Noworosja, czy Nowy Izrael?! / НАД НОВОРОССИЕЙ ЧЕРНАЯ ТЕНЬ ХАЗАРИИ

[Kopia zapasowa z Wolni Polsce Suwerennej, ich tłumaczenie i wstęp]

Noworosja, czy Nowy Izrael ?!

NJ_2

„CZARNY CIEŃ CHAZARII NAD NOWOROSJĄ

Syjoniści budują swoje plany wbrew woli milionów Słowian” – Oleg Płatonow

.

_________________

Przebieg trwającej tzw. „specjalnej operacji wojskowej” Rosji na Ukrainie, a zwłaszcza jej fragmenty w postaci  negocjacji strony rosyjskiej z delegacją przestępczego reżimu kijowskiego rodzą wiele pytań. Nieco lekceważona i uznawana za „marginalną” obecna jest w dyskursie polityczno-publicystycznym koncepcja „Nowego Izraela”, albo w nieco zmienionej nazwie „Nowej Jerozolimy”, czy też  „Niebiańskiej Jerozolimy” – nawiązująca do historycznego państwa Kaganatu Chazarskiego.

Publikujemy niżej tłumaczenie interesującego artykułu, a w zasadzie wywiadu poprzedzonego krótkim redakcyjnym artykułem historycznym – jaki został opublikowany na łamach czasopisma  „Russkij Wiestnik” („Rosyjski posłaniec”). Autorem wstępu jest prof. Oleg A.Płatonow, wielce zasłużony naukowiec – historyk i ekonomista, a zarazem red. naczelny wspomnianego czasopisma, a także wydawca kilkuset fundamentalnych prac rosyjskich autorów, tworzących intelektualny panteon rosyjskiej kultury i cywilizacji europejskiej. 

Znamienny jest fakt, że od kilku lat toczony jest w Moskwie proces sądowy O.A. Płatonowa oskarżonego o szerzenie „mowy nienawiści” i „antysemityzmu”. Matryca jest podobna jak w przypadku administratorów portalu WierniPolsce1.wordpress.com, a imiennie przeciwko Dariuszowi Kosiurowi i Pawłowi Ziemińskiemu, przeciwko którym toczony jest proces w Warszawie z podobnego oskarżenia , i jak wszystko wskazuje z podobnej inicjatywy środowisk syjonistycznych w Rosji i Polsce – zwalczających narodowo-patriotyczne i słowiańskie środowiska polityczne i opiniotwórcze.

PZ [Paweł Ziemiński]

______________

CZARNY CIEŃ CHAZARII NAD NOWOROSJĄ
Syjoniści budują swoje plany wbrew woli milionów Słowian

Dziś proponujemy naszym czytelnikom bardzo ciekawy wywiad, który ujawnia plany syjonistów co do losów Ukrainy. Wywiad ten został udzielony w 2017 roku i dyskutowany prywatnie w kręgach syjonistycznych. Udzielił go Igor Witalijewicz Berkut (Gekko), szef partii Wielka Ukraina, ideolog przekazania części Ukrainy narodowi żydowskiemu. Nazywa siebie Yigal Ber-Kut. Jego projekt nazywa się „Nowa Jerozolima”. Zakłada on urządzenie na części obecnej Ukrainy „Nowego Izraela”, który obejmie takie regiony Ukrainy jak Odessa, Dniepropietrowsk, Zaporoże, Chersoń i Mikołajew. Występując z taką propozycją, Ber-Kut zapomina powiedzieć, że do 1917 r. terytoria te nosiły nazwę Noworosja jako część Imperium Rosyjskiego i stanowiły Noworosyjską Generalną Gubernię. Stolicą Noworosji, jej ośrodkiem administracyjnym była Odessa.

Ziemie Noworosji zostały zasiedlone potem i krwią narodu rosyjskiego i częściowo zaproszonych tu imigrantów z innych ziem słowiańskich, a gubernie w Noworosji były zaliczane do wielkoruskich, a nie małoruskich. W połowie XVIII wieku Bułgarzy, Serbowie, Wołosi dołączyli do rosyjskich osadników. Rząd, który planował utworzenie wojskowej osady granicznej, przyznał mieszkańcom korzyści i różne przywileje. W 1752 r. powstały dwa okręgi – Nowa Serbia i Słowiańska Serbia. W tym samym czasie powstawały linie obwarowań. Po I wojnie rosyjsko-tureckiej ufortyfikowane linie zajęły nowe przestrzenie. Aneksja Krymu w 1783 r. uczyniła Noworosję nie całkiem bezpieczną od Tatarów i dała nowy impuls kolonizacji regionu. Druga wojna rosyjsko-turecka oddała region Oczakowski w ręce Rosji, tj. zachodnią część prowincji Chersonia.

Od 1774 r. na czele zarząd Noworosją został postawiony książę G.A. Potiomkin, który pozostał na tym stanowisku aż do śmierci w 1791 roku. On podzielił kraj na prowincje: Azow – na wschód od Dniepru i
Noworosyjsk – na zachodzie. Troską Potiomkina było zasiedlenie i wszechstronny rozwój regionu. Pod hasłem kolonizacji nadawano przywileje obcokrajowcom – imigrantom z ziem słowiańskich, Grekom, Niemcom i schizmatykom, wielkie posiadłości ziemskie rozdzielano dygnitarzom i urzędnikom z obowiązkiem ich osiedlenia. Równolegle z kolonizacją rządową nastąpiła wolna kolonizacja z Wielkorusi i Małorusi. Rosyjscy koloniści, w odróżnieniu od cudzoziemców, nie korzystali z pomocy skarbu państwa, ale nie napotykali na żadne przeszkody w osiedlaniu się w nowych miejscach – ziemi było dużo, a jej właściciele chętnie pozwalali im się na niej osiedlić.

Spoglądali protekcjonalnie na przesiedlanie w regionie zbiegłych chłopów, których liczba wzrosła wraz z rozwojem pańszczyzny pod koniec XVIII i na początku XIX wieku. Za Potiomkina w Noworosji powstało wiele miast – Jekaterynosław, Chersoń, Mikołajew i inne. Później powstała Odessa. Administracyjnie Noworosja była kilkakrotnie przekształcana. W 1783 r. została przemianowana Namiestnictwo Jekaterynosławskie. Rok później powstał region Taurydy, w 1795 r. – prowincja Wozniesieńskaja. Za Pawła I wydzielono część Jekaterynosławskiej Namiestnictwa, a z reszty utworzono prowincję noworosyjską. Za czasów Aleksandra I powstały tu prowincje Jekaterynosław, Chersoń i Tauryda, które wraz z przyłączonym do Turcji regionem Besarabii utworzyły Generalną Gubernię Noworosyjską. Centrum administracyjnym Noworosji, a także przemysłowym i kulturalnym, w XIX wieku stała się Odessa.

Po 1917 r. bolszewicy utworzyli w znacznej części Noworosji Republikę Doniecko-Krzywo Rożską, która
najpierw została włączona do Rosji, a następnie przeniesiona na Ukrainę w celu zwiększenia w niej liczby
proletariuszy. Ber-Kut zapomniał o tym wszystkim. Ale głównym argumentem na rzecz projektu „Nowy Izrael” zapowiedział, że na tych terenach w VIII wieku. rządził Kaganat Chazarski. W rzeczywistości ziemie Naddońskie i Środkowego Dniepru były częścią Chazarii, dopóki rosyjski książę Światosław nie zniszczył tego zbójniczego państwa. Ogólnie rzecz biorąc, Ber-Kut zamierza przekazać całą Noworosję – Odeski, Dniepropietrowski, Zaporoski, Chersoński, Mikołajowski – obwody, „narodowi wybranemu”, gdzie, jego zdaniem, zostanie przesiedlone 6 mln Żydów z Izraela i ponad 12 mln z Federacji Rosyjskiej, USA i Unii Europejskiej. Ogólnie rzecz biorąc, w tym projekcie najważniejsze jest marzenie o odrodzeniu Chazarii. Jest to odwieczne marzenie wielu pokoleń żydowskich.

Ale jak zareagują na to miliony Słowian, których przodkowie od wieków opanowali te ziemie, walczyli o nie, umierali za nie, Ber-Kuta nie obchodzi. Przypisuje obecnej ludności ziem Noworosyjsk rolę pozbawionego praw wyborczych personelu służebnego, jak Arabowie w państwie Izrael. Słowianie potraktują projekt Ber-Kut jako obrazę. Próba jego realizacji zostanie uznana przez Słowian za
prowokację. Spowoduje wrogość narodową i falę antysemityzmu. Radzę kuratorom tego szalonego projektu pomyśleć o konsekwencjach, do jakich doprowadzi powstanie „Nowego Izraela”, wbrew woli milionów Słowian!

NJ_1

Pamiętajcie – prędzej czy później na tym terenie pojawi się Noworosja!

Oleg PŁATONOW

.

.

.

.

.

NJ_2

Książę Światosław – zwycięzca Chazarskiego Kaganatu

– Igor Witalijewicz, niedawno wróciłeś z Izraela. Jak minęła podróż?
– To był szósty wyjazd do Izraela w ciągu roku. Poszła świetnie. Wykładałem na kilku uniwersytetach, w szczególności w Hajfie, Beer Szewie, Jerozolimie, Tel Awiwie i jestem gotów podzielić się z wami wszystkimi wiadomościami, które posiadam. Wykłady zostały wygłoszone na zaproszenie Związku Studentów Izraela na sześciu uczelniach. Wiele spotkań, wiele nowych znajomości.
Najpierw kilka słów o tym pięknym państwie. Faktem jest, że państwo Izrael ma kilka podstawowych, ważnych problemów, których nie da się rozwiązać w dotychczasowym paradygmacie.
Pierwszym problemem jest terytorium. Powierzchnia Izraela to około 21 tysięcy kilometrów kwadratowych, czyli mniej niż powierzchnia jakiegokolwiek obwodu ukraińskiego, i to przy populacji 8,5 miliona osób, co stanowi dość dużą gęstością zaludnienia. Ponadto około 60% tego terytorium to pustynia, a reszta to gleba skalista, co samo w sobie bardzo wpływa na przeludnienie w miastach i tych miejscach, gdzie klimat sprzyja ludzkiemu życiu. O klimacie… Klimat jest bardzo gorący, a wszystkie te leśne plantacje, które starają się uprawiać w Izraelu, płoną prawie każdego lata, a proces ten jest
nieustannie odnawiany.
Trzecim problemem jest środowisko. Faktem jest, że emisje przemysłowe, odpady miejskie stwarzają poważne problemy środowiskowe dla Izraela, z ograniczonymi możliwościami, co robić z tymi odpadami.
Kolejny to wyczerpanie zasobów, skończoność zasobów na tej ziemi. Nie można wykluczyć innego ważnego problemu – okrążenia Izraela. Izrael liczący 8,5 miliona, z czego 6,6 miliona
to Żydzi, otoczony jest przez ponad 100 milionów ludzi żyjących w pobliskich krajach muzułmańskich arabskich. To, co było w przeszłości, co jest dzisiaj, co będzie w przyszłości, stwarza pewne ryzyko agresji z ich strony przeciwko Izraelowi.
I ostatnim problemem z tej serii, który chciałbym wyróżnić, są sporne terytoria Izraela. Z 21 tysięcy
kilometrów kwadratowych terytorium Izraela należy wyodrębnić prawie 6 tysięcy spornych terytoriów, o
które toczą się wojny i przeprowadza się agresję. Są to Wzgórza Golan, Zachodni Brzeg Jordanu, Strefa
Gazy, Wschodnia Jerozolima. Wszystkie te problemy, o których wspomniałem, jak i inne, tworzą pewną
skończoność możliwości rozwoju państwa Izrael w przyszłości. Wszyscy znacie artykuł i oświadczenie
H. Kissingera, że Izrael przestanie istnieć w ciągu dekady z powodu wielu nierozwiązywalnych
problemów, w tym tych, o których wam mówiłem.

– Wszystkie opisane przez Pana problemy Izraela będą dotyczyły przede wszystkim młodzieży, dorastającego pokolenia. Poza tym na początku wspomniałeś, że wykładałeś na uniwersytetach. Pytanie o sytuację młodzieży w Izraelu.
– To właśnie te problemy najbardziej dotkną i będą dotyczyć młodszej generacji Izraela. Dziś co roku około 60 tysięcy młodych ludzi w Izraelu kończy wyższe uczelnie. Obecnie w Izraelu jest około pół miliona młodych ludzi poniżej 30 roku życia z wyższym wykształceniem. To ogromna liczba. Tak więc na wykładach ci młodzi ludzie mówią, że ich perspektywy w kraju są bardzo niejasne. To znaczy, że ci ludzie kończą studia, aby później zrobić karierę w różnych rodzajach ludzkiej działalności: ktoś w biznesie, ktoś w medycynie, ktoś w agencjach rządowych, ktoś w przemyśle. Ale faktem jest, że terytorium Izraela, rodzaj jego gospodarki, wyznacza pewną, jak powiedziałem, skończoność jego rozwoju. Pojemność rynku krajowego w tej mierze. Więc dla tych osób kończących studia, okazuje się, że niemożliwe
jest zdobycie zawodu i pracy w specjalności nabytej na uniwersytecie. Dlatego bardzo duża część młodzieży Izraela będzie emigrować w celu zrobienia kariery, osiągnięcia dobrobytu, realizacji ambicji i tak dalej. Ale widzicie, odpływ wykształconej młodzieży jest dowodem ukrytej choroby społeczeństwa! Kiedy wyjeżdżają ci, którzy mogli stworzyć bazę, trzon społeczeństwa i państwa za 20 lat.

NJ_3

Rosyjscy osadnicy rozpoczęli historię Noworosji:
ani Kijów, ani Tel Awiw nie chcą o tym pamiętać

Ale jest też inna część młodzieży. To ci, którzy chcą służyć krajowi i ideom, którzy mentalnie lub z racji
temperamentu chcą służyć państwu. Na wykładach studenci mówią mi, poprzedniego pokolenie było w dobrej sytuacji. To są ci, którzy mają teraz 50-70 lat w Izraelu. Mogli sobie pozwolić na odważne myśli, przygody, wyczyny! Ci ludzie wyszli jak granice, odpowiadając na wszelkie wyzwania – cywilizacji, narodu, państwa, tak mi mówią. A co ci ludzie oferują obecnemu młodemu pokoleniu? studenci poskarżyli mi się. Proponują mu karierę na dziesięciolecia, od młodszego stażysty do starszego specjalisty, chociaż same te pokolenia, które dziś są u władzy, kiedy budowały państwowość, kiedy tworzyły państwo Izrael, tworzyły medycynę, edukację, przemysł – żyły w zupełnie innym czasie, zupełnie innych wyzwaniach i, co ważne, możliwościach. Dlatego dzisiaj, jeśli nie urodziłeś się, jak mówią, z łyżką w ustach, a twoi rodzice nie są super bogaci, a chcesz zacząć życie od zera, aby jakoś się urządzić, twoim prawie jedynym wyborem jest służba w wojsku. Ale służba wojskowa nie jest odpowiednia dla wszystkich typów ludzkich charakterów, nie dla każdej ludzkiej natury. Rezultatem jest coś, co nigdy wcześniej się nie wydarzyło: coraz więcej młodych, wykształconych żydowskich chłopców i dziewcząt nie wiąże swojej przyszłości z Izraelem.

Powiedziałbym, że jest to bardzo niepokojący sygnał.
– Opisałeś problem państwa izraelskiego, a także nakreśliłeś problem lokalnej młodzieży. Więc co dalej?
– Faktem jest, że ten problem – ważny i wydawałoby się nierozwiązywalny – ma rozwiązanie, jest odpowiedź. Nazywa się „Niebiańskie Jeruzalem”. W przyszłości będę posługiwał się pojęciem „Niebiańska Jerozolima” tak samo, jak „Nowa Jerozolima”, „Nowa Ziemia”. Aby było jasne dla widzów, wszystko to odnosi się do tego samego terytorium, tego samego projektu. W rozdziale 21 Księgi Objawień Jana Teologa ( Apostoła Jana Ewangelisty – tłum.PZ), która jest ostatnią księgą Nowego Testamentu, jest powiedziane, że wybrany lud Boży, zbawiony przez Boga, odnajdzie ziemię Nowej Jerozolimy, która po tym będzie kontynuowała swoją drogę do szczęścia i dobrobytu. Naszym zdaniem ziemie Nowej, czyli Niebiańskiej Jerozolimy, znajdują się na południu Ukrainy. Jest to pięć regionów: regiony dniepropietrowski, zaporoski, chersoński, mikołajowski i odeski. To na terenie tych regionów powstanie w przyszłości Nowa Jerozolima, co pozwoli na dalszy rozwój i ziemską drogę całego narodu żydowskiego. Nie tylko to, ale to w Nowej Jerozolimie spełni się odwieczne marzenie narodu ukraińskiego! To nie jest ruch bezwizowy. Wiele osób błędnie uważa, że ruch bezwizowy to marzenie narodu ukraińskiego. To nie jest prawda! Ile lat ma ten sen – 3-4 lata. Jest jedno marzenie, które istnieje w sercach i umysłach Ukraińców od 25 lat i brzmi: emerytura 500 euro! To jest główne i wieczne marzenie narodu ukraińskiego. Jeszcze w 1991 roku było to 500 marek, a potem stało się 500 euro. Żaden inny sen!
Minie rok lub dwa – i zapomną o ruchu bezwizowym, ale emerytura w wysokości 500 euro jest na zawsze! Dopóki naród ukraiński będzie istniał, to marzenie będzie żyło. Dlaczego ten projekt jest ważny dla ludzkości? Bo to jedyny twórczy projekt na skalę cywilizacyjną od 50 lat.

Rozejrzyjcie się! Co się wydarzyło w ostatnich latach i dekadach? Wojny, dewastacje, głód, bieda, agresja, terroryzm. I tylko projekt Nowej Jerozolimy po raz pierwszy od dziesięcioleci dla całej ludzkości będzie powszechnym i konstruktywnym.
– Opierając się na skali Pańskiego projektu, przypuszczam, że w społeczeństwie izraelskim mógłby pojawić się pewien rezonans i prawdopodobnie reakcja lokalnych mediów.
– Oczywiście. Reakcja była bardzo życzliwa w odniesieniu do tego projektu. Wiele izraelskich mediów, wydawanych w języku hebrajskich odpowiedziało różnymi artykułami i przywieźliśmy ze sobą kilka gazet, które zabraliśmy ze sobą, kiedy opuszczaliśmy Hajfę, aby móc to pokazać. Sądząc po recenzjach naszego wyjazdu, reakcja izraelskiej prasy na nasz projekt była entuzjastyczna.

NJ_4

I. Stalin znał cenę odwiecznego marzenia wielu pokoleń Żydów”
budować Nowy Izrael na rodzimych ziemiach rosyjskich

– Czyli zarazili się pomysłami?
– To nie wszystko od razu. Potrzeba było określona części życia, aby te idee, najpierw zostały zasiane w ziemi i zapłodnione, zaczęły kiełkować i kiełkować. Bardzo interesująca jest reakcja prasy izraelskiej na naszą wizytę, powiedziałbym nawet, na naszą misję. Oczywiście to nie cała prasa na to zareagowała, ale pokaźna część, którą mamy. Chyba nie wszyscy znają hebrajski, a czy powinienem tłumaczyć? Oto nagłówek „Z miłością w sercu. W drodze do Niebiańskiej Jerozolimy”. Następna gazeta: „Potrzebujemy nowego Ben-Guriona”. W innym jest napisane: „Uczyńmy Niebiańskie Jeruzalem wielkim!” Następny tytuł to „Niebiańska Jerozolima: Początek”. Jak widać, całkiem pozytywna reakcja. A oto tutaj, w auli ze studentami, a artykuł nazywa się tak: „Kaznodzieja czy sprawiedliwy”. Nie ma sensu dalej przewijać:
– To niezwykle ciekawe, dlaczego terytorium Ukrainy zostało wybrane dla narodu żydowskiego – dla Nowej Jerozolimy?
– Przede wszystkim wydarzyło się to historycznie. Jak pamiętacie, to na tym terytorium istniał wielki Chazarski Kaganat, istniało państwo żydowskie. Do tego dochodzi ciągłość historyczna, połączenie czasów. Od 1924 do 1944 r. rząd sowiecki rozważał utworzenie Żydowskiej Republiki Radzieckiej na Krymie, a to jest w pobliżu. A jak wiadomo, dopiero konflikt nowo powstałego Izraela z ZSRR położył kres temu projektowi. A tak wszystko szło ku temu, że na Krymie będzie żydowska autonomia lub Żydowska Republika Radziecka. To po pierwsze.

Drugi, to powód wojskowy. Wszyscy wiemy, że Izrael jest pod stałym zagrożeniem militarnym ze strony
sąsiednich krajów. Dziś ich populacja jest ponad dziesięciokrotnie większa niż w Izraelu. Być może z czasem ich siła militarna wzrośnie nie tylko pod względem potencjału ludzkiego, ale także technicznego. Dlatego też, jeśli będzie istniało inne, oddzielne terytorium, daleko, ale nie na tyle daleko, aby pocisk średniego zasięgu nie dosięgnął celu, zupełnie nie ma sensu atakować małe państwo Izrael, zdając sobie sprawę, że niedaleko na północy znajduje się państwo obszarem siedmiokrotnie większe od współczesnego Izraela, które jest niewątpliwie potężniejsze gospodarczo, ze znacznie większą populacją, i które, jeśli coś się wydarzy, może dać agresorowi namacalną i bolesną odpowiedź.

Kolejny powód ma charakter geograficzny. Czy pamiętasz, jak żydowska autonomia w Birobidżanie
zakończyła się fiaskiem? Jednym z głównych powodów był klimat. Niebiańskie Jeruzalem nie może istnieć
razem ze złym klimatem. Ponadto musi znajdować się nad brzegiem morza, ponieważ musi istnieć bezpośrednie połączenie wodne między Izraelem a Nową Jerozolimą. Nie ma innego terytorium, które spełniałoby te kryteria.

Kolejny powód to etnograficzny. Ta Nowa Jerozolima będzie miała dwa ośrodki: Dniepropietrowsk i Odessa. Dniepropietrowsk to synagoga Złotej Róży, to największe żydowskie centrum kulturalne na świecie, to najbogatsi i najbardziej wpływowi ludzie w regionie, to największa społeczność Chabad w krajach postsowieckich, a może i w całej Europie. Odessa jest historycznie ukształtowanym kulturalnym i duchowym centrum żydowskim, które istnieje od pokoleń. To stamtąd wyszedł wielki syjonista Władimir Żabotyński i stamtąd wyszło wielu wspaniałych ludzi. Pamiętamy Ojstracha, Wassermana, Utiosowa, Żwaneckiego i wielu innych. Odessa zawsze była historycznie jednym z kulturalnych i duchowych centrów Żydów.

Ponadto powodem ezoterycznym jest Kabała. Mówimy, że Nowa Jerozolima powinna składać się z pięciu
regionów i że należy do niej włączyć region Zaporoża. Jeśli usuniemy region Zaporoża, pozostaną cztery
regiony. Zobaczmy, co Kabała ma do powiedzenia na temat liczby „4”! To niestabilna równowaga, agresja i niemożność rozwoju. A weź liczbę „5”: to rozwój, harmonia, możliwość samodoskonalenia. Następny. Kto i co może nam dzisiaj powiedzieć o przyszłości Krymu za 30-50 lat? Jeśli rosyjski rząd powróci do kwestii, że rosyjskim Żydom należy przekazać Krym, wtedy Krym stanie się, logicznie rzecz biorąc, szóstym regionem Nowej Jerozolimy. A co mówi się o liczbie „6” w Kabale? Sześć to nabycie wiecznego domu.
Cóż, mistycznym powodem jest szofar. Jeśli weźmiesz szofar i umieścisz go na mapie tego terytorium,
zobaczysz, że z podstawą rogu, który kojarzy się z obfitością, spoczywa na Dniepropietrowsku i Zaporożu.
Mianowicie jest to gospodarka i fabryki, zakłady wydobywcze i przetwórcze oraz hutnicze. Potem skręca i
dociera do Humania najbardziej napiętą częścią, gdzie znajduje się grób wielkiego rabina Nachmana, i jego czubkiem, czyli tam, gdzie szofar ma dziurę, w której dmuchają, czyli tam, gdzie duch nadchodzi od, spoczywa na Odessie. Absolutnie mistyczny zbieg okoliczności, który objawił mi się w głównej synagodze w Kijowie.

– Czy zastanawialiście się nad tym, jak na taki projekt zareaguje miejscowa ludność ukraińska?
– Myślałem i mówiłem o tym więcej niż raz. Faktem jest, że terytorium tych pięciu regionów pustoszeje i
dziczeje na naszych oczach. Jeśli wsiądziesz do samochodu, to po przejechaniu kompletnie martwymi i
podziurawionymi, brudnymi drogami ze śmieciami po bokach, gdzie co 15 kilometrów jest zupełnie brudny betonowy parking, zobaczysz, że ten teren zamienia się teraz w strefę, którą opuszczają ludzie. Ostatnio ludność tych obszarów wynosiła 9,5 miliona. Minęło dziesięć lat, a dziś na tym terytorium mieszka mniej niż osiem milionów ludzi, a spadek liczby ludności trwa. Oznacza to, że na terytorium siedmiokrotnie większym niż terytorium Izraela jest dziś mniej ludności niż na terytorium Izraela, którego połowa to pustynia. Oczekujemy, że przeciwnie, kiedy rozpocznie się budowa Nowej Jerozolimy, ludzie ze wszystkich regionów Ukrainy – z zachodu, północy, wschodu, południa, zewsząd, zaczną się tu gromadzić, aby móc się tu osiedlić, mieszkać i pracować. Oznacza to, że to terytorium od wschodu będzie graniczyło z Donbasem, na północy będzie miało regiony ukraińskie, a na zachodzie – region winnicki, który będzie służył jako bufor między Nową Jerozolimą a wystarczająco antysemicką Ukrainą Zachodnią. Kiedy niektórzy pytają: dlaczego te pięć obszarów? dlaczego by nie dodać tu rejonu Charkowa, gdzie jest
bardzo silne żydostwo, rejonu Kijowa, który również znajduje się w strefie wpływów żydostwa ukraińskiego? dlaczego nie dodać ojczyzny obecnego premiera Hrojsmana, gdzie Żydzi też mają bardzo silną pozycję? Mówimy: nie, nie! Nikt nie wie, co stanie się w najbliższych latach z obwodami charkowskim i kijowskim. Może to strefa wielkiego konfliktu między Rosją a Ukrainą. Nie wiemy, czy na zachodniej Ukrainie będzie Polska, Rumunia i Węgry, czy będzie to coś innego. Dlatego bardzo ważne jest, aby Niebiańska Jerozolima miała ze wszystkich stron sprzyjające, sąsiedzkie środowisko przez regiony ukraińskie, które będzie stanowiło pewnego rodzaju ochronę tego terytorium, tego świata przed zewnętrznymi agresywnymi siłami.

– Czy zastanawiałeś się nad kwestią stolicy?
– Na pewno! Rozważono i zbadano wiele problemów. Wybrano model, według którego funkcjonuje wiele
rozwiniętych państw: Waszyngton – Nowy Jork, Berlin – Frankfurt, Stambuł – Ankara, Ałma-Ata – Astana.
Będzie tak samo. Polityczną stolicą biznesu Nowej Jerozolimy będzie Dniepropietrowsk, a kulturalną i
turystyczną stolicą tego terytorium Odessa.

– Wszystko wygląda logicznie i rozsądnie, ale czy naprawdę nie ma przeciwników i przeszkód?
– Zastanówmy się, kto będzie przeciwko? Weźmy Ukrainę. Kto na Ukrainie będzie przeciwko temu
projektowi: Poroszenko, Jaceniuk, Tymoszenko, Hrojsman, Kliczko, Firtasz, Pinczuk, Kołomojski? Powiedz mi, kto ze znaczących osób na Ukrainie będzie przeciwko temu projektowi? Ale głosu tych ludzi poza Ukrainą nie słychać, nie ma zresztą to większego znaczenia. Spójrzmy na sąsiednie kraje ze wschodu na zachód! Weźmy Kazachstan. Który z kazachskich miliarderów będzie przeciwko temu projektowi? Aleksander Maszkiewicz, Timur Lewin? Wątpię! Weźmy Rosję? Prezydent Putin będzie przeciwny temu projektowi, może premier Miedwiediew, może Żyrinowski? Może Friedman, może Wekselberg, może Rotenberg? Pokazać! Chcę wiedzieć kto w Rosji będzie przeciwko temu projektowi?! Idąc dalej! Niemcy: Angela Merkel? Wyobraź sobie, że idzie do Bundestagu na podium i mówi: „Rząd niemiecki uważa, że nowe pokolenie Żydów nie powinno żyć na Ukrainie”. Tak, sama myśl, że mogłaby powiedzieć coś takiego, doprowadzi ją do zimnego potu i przerażenia do końca jej kariery politycznej. Może Hollande będzie temu przeciwny? Może Theresa May? Może dom Rotszyldów? Może Abramowicz, mieszkający w Londynie, będzie przeciwny temu projektowi?

– Najprawdopodobniej wszystko potoczy się inaczej. W rzeczywistości już się odwróciło. Wszystko już tam jest. Teraz bardzo ważna będzie wizyta u Papieża, którą powinien zorganizować Wiktor Pinczuk, bo potrzebne jest wsparcie Kościoła katolickiego. A czterech lub pięciu głównych przedstawicieli Ukrainy pojedzie na spotkanie z Papieżem w sprawie stworzenia Niebiańskiej Jerozolimy. Są to Wiktor Pinczuk, Dmitrij Firtasz, Igor Kołomojski i Renat Achmetow jako przedstawiciel nie-Żydów, który również może poprzeć tę ideę. Ważne, że przekazują Papieżowi: że to jedyny projekt cywilizacyjny w ostatnich dziesięcioleciach, który ma na celu tworzenie, a nie zniszczenie. Dlatego bardzo oczekujemy, że Kościół katolicki również poprze ten projekt.

– Po co ci wsparcie, skoro cały świat beau monde ( wyższe sfery -PZ) już wspiera ten projekt?
– Jak powiedziałem, ten projekt ma na celu dobro Ukraińców. I bardzo ważne jest, aby Kościół Katolicki poinformował swoją owczarnię, która znajduje się na zachodniej Ukrainie, że ten projekt nie jest skierowany przeciwko nim, ale że jest to wspólny twórczy, uniwersalny przykład współżycia w miłości i stworzeniu.

– Fundamentalną kwestią każdego państwa jest gospodarka. Jaka będzie podstawa ekonomii Nowej Jerozolimy?
– Ekonomiczne fundamenty Nowego Jeruzalem zostały już stworzone przez Bożą opatrzność. Podam kilka przykładów. Dziś na świecie jest 1,5 tysiąca miliarderów. Nieoficjalnie jest ich 4,5 tys. Dziś na świecie co tydzień 2-3 miliarderów, powiedzmy nieoficjalnych, wyjeżdża do innego świata. Cóż, lub, jeśli chcesz, kolejny miliarder oficjalnie opuszcza świat co tydzień. Tak więc ci ludzie z miliardami pod koniec życia muszą rozwiązać ważne dla nich zadanie: komu powinni pozostawić swoje miliardy jako spuściznę? Zostawiają je swoim dzieciom, wnukom, krewnym, ale poza tym wciąż są miliardy. I rozumieją, że oddając wszystko swoim bliskim, w jakiś sposób ich krzywdzą, bo okazują się być pokoleniem, które samo na nic nie zarobiło. I chcąc zostawić za sobą jakąś pamięć, jakiś sens dla swojego życia, zaczynają dziedziczyć te pieniądze, bo nie mają zastosowania, przesyłają je do jakichś schronisk dla zwierząt, na ratunek bagien Amazonki, na ratunek kilku fok. To wszystko jest bardzo ważne, ale dużo ważniejsze jest dla nich zainwestowanie swoich pieniędzy w projekt, o którym będzie ludzka pamięć i żywa wdzięczność. Popatrz: w Izraelu pamiętają wszystkich swoich świętych i tych, którzy przez tysiąclecia uczestniczyli w zdobywaniu Izraela, ich ziemi. Wszyscy ci miliarderzy, jeśli chcą pozostać w historii Ziemi, oczywiście przekażą miliardy i odziedziczą te terytoria, o których będzie ludzka pamięć i żywa wdzięczność. Do tego oczywiście pomoc od miliarderów z Kazachstanu, Rosji, od multimilionerów i miliarderów z Azerbejdżanu, Armenii, Gruzji – nazwijmy ich Górskimi Żydami. Będzie pomoc państwa Rosji, pomoc państwa Niemiec, które przekaże do tego kraju pieniądze, technologię, sprzęt i majątek. Będzie pomoc z Europejskiego Banku Centralnego, będzie pomoc z Banku Anglii, będzie pomoc z Domu Rotszyldów, pomoc ze wszystkich państw europejskich. Oczywiście pomocy oczekuje się od Stanów Zjednoczonych, od Rezerwy Federalnej, od setek funduszy rodzinnych miliarderów i multimilionerów. Oczekuje się pomocy od hollywoodzkich
potentatów, wielkich korporacji, takich jak Apple, Facebook, Google i innych.

NJ_5

Dzisiejsi obrońcy Małej Rusi wciąż nie wiedzą o roszczeniach syjonistycznych mędrców do ich ziem

– Chyba ostatnie pytanie, a może najważniejsze. Przypominam sobie słowa Stalina, że o wszystkim decydują kadry. Jeśli chodzi o projekt Nowej Jerozolimy, myślę, że ta kwestia stanie się fundamentalna. Czy wiesz, komu zostanie powierzona administracja Nowej Jerozolimy?
– Ten problem był badany od dawna. Zgodnie z paragrafem 13 rozdziału 21 Księgi Objawienia Jana Teologa, jest powiedziane, że Niebiańską Jerozolimą będzie rządzić 12 apostołów – 12 apostołów jawnych i jeden, trzynasty, jako apostoł ukryty. Dlatego, aby pokierować tą formacją, utworzono Sobór Dobroczynności, jak to się nazywa, składający się z 12 jawnych „apostołów” i jednego ukrytego. Pierwszym tak zwanym ukrytym apostołem jest wieczny, niewybrany ponownie przewodniczący. Pamięci Gołdy Meyer, jej pracy na rzecz narodu żydowskiego, została wybrana na wieczną przewodniczącą. Ponadto, jak wiecie, jest kijowianką i to jest jej powrót do domu. Benjamin Netanjahu będzie premierem.
Jak wiecie, jest wnukiem rosyjskiego rabina, który jest obecnie premierem w Izraelu. W związku z brakiem możliwości łączenia stanowisk, pod koniec kadencji premiera obejmie swoje obowiązki. W kwestiach obronne będzie decydował Wiktor Lieberman, obecny współpracownik Netanjahu, który po zakończeniu swojej kadencji zajmie się obroną Nowej Jerozolimy. Nawiasem mówiąc, urodził się w Kiszyniowie. Następna to służby specjalne i bezpieczeństwo. Pokierować nimi będzie Jakow Kedmi. Oczywiście nie jest tak sławny jak Lieberman i Netanjahu, ale nawiasem mówiąc, jest bardzo mocnym profesjonalistą, urodzonym w Moskwie. Na czele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych stanie były izraelski minister spraw wewnętrznych Natan Szaranski, urodzony w Doniecku mocny profesjonalista i zagorzały zwolennik powyższych idei. Ministerstwem Spraw Zagranicznych, tzw. sprawami stosunków zewnętrznych, kierował znany żydowski tradycjonalista Avigdor Eskin, który będzie zaciekle bronił interesów Nowej Jerozolimy przed kimkolwiek. Sprawami mediów, nadawania, kultury pokieruje Władimir Sołowjow jako odnoszący sukcesy prezenter telewizyjny, producent telewizyjny, magnat telewizyjny. Przewodniczącym rady dobroczyńców jest Jewgienij Satanowski jako jeden z największych znawców polityki wewnętrznej i zagranicznej Izraela. Nad sprawiedliwością i legalnością czuwać będzie znana obrończyni praw człowieka, prawniczka i polityk Tatiana Montian, która, jak wiadomo, urodziła się na Krymie, a kiedyś praktykowała w moskiewskim wydziale kryminalnym. Oczywiście pojawia się pytanie: dlaczego ze wszystkich z Ukrainy tylko Montian? Powiem, że przed uchwaleniem ustawy o decentralizacji terytorium Nowej Jerozolimy znajdzie się w ukraińskim polu prawnym, więc będzie potrzeba teoretyka, praktyka i profesjonalisty, który stanie na straży rządów prawa i sprawiedliwości w tym zakresie na tej ziemi. Cóż, ostatni zaproszony do rady dobroczyńców to przewodniczący rady finansów – nie ma ministerstw i takich stanowisk, ale są tylko kwestie finansowe – to Ben Szalom Bernarke, były przewodniczący Rezerwy Federalnej USA System. Oto stanowiska, na które zostały już wybrane osoby. Kiedy dojdzie do pewnego porozumienia, zaczną swoje obowiązki.

– Igor Witalijewicz, Twoja historia okazała się niesamowicie fascynująca i życzę Ci szczerze powodzenia. Ale mam jeszcze ostatnie pytanie, być może nieoczekiwane dla Ciebie: jakimi słowami zwróciłbyś się do narodu żydowskiego, aby zainspirował go do nowych osiągnięć?
– Niełatwe! Trzy tysiące pokoleń narodu izraelskiego poszło do swojego państwa. Ojcowie żydowskiej państwowości zbudowali w 70 lat potężne, nowoczesne i sprawne państwo. Na Ukrainie ten dystans musimy przebiec za dziesięć lat, inaczej zostaniemy zmiażdżeni. Sprawmy, by Niebiańska Jerozolima była wielka!

za: http://rv.ru/content.php3?id=14180
(tłum.własne  PZ)

///////////////

 24.03.2022: НАД НОВОРОССИЕЙ ЧЕРНАЯ ТЕНЬ ХАЗАРИИ
Сионисты строят свои планы вопреки воле миллионов славян

   
   
   
   Сегодня мы предлагаем нашим читателям очень интересное интервью, раскрывающее планы сионистов за судьбу Украины. Это интервью было дано еще в 2017 г. и обсуждалось приватно в сионистских кругах. Дал его некто Игорь Витальевич Беркут (Гекко), глава партии «Великая Украина», идеолог передачи части Украины еврейскому народу. Сам себя он называет Игалем Бер-Кутом. Проект его называется «Новый Иерусалим». Он предполагает устройство на части нынешней Украины «Нового Израиля», в который войдут такие области Украины, как Одесская, Днепропетровская, Запорожская, Херсонская и Николаевская. Выступая с таким предложением, Бер-Кут забывает сказать, что эти территории до 1917 г. в составе Российской Империи назывались Новороссией и составляли Новороссийское генерал-губернаторство. Столицей Новороссии, ее административным центром была Одесса.
   Земли Новороссии осваивались потом и кровью русского народа и частично приглашенными сюда выходцами из других славянских земель, а губернии в Новороссии, причислялись к великоросским, а не малороссийским.
   В середине XVIII в. к русским поселенцам присоединились болгары, сербы, волохи. Правительство, в планах которого было создание военного пограничного поселения, давало жителям пособия и различные привилегии. В 1752 г. образованы два округа – Новая Сербия и Славяносербия. Вместе с тем создавались линии укреплений. После Первой Русско-турецкой вой­ны укрепленные линии захватили новые пространства. Присоединение в 1783 г. Крыма сделало Новороссию небезопасной от татар, дало новый толчок колонизации края. Вторая Русско-турецкая война отдала в руки России Очаковскую область, т.е. западную часть Херсонской губернии.
   С 1774 г. во главе управления Новороссийским краем был поставлен князь Г.А. Потемкин, остававшийся в этой должности до смерти в 1791 году. Он разделил страну на губернии: Азовскую – к востоку от Днепра, и Новороссийскую – к западу. Заботой Потемкина было заселение и всестороннее развитие края. В видах колонизации давались льготы иностранцам – выходцам из славянских земель, грекам, немцам и раскольникам, розданы были огромные земельные владения сановникам и чиновникам с обязательством заселить их. Одновременно с правительственной колонизацией шла колонизация вольная из Великороссии и Малороссии. Русские колонисты не пользовались, как иноземцы, помощью со стороны казны, но не встречали и препятствий к поселению на новых местах – земли было много, и владельцы ее охотно разрешали селиться на ней. Снисходительно смотрели и на расселение в крае беглых крестьян, число которых с развитием крепостного права в конце XVIII – начале XIX века все возрастало. При Потемкине основан был в Новороссии и ряд городов – Екатеринослав, Херсон, Николаев и другие. Позднее основана была Одесса. В административном отношении Новороссия несколько раз перекраивалась. В 1783 г. она была названа Екатеринославским наместничеством. Годом позже образована была Таврическая область, в 1795-м – Вознесенская губерния. При Павле I часть Екатерино­славского наместничества была отделена, а из остальной части образована Новороссийская губерния. При Александре I здесь были учреждены губернии Екатеринославская, Херсонская и Таврическая, которые вместе с присоединенной от Турции Бессарабской областью составили Новороссийское генерал-губернаторство. Административным центром Новороссии, так же как промышленным и культурным, в XIX в. стала Одесса.
   После 1917 г. большевики создали на большой части Новороссии Донецко-Криворожскую республику, которая сначала была включена в Россию, а затем передана Украине для увеличения в ней числа пролетариев. Обо всем этом Бер-Кут забыл. Зато главным аргументом в пользу проекта «Новый Израиль» он объявил, что на этих территориях в VIII в. владычествовал Хазарский каганат. В самом деле, земли Подонцовья и Среднего Поднепровья были в составе Хазарии до тех пор, пока русский князь Святослав не уничтожил это разбойничье государство. В общем Бер-Кут собирается всю Новороссию – Одесскую, Днепропетровскую, Запорожскую, Херсонскую, Николаевскую области – передать «избранному народу», куда, по его мнению, переселятся 6 млн евреев из Израиля и более 12 млн из РФ, США и Евросоюза. В общем, мечта возродить Хазарию – главное в этом проекте. Это вековая мечта многих поколений иудеев.
   Но как к этому отнесутся миллионы славян, предки которых веками осваивали эти земли, воевали за них, умирали за них, Бер-Кута это не волнует. Нынешнему населению новороссийских земель он отводит роль бесправного, обслуживающего персонала, вроде арабов в государстве Израиль.
   Славяне отнесутся к проекту Бер-Кута как к оскорблению. Попытка реализовать его будет рассматриваться славянами как провокация. Она вызовет национальную вражду и всплеск антисемитизма. Кураторам этого безумного проекта советую подумать о последствиях, к которым приведет создание «Нового Израиля» вопреки воле миллионов славян!
   Помните – на этой территории рано или поздно будет Новороссия!

   Олег ПЛАТОНОВ
   
   
   
   
   
   Князь Святослав – победитель Хазарского каганата
   
   – Игорь Витальевич, Вы недавно вернулись из Израиля. Как прошла поездка?
   – Это была шестая за последний год поездка в Израиль. Прошла она великолепно. Я читал лекции в нескольких университетах, в частности в Хайфе, в Бэер-Шева, в Иерусалиме, Тель-Авиве, и готов поделиться с вами и всеми теми новостями, которыми располагаю. Курс лекций был прочитан по приглашению Союза студентов Израиля в шести университетах. Много встреч, много новых знакомств.
   Вначале несколько слов об этом прекрасном государстве. Дело в том, что у государства Израиль существует несколько принципиальных, важных и при этом не решаемых в существующей парадигме проблем.
   Первая проблема – это территория. Площадь Израиля около 21 тысячи квадратных километров, что составляет меньше площади любой украинской области, и это при населении 8,5 миллиона человек, что представляет собой достаточно большую плотность населения.
   Кроме того, из этой территории порядка 60% – это пустыня, а остальное – каменистая почва, что само по себе очень сильно влияет на перенаселенность в городах и тех местах, где климат благоприятствует жизни человека. О климате… Климат очень жаркий, и все эти лесные насаждения, которые пытаются культивировать в Израиле, почти каждое лета горят, и этот процесс бесконечно возобновляется.
   Третья проблема – это экология. Дело в том, что промышленные выбросы, отходы жизнедеятельности городов создают серьезные экологические проблемы для Израиля при ограниченности вариантов, куда девать эти отходы.
   Следующая – это исчерпаемость ресурсов, конечность ресурсов на этой земле.
   Нельзя исключить еще одну важную проблему – это окружение Израиля. 8,5-милионный Израиль, где 6,6 миллиона составляют евреи, окружают более 100 миллионов человек, живущих в близлежащих арабских мусульманских странах. Что в прошлом, что сегодня, что в будущем, это задает определенный риск агрессии с их стороны на Израиль.
   И последняя проблема в этом ряду, которую я бы выделил, – это спорные территории Израиля. Из 21 тысячи квадратных километров территории Израиля нужно выделить почти шесть тысяч спорных территорий, за которые ведутся войны, осуществляется агрессия. Это – Голанские высоты, Западный берег реки Иордан, сектор Газа, Восточный Иерусалим. Все эти проблемы, о которых я сказал, а также другие, создают некоторую конечность возможностей развития государства Израиль в будущей перспективе. Все вы знаете статью и высказывание Г. Киссинджера о том, что спустя десятилетия Израиль прекратит свое существование из-за ряда нерешаемых проблем, в том числе тех, о которых я вам говорил.
   
   – Все описываемые Вами проблемы Израиля будут касаться в первую очередь молодежи, подрастающего поколения. Тем более вначале Вы упомянули о том, что читали лекции в университетах. Вопрос о ситуации с молодежью в Израиле.
   – Именно эти проблемы больше всего коснутся или отзовутся на молодом поколении Израиля. На сегодня каждый год порядка 60 тысяч молодых людей в Израиле оканчивают высшие учебные заведения. Сегодня в Израиле порядка полумиллиона молодых людей в возрасте до 30 лет, имеющих высшее образование. Это огромная цифра. Так вот, на лекциях эта молодежь говорит о том, что их перспективы в стране весьма туманны. То есть эти люди оканчивают университеты, чтобы потом делать карьеру в различных типах человеческой деятельности: кто-то в бизнесе, кто-то в медицине, кто-то в госструктурах, кто-то в промышленности. Но дело в том, что территория Израиля, тип его экономики задают некоторую, как я говорил, конечность для его развития. Емкость внутреннего рынка в том числе. Поэтому для этих людей, оканчивающих университеты, оказывается невозможным получить профессию и работать по специальности, приобретенной в вузе. Поэтому очень большая часть молодежи Израиля собирается эмигрировать для того, чтобы делать карьеру, обретать благополучие, реализовывать амбиции и честолюбие, и прочее. Но, согласитесь, отток образованной молодежи является свидетельством скрытой болезни общества! Когда уезжают те, кто мог бы составить базу, стержень общества и государства через 20 лет.
   
   Русские переселенцы начинали историю Новороссии:
   об этом не хотят помнить ни в Киеве, ни в Тель-Авиве

   
   Но есть же еще и другая часть молодежи. Это те, кто хочет служить стране и идеям, кто ментально или в силу склада характера хочет служить государству. На лекциях студенты мне говорят: хорошо было предыдущему поколению. Это те, кому сейчас в Израиле 50–70 лет. Они могли позволить себе дерзкие мысли, авантюры, подвиги! Эти люди выходили, как фронтиры, отвечая на любые вызовы – цивилизации, народов, государства, говорят мне.
   А что предлагают эти люди нынешнему молодому поколению? – жаловались мне студенты. Они предлагают ему делать карьеру десятилетиями, начиная с младшего стажера до старшего специалиста, хотя сами эти поколения, которые сегодня у власти, когда строили государственность, когда создавали государство Израиль, создавали медицину, образование, промышленность – они жили совсем другим временем, совсем другими вызовами и, что важно, возможностями. Поэтому сегодня, если вы не родились, как говорят, с ложкой во рту, и ваши родители не сверхбогаты, и вы хотите начать свою жизнь с чистого листа, для того чтобы как-то состояться, у вас почти единственный выбор – служба в армии. Но служба в армии подходит не для всех типов человеческих характеров, не для любой человеческой натуры. В результате началось то, чего не было до этого никогда: все больше молодых образованных еврейских юношей и девушек не связывают свое будущее с Израилем. А это, я бы сказал, очень тревожный сигнал.
   
   – Проблему израильского государства Вы описали, проблему местной молодежи также обозначили. И что дальше?
   – Дело в том, что у этой проблемы – важной и, казалось бы, нерешаемой – есть решение, есть ответ. Он называется «Небесный Иерусалим». В дальнейшем понятие «Небесный Иерусалим» я буду использовать так же, как «Новый Иерусалим», «Новая Земля». Чтобы было понятно вашим зрителям, все это обозначает одну и ту же территорию, один и тот же проект. В главе 21 Книги Откровений Иоанна Богослова, которая является последней книгой Нового Завета, сказано, что богоизбранный богоспасаемый народ обретет землю Нового Иерусалима, который после этого продолжит свой путь к счастью и процветанию. По нашему мнению, земли Нового, или Небесного Иерусалима, расположены на юге Украины. Это пять областей: Днепропетровская, Запорожская, Херсонская, Николаевская и Одесская области. Именно на территории этих областей в дальнейшем будет создан Новый Иерусалим, который позволит продолжить развитие и земной путь для всего еврейского народа. Мало того, но именно в Новом Иерусалиме исполнится и вековечная мечта украинского народа! Это не безвиз. Многие люди ошибочно считают, что безвиз – это мечта украинского народа. Это не так! Сколько лет этой мечте – 3–4 года. Есть одна мечта, которая вот уже 25 лет существует в душе и головах украинцев, и звучит она: пенсия в 500 евро! Именно это является главной и вековечной мечтой украинского народа. Только в 1991 году это было 500 марок, а потом стало 500 евро. Ни одна другая мечта! Пройдет год-два – и о безвизе забудут, но пенсия в 500 евро навсегда! Пока будет существовать украинский народ, эта мечта будет жить. А на территории этого Небесного Иерусалима эта мечта исполнится.
   Почему этот проект важен для человечества? Потому что это единственный созидательный проект цивилизационного масштаба за последние 50 лет. Оглянитесь! Что было за последние годы и десятилетия? Войны, разруха, голод, нищета, агрессия, терроризм. И только проект Нового Иерусалима впервые за десятилетия для всего человечества будет являться общим и созидательным.
   
   – Исходя из масштабности Вашего проекта, предполагаю, что в израильском обществе могли быть определенный резонанс и, наверно, реакция местных СМИ.
   – Разумеется. Реакция была самая благожелательная по отношении к этому проекту. Многие израильские СМИ, работающие на иврите, отреагировали различными статьями, и мы привезли несколько газет, которые захватили с собой, уезжая из Хайфы, для того, чтобы это можно было продемонстрировать. Судя по отзывам о нашей поездке, реакция израильской прессы на наш проект была восторженной.
   
   – То есть заразили своими идеями?
   – Это не за один раз. Понадобилась определенная часть жизни, чтобы эти идеи, сначала посеянные в землю и удобренные, начали прорастать и давать всходы. Очень интересно посмотреть реакцию израильской прессы на наш визит, я бы даже сказал, на нашу миссию. Разумеется, это не вся пресса, которая отозвалась на это, но покажем часть, которая у нас есть. Я так полагаю, не все знают иврит, и мне лучше переводить? Вот заголовок «С любовью в сердце. На пути к Небесному Иерусалиму». Следующая газета: «Нам нужен новый Бен-Гурион». В другой написано: «Сделаем Небесный Иерусалим великим!» Следующий заголовок «Небесный Иерусалим: начало». Как видите, достаточно позитивная реакция. Ну и вот здесь, на кафедре со студентами, а статья называется так: «Проповедник или праведник». Дальше листать нет смысла: любой человек может по интернету заказать все эти газеты и почитать, что в них пишется, и узнать, насколько положительно воспринимается данный проект.
   
   И. Сталин знал цену вековой мечте многих поколений иудеев
   построить Новый Израиль на исконно русских землях

   
   – Крайне любопытно, почему именно территория Украины была выбрана для еврейского народа – для Нового Иерусалима?
   – Прежде всего так сложилось исторически. Как вы помните, именно на этой территории существовал великий Хазарский каганат, существовало иудейское государство. Кроме того, существует историческая преемственность, связь времен. С 1924 по 1944 год советским правительством рассматривался вопрос о создании Еврейской советской республики в Крыму, а это рядом. И, как вы знаете, только конфликт новообразованного Израиля с СССР поставил на этом проекте крест. А так все шло к тому, что в Крыму будет еврейская автономия или Еврейская советская республика. Это – первое.
   Второе – это военная причина. Мы все знаем, что Израилю постоянно угрожает военная опасность со стороны соседних стран. Сегодня их население больше чем в десять раз превосходит население Израиля. Возможно, со временем их военная мощь вырастет не только в смысле человеческого потенциала, но и технически. Поэтому, если будет существовать другая отдельная территория, но не так далеко, а настолько, чтобы ракета среднего радиуса действия достигала цели, станет совершенно бессмысленно атаковать маленькое государство Израиль, понимая, что недалеко, на севере, существует территория в семь раз больше, чем современный Израиль, несомненно, более экономически мощная, с гораздо большим населением, которая в случае чего может дать агрессору ощутимый и болезненный ответ.
   Следующая причина географическая. Помните, каким фиаско закончилась еврейская автономия в Биробиджане? Одной из главных причин был климат. Не может существовать Небесный Иерусалим вместе с плохим климатом. Кроме того, он должен быть на берегу моря, потому что между Израилем и Новым Иерусалимом должно быть прямое сообщение по воде. Никакой другой территории, подходящей под эти признаки, не существует.
   Следующая причина этнографическая. В этом Новом Иерусалиме будет два центра: Днепропетровск и Одесса. Днепропетровск – это синагога «Золотая роза», это самый большой еврейский культурный центр на земном шаре, это самые богатые и влиятельные люди области, это самая большая хабадская община в постсоветских странах, а может быть, и во всей Европе. Одесса – это исторически сложивший культурный и духовный еврейский центр, который существует поколениями. Именно оттуда вышел великий сионист Владимир Жаботинский, оттуда вышли многие великие люди. Мы можем вспоминать и Ойстраха, и Вассермана, и Утесова, и Жванецкого, и многих других. Одесса всегда исторически была одним из культурных и духовных центров еврейства.
   Кроме того, эзотерическая причина – Каббала. Мы говорим, что Новый Иерусалим должен состоять из пяти областей и что Запорожская область должна входить в него. Если мы уберем Запорожскую область, останутся четыре области. Давайте посмотрим, что Каббала говорит о цифре «4»! Это неустойчивое равновесие, агрессия и неспособность к развитию. И возьмите цифру «5»: это – развитие, гармония, возможность самосовершенствования. Следующее. Кто и что может нам сегодня сказать о будущем Крыма через 30–50 лет? В случае если российское правительство вернется к вопросу о том, что российским евреям все-таки нужно передать Крым, то Крым очень логично станет шестой областью Нового Иерусалима. А что говорится о цифре «6» в Каббале? Шестерка – это обретение вечного дома.
   Ну и мистическая причина – шофар. Если вы возьмете шофар и наложите его на карту этой территории, то вы увидите, что своим основанием рога, который связывается с изобилием, он опирается на Днепропетровск и Запорожье. А именно там экономика и заводы, горно-обогатительные и металлургические комбинаты. Затем он делает изгиб и самой напряженной частью достигает Умани, где находится могила великого рава Нахмана, и своим острием, то есть там, где у шофара отверстие, куда трубят, то есть откуда исходит дух, оно упирается в Одессу. Совершенно мистическое совпадение, которое было мне открыто в главной синагоге в Киеве.
   
   – А Вы не думали над проблемой, как местное коренное украинское население отреагирует на подобный проект?
   – Думалось и говорилось не раз. Дело в том, что территория этих пяти областей на глазах безлюдеет и дичает. Если вы сядете в автомобиль, то, проехав по совершенно убитым и разбитым грязным дорогам с мусором на обочинах, где через каждые 15 километров встречается полностью загаженная бетонная остановка, вы увидите, что эта территория сегодня превращается в зону, которую покидают люди. Совсем недавно население этих областей составляло 9,5 миллиона. Прошло 10 лет, и сегодня на этой территории живет меньше восемь миллионов, и убыль населения продолжается. То есть на территории в семь раз больше территории Израиля сегодня населения меньше, чем на территории Израиля, половину которого составляет пустыня. Мы ожидаем, что, наоборот, когда начнется строительство Нового Иерусалима, народ из всех областей Украины – с запада, севера, востока, юга, отовсюду, начнет стекаться, чтобы получить возможность осесть, жить и работать здесь. То есть эта территория с востока будет граничить с Донбассом, на севере у нее будут украинские области, а на западе – Винницкая область, которая будет служить некоторым буфером между Новым Иерусалимом и в достаточной степени антисемитской Западной Украиной.
   Когда некоторые спрашивают: почему именно эти пять областей? а почему не добавить сюда Харьковскую область, где очень сильное еврейство, Киевскую область, которая также находится в зоне влияния украинского еврейства? почему сюда не добавить родину нынешнего премьера Гройсмана, где тоже очень сильные позиции евреев? – мы говорим: нет, не нужно! Никто не знает, что будет в ближайшие годы с Харьковской и Киевской областями. Может быть, это зона большого конфликта между Россией и Украиной. Мы не знаем, на Западной Украине будет Польша с Румынией и с Венгрией или это будет что-то другое. Поэтому Небесному Иерусалиму очень важно благоприятное добрососедское окружение со всех сторон украинскими областями, которые будут служить некоторой защитой этой территории, этого мира от внешних агрессивных сил.
   
   – А вопрос столицы рассматривали?
   – Конечно! Очень многие вопросы рассмотрены и изучены. Выбрана модель, по которой существуют многие развитые государства: Вашингтон – Нью-Йорк, Берлин – Франкфурт, Стамбул – Анкара, Алма-Ата – Астана. Так же и будет. Политической деловой столицей Нового Иерусалима будет Днепропетровск, а культурной столицей и туристической столицей этой территории будет Одесса.
   – Выглядит это все логично и обоснованно, но неужели никаких противников и никаких препятствий?
   – Давайте подумаем, кто будет против? Возьмем Украину. Кто на Украине будет против этого проекта: Порошенко, Яценюк, Тимошенко, Гройсман, Кличко, Фирташ, Пинчук, Коломойский? Назовите мне, кто на Украине из значимых людей будет против этого проекта? Но голос этих людей не слышан за пределами Украины, он имеет не такое уж большое значение.
   Давайте посмотрим на соседние страны с востока на запад! Возьмем Казахстан. Кто из казахстанских миллиардеров будет против этого проекта? Александр Машкевич, Тимур Левин? Сомневаюсь! Давайте возьмем Россию? Президент Путин будет против этого проекта, может, премьер Медведев, может быть, Жириновский? Может быть, Фридман, может быть, Вексельберг, может быть, Ротенберг? Покажите! Я хочу знать, кто в России будет против этого проекта?!! Идем дальше! Германия: Ангела Меркель? Представляете, она выходит в Бундестаг на трибуну и говорит: «Германское правительство считает, что новое поколение евреев не должно жить на Украине». Да сама мысль о том, чтобы она такое могла произнести, ее вгонит в холодный пот и ужас до конца ее политической карьеры. Может быть, Олланд будет против? Может, Тереза Мэй? Может быть, дом Ротшильдов? Может быть, Абрамович, живущий в Лондоне, будет против этого проекта? Перенесемся за океан! Может быть, Дональд Трамп? Да, возможно, Дональд Трамп, чья дочка Иванка сейчас перешла в иудаизм и взяла себе имя Яэль и чей зять – известный представитель еврейской династии, будет против? Может быть, дом Рокфеллеров? Может быть, Федеральный резерв США будет против этого проекта? Может быть, магнаты Голливуда, звезды Голливуда будут против этого проекта? Может быть, «Фейсбук» с Марком Цукербергом будут против Небесного Иерусалима, где могут спастись миллионы евреев? Может быть, Брин с «Гуглом»? Покажите! Мне также интересно, кто может быть против этого проекта?
   
   Сегодняшние защитники Малороссии еще не знают
   о претензиях на их земли сионистских мудрецов

   
   Скорее всего, все обернется иначе. Вернее, оно уже обернулось. Все так уже и есть. Сейчас будет очень важен визит к папе римскому, который должен организовать Виктор Пинчук, потому что необходима поддержка Католической церкви. И на встречу с папой римским по поводу создания Небесного Иерусалима от Украины пойдут четыре-пять главных представителей. Это – Виктор Пинчук, Дмитрий Фирташ, Игорь Коломойский и Ренат Ахметов как представитель нееврейского народа, который также может поддержать эту идею. Важно, что они донесут папе римскому: что это за последние десятилетия единственный цивилизационный проект, который направлен на созидание, а не на разрушение. Поэтому мы очень ожидаем, что Католическая церковь также поддержит этот проект.
   
   – А зачем Вам поддержка, если весь мировой бомонд и так поддерживает этот проект?
   – Как я уже говорил, этот проект направлен на благосостояние украинцев. И очень важно, чтобы Католическая церковь донесла до своей паствы, которая находится на Западной Украине, что этот проект не направлен против них, а что это общий созидательный, общечеловеческий пример совместного проживания в любви и созидании.
   
   – Основополагающий вопрос любого государства – это его экономика. На чем будет базироваться фундамент экономики Нового Иерусалима?
   – Экономический фундамент для Нового Иерусалима уже заложен божественным провидением. Приведу вам несколько примеров. Сегодня на земном шаре 1,5 тысячи миллиардеров. Неофициально их 4,5 тысячи. Сегодня на земном шаре каждую неделю отходят в мир иной 2–3 миллиардера, скажем так, неофициальных. Ну, или, если хотите, официально каждую неделю отходит в мир иной один миллиардер. Так вот, этим людям с их миллиардами в конце жизни необходимо решить важную для них задачу: кому оставить в наследство свои миллиарды? Они оставляют их детям, внукам, родственникам, но, кроме этого, еще остаются миллиарды. А они понимают, что, отдав все родственникам, они в некотором роде вредят им, потому что из тех получается поколение, которое ничего само не заработало. И, желая оставить после себя какую-то память, какой-то смысл своей жизни, они начинают наследовать эти деньги, потому что им нет приложения, каким-то приютам для животных, отправляют на спасение каких-то болот Амазонки, отправляют на спасение каких-нибудь тюленей, в том числе нерп. Все это очень важно, но гораздо важнее для них приложить свои деньги в проект, в котором будут человеческая память и живая благодарность. Посмотрите: в Израиле помнят всех своих святых и тех, кто участвовал в обретении Израиля, своей земли, на тысячелетия. Все эти миллиардеры, если они захотят остаться в земной истории, конечно же, будут жертвовать миллиарды и наследовать эти территории.
   Кроме того, конечно же, будет помощь от миллиардеров Казахстана, России, от мультимиллионеров и миллиардеров-выходцев из Азербайджана, Армении, Грузии – так и назовем их: горские евреи. Это будет помощь государства России, будет помощь государства Германии, которая будет передавать деньги, технологии, технику и имущество этой стране. Это будет помощь Европейского Центрального банка, будет помощь банка Англии, будет помощь дома Ротшильдов, помощь всех европейских государств. Конечно же, ожидается помощь от США, от Федерального резерва, от сотен семейных фондов миллиардеров и мультимиллионеров. Ожидается помощь от магнатов Голливуда, от таких мегакорпораций, как Apple, Facebook, Google, и прочих, и прочих.
   
   – Наверно, последний вопрос, и, возможно, он самый главный. Вспоминаются слова Сталина о том, что кадры решают все. Применительно к проекту Нового Иерусалима, думаю, этот вопрос станет фундаментальным. Известно ли Вам, кому будет доверено управление Новым Иерусалимом?
   – Этот вопрос давно прорабатывается. Согласно пункту 13 главы 21 книги Откровения Иоанна Богослова, сказано, что Небесным Иерусалимом будут управлять 12 апостолов – 12 открытых апостолов и один, тринадцатый, как скрытый апостол. Поэтому для руководства этого образования создан Совет благоволителей, как он называется, состоящий из 12 открытых «апостолов» и одного скрытого. Первый так называемый скрытый апостол – это вечный, не переизбираемый председатель. В память о Голде Мейер, о ее трудах на благо еврейского народа она избрана вечным председателем. Кроме того, как вы знаете, она киевлянка, и это для нее – возвращение домой. Председателем-премьером будет Биньямин Нетаньяху. Как вы знаете, он внук российского раввина, который сейчас премьер в Израиле. Ввиду того что нельзя совмещать должности, по завершении своего срока премьерства он приступит к своим обязанностям. Вопросы обороны будет решать Виктор Либерман – нынешний соратник Нетаньяху, который после завершения каденции будет заниматься вопросами обороны Нового Иерусалима. Кстати, он родился в Кишиневе. Следующее  – это спецслужбы и безопасность. Их возглавит Яков Кедми. Он, конечно, не настолько известен, как Либерман и Нетаньяху, но это очень сильный профессионал, кстати, родившийся в Москве. Министерство внутренних дел возглавит бывший министр внутренних дел Израиля Натан Щаранский – крепкий профессионал и убежденный сторонник высказанных выше идей, кстати, родившийся в Донецке. Министерство иностранных дел, так называемые вопросы внешних сношений, возглавил Авигдор Эскин – известный еврейский традиционалист, который будет яростно отстаивать интересы Нового Иерусалима перед кем бы то ни было. Вопросы СМИ, телевещания, культуры возглавит Владимир Соловьев как успешный телеведущий, телепродюсер, телемагнат. Спикер совета благоволителей – это Евгений Сатановский как один и самых больших специалистов по внутренней и внешней политике Израиля. Юстицию и законность будет курировать известный правозащитник, юрист и политик Татьяна Монтян, которая, как вы знаете, родилась в Крыму и даже в свое время проходила практику в Московском уголовном розыске. Конечно, возникает вопрос: почему из всех с Украины только Монтян? Скажу, что до принятия закона о децентрализации территория Нового Иерусалима будет находиться в украинском правовом поле, поэтому будет необходим теоретик, практик и профессионал, который будет отстаивать законность и юстицию на этой земле. Ну и последний, кто был приглашен в совет благоволителей, это глава совета финансов – там нет министерств и таких должностей, но есть просто вопросы финансов – это Бен Шалом Бернарке, бывший председатель Федеральной резервной системы США. Вот те позиции, люди на которые уже выбраны. Когда наступит определенная договоренность, они приступят к своим обязанностям.
   
   – Игорь Витальевич, Ваш рассказ оказался невероятно увлекательным, и хочется искренно пожелать Вам успехов. Но у меня остался последний вопрос, возможно, неожиданный для Вас: с какими словами Вы обратились бы к еврейскому народу, чтобы вдохновить его на новые свершения?
   – Непросто! Три тысячи поколений израильский народ шел к своему государству. Отцы еврейской государственности за 70 лет построили мощное современное и эффективное государство. На Украине мы должны пробежать это расстояние за десять лет, иначе нас сомнут. Сделаем Небесный Иерусалим великим!
   
  Copyright ©2001 “Русский Вестник”

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/