics construits au Canada privatisés / privatisés par la mafia par Usury Financial Syndicate au Canada et à l’étranger …

12 – Na Każdym Członkiem Rządu – Zarządzania – ciążyć będzie kara 25 lat pozbawienia wolności i całkowity przepadek Mienia materialnego Jego (Jej) i całej Jego (Jej) Rodziny na wypadek korupcji, defraudacji, oszustwa i złamania Prawa Naturalnie Stanowionego w Fundamencie godnego funkcjonowania każdego Człowieka.

12 – Each member of the Government – Management – will be charged with 25 years’ imprisonment and the total forfeiture of His (Her) and His (Her) Family’s tangible property in the event of corruption, embezzlement, fraud and breach of the Law Naturally Established in the Foundation of the Dignity of Every Man

12 – Chaque membre du Gouvernement – Direction – sera puni de 25 ans d’emprisonnement et de la confiscation totale des biens corporels de Sa (Elle) et de Sa (Sa) Famille en cas de corruption, de détournement de fonds, d’escroquerie et d’infraction à la Loi Naturellement Institué dans la Fondation de la Dignité de Tout Homme.

Jeżeli wyżej wymienione Prerogatywy Polityczne jak i Społeczne nie zostaną lub nie będą mogły być wypełnione przez obecnie okupacyjny Rząd Kanady i Parlament, to Nasz Tymczasowy Rząd Narodowy przez Nas powołany JEST gotowy i zdolny do bezkompromisowego ich wykonania w czasie nie przekraczającym 90 dni od chwili objęcia Władzy, która NIGDY nie będzie ustalała „licencji” komukolwiek na życie –Rodzinne, Społeczne czy Narodowe…(j.o.)

If the above-mentioned Political and Social Prerogatives are not or can not be fulfilled by the currently occupying Canadian Government and Parliament, our Provisional National Government, appointed by us, IS ready and capable of uncompromisingly executing them within a period not exceeding 90 days from taking power. which will NEVER set a “license” to anyone for life – Family, Social or National … (jo)

Si les prérogatives politiques et sociales susmentionnées ne sont pas ou ne peuvent pas être remplies par le gouvernement et le parlement canadien actuellement occupant, notre gouvernement national provisoire, nommé par nous, EST prêt et capable de les exécuter sans compromis dans un délai n’excédant pas 90 jours à compter de prise de pouvoir qui n’accordera JAMAIS de “licence” à qui que ce soit pour la vie – Familiale, Sociale ou Nationale… (jo)

================================================

“Jeśli Twoje Twórcze Ręce jak i Twoja Własność nie jest opodatkowana, a Twoje zobowiązania Finansowe nie są oprocentowane, to Możesz zacząć mówić o Wolności”… (j.o.).

“If Your Creative Hands and Your Property are not taxed, and your Financial Obligations are not interest-bearing, then You can start talking about Freedom” … (j.o.).

“Si Vos Mains Créatrices et Votre Propriété ne sont pas taxées, et que vos Obligations Financières ne portent pas intérêt, alors Vous pouvez commencer à parler de Liberté”… (j.o.).

If God is in the first place in your life, then Everything else will be in its proper place

Jeśli Pan Bóg w Twoim życiu będzie na Pierwszym Miejscu, to Wszystko inne będzie na właściwym

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/