Dr. Diana Wojtkowiak: Mysterious nuclear explosions of Feb 2022 busted / Tajemnicze wybuchy atomowe z lutego 2022 rozwikłane

17. lutego 2022 r. Jim Stone opublikował stronkę nt. nagrania z wybuchu bomby niewiadomego typu, w niewiadomym miejscu i czasie: http://82.221.129.208/1/.tp5.html

Filmik ten skopiował z internetu, gdzie dziwnym trafem szybko “znikały”: http://198.46.190.126/videos/mushroomcloud.mp4?_=1

Analizą spektrum światła w nagraniu kamery Jim ustalił, że wybuch miał charakter atomowy. W nagraniu widać również grzyb atomowy z drugiej bomby odpalonej wcześniej..

Jim zwrócił się do publiczności o pomoc w ustaleniu miejsca i daty explozji. Zwróciłem się do polskiej uczonej, Dr Diany Wojtkowiak o przymierzenie się do odpowiedzi na pytania o wybuchach obu tajemniczych bomb. Dziś nasza niezrównana Dr Diana przysłała komunikat do użytku publicznego:

Diana Wojtkowiak <[email protected]> To: Piotr Bein

Fri, Apr 15 at 1:41 a.m.

Informacja ogólnie dostępna:

Dr Diana Wojtkowiak, która tworzy i wykorzystuje nowe technologie oparte o pola torsyjne, potwierdziła że są to wybuchy bomb atomowych, a nie termobarycznych. Jedna bomba jest plutonowa a druga uranowa albo też dwie uranowo-plutonowe konstrukcji innowacyjnej.

Jest to wynik pomiaru spektroskopią cząstek pól torsyjnych.

Podała też miejsce wybuchu jako archipelag Socotra w pobliżu Somalii, należący do Jemenu. Na tym archipelagu znajduje się izraelska baza wojskowa.

Wybuch nastąpił w nocy 4/5 lutego 2022.

Informacje o większości badań i wynalazków dr Diany Wojtkowiak znajdują się na stronie www.torsionfield.eu , głównie w języku polskim, ale jest też kilka artykułów naukowych w językach angielskim i rosyjskim.

Pełny tekst badania tylko dla osób zaufanych.

Dzielę się niniejszym z publiką i zawiadamiam e-pocztą Jima Stone’a. Polecam poniżej linka ciekawskim pól torsyjnych — pasjonującej nauki i jej wszechstronnych zastosowań, utajnionych przez banksterię dla własnych celów i korzyści.

Piotr Bein, 15.4.2022

………

Więcej o polach torsyjnych:

[updates, collection, ru, en, pl] Торсионные поля / Torsion fields / Pola torsyjne

////////////////

On February 17th, 2022, Jim Stone published a page about the recording of a bomb of an unknown type, detonated at an unknown place and time: http: / /82.221.129.208/1/.tp5.html

He copied the video from the Internet, where it strangely kept “disappearing” quickly: http: //198.46. 190.126 / videos / mushroomcloud.mp4? _ = 1

By analyzing the spectrum of light in the footage, he determined that the explosion was of a nuclear type. The video also shows the mushroom from another bomb that was exploaded earlier.

Jim asked the public to help determine the location and date of the explosionsn. I turned to the Polish scientist, Dr Diana Wojtkowiak, to try to answer the questions about the explosions of both mysterious bombs. Today Dr. Wojtkowiak sent a statement for public use:

Diana Wojtkowiak <[email protected]> To: Piotr Bein

Fri, Apr 15 at 1:41 a.m.

Information available for public use:

Dr. Diana Wojtkowiak, who creates and uses new technologies based on torsion fields, confirmed that these are explosions of nuclear, not thermobaric, bombs. One bomb is plutonium and the other is uranium, or both are uranium-plutonium bombs of an innovative design.

This is the result of the torsion field spectroscopy measurement.

She also determined the site of the explosion as the Yemeni archipelago of Socotra near Somalia. There is an Israeli military base in this archipelago.

The explosion took place on the night of February 4/5, 2022.

Information about most of the research and inventions of Dr. Diana Wojtkowiak can be found on the website www.torsionfield.eu , mainly in Polish, but there are also some scientific articles in English and Russian.

Full text of the present investigation is reserved for trusted people only.

I hereby share Dr.Diana’s announcement with the public and notify Jim Stone by e-mail. I recommend the link below to those curious of torsion fields — a fascinating science and its versatile applications, hidden by the bankster cabal for their own purposes and benefits.

Piotr Bein, 15.4.2022

………

More on torsion fields:

[updates, collection, ru, en, pl] Торсионные поля / Torsion fields / Pola torsyjne

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/